FAQ items aan het laden...
Home2021-01-21T17:32:51+01:00

Urban Mat­ters,
Peo­p­le Matter

AT Osbor­ne helpt publie­ke opdracht­ge­vers om wezen­lijk bij te dra­gen aan een Toe­komst­be­sten­di­ge Infra­struc­tuur, een Gezon­de Samen­le­ving en een Duur­za­me Leef­om­ge­ving. Daar­bij kie­zen wij voor een inte­gra­le bena­de­ring: de bun­de­ling van ambi­ties en opga­ven om ze opti­maal tot stand te bren­gen. Zo ont­staan fysie­ke leef­om­ge­vin­gen waar men­sen baat bij hebben.

Lees meer

Wat er om ons heen gebeurt

Bekijk ons vol­le­di­ge overzicht

Wer­ken bij AT Osbor­ne

AT Osbor­ne is niet voor niets een Gre­at Pla­ce to work. Als pro­fes­si­o­nal werk je aan bij­zon­de­re pro­jec­ten met een gro­te impact op onze leef­om­ge­ving. Pro­jec­ten met een groot belang voor de maat­schap­pij. Pro­jec­ten waar wij trots op zijn.

Meer infor­ma­tie
Bekijk de vacatures

Wat ons bezig­houdt

Wij hou­den ons bezig met vraag­stuk­ken op het gebied van leef­om­ge­ving. Een breed werk­veld dat om spe­ci­a­lis­me vraagt, maar wel met een gene­ra­lis­ti­sche, over­koe­pe­len­de blik.

Duur­za­me
leefomgeving
Gezon­de
samenleving
Toe­komst­be­sten­di­ge
infrastructuur
Ande­re
domeinen

Hoe wij impact maken

Bekijk onze projecten
Wij hou­den u graag
op de hoogte
Inschrij­ven nieuwsbrief
Ga naar de bovenkant