De ene na de ande­re gemeen­te laat bewo­ners zien wat voor hun wijk de bes­te oplos­sing is om los te komen van aard­gas. Popu­lair is het lage tem­pe­ra­tuur warm­te­net, maar dat redt het vrij­wel ner­gens zon­der sub­si­die. Moe­ten de belas­tin­gen omhoog om over­al in het land sub­si­die te kun­nen geven? Mis­schien, maar inte­res­sant is dat een warm­te­net veel meer kan leve­ren dan alleen warm­te. Kou­de en bestrij­ding van ener­gie­ar­moe­de zijn twee uit een lan­ge reeks extra waar­den die dit net kan leve­ren. Voor kou­de wil­len klan­ten beta­len, dat brengt de vraag om sub­si­die omlaag. Voor armoe­de­be­strij­ding wil­len over­he­den beta­len, dat bete­kent extra onder­bou­wing voor subsidie.

De inves­te­rings­be­slis­sing in een warm­te­net lijkt er met zoveel extra waar­den niet een­vou­di­ger op te wor­den. Inves­teer­ders en zeker hun finan­ciers stel­len een­voud op prijs, want dat helpt om risico’s te kun­nen inschat­ten. Belang­rijk is om hen het leven te ver­aan­ge­na­men, opdat zij niet afzien van warm­te­net­ten nu juist deze zo popu­lair lij­ken. Jur­gen van der Heij­den en Rue­ben Kief­fer (AT Osbor­ne) pre­sen­te­ren samen met Eva Pfan­nes (OOZE Archi­tects) een metho­de van pro­ject­ont­wik­ke­ling die helpt om een lage tem­pe­ra­tuur warm­te­net op bre­ken in een reeks stap­pen. Deze klei­ne en gro­te­re stap­pen zijn met wei­nig risi­co te zet­ten en zon­der spijt, no regret. Deze metho­de is gepu­bli­ceerd in de op 8 okto­ber 2020 uit­ge­ko­men bun­del ‘Nieu­we Zeker­heid’.