Alter­natieve pro­jec­ton­twik­kel­ing voor energietransitie

Geplaatst op 12 okto­ber 2020

De ene na de andere gemeente laat bewon­ers zien wat voor hun wijk de beste oploss­ing is om los te komen van aardgas. Pop­u­lair is het lage tem­per­atu­ur warmtenet, maar dat redt het vri­jwel ner­gens zon­der sub­si­die. Moeten de belastin­gen omhoog om over­al in het land sub­si­die te kun­nen geven? Miss­chien, maar inter­es­sant is dat een warmtenet veel meer kan lev­eren dan alleen warmte. Koude en bestri­jd­ing van energiear­moede zijn twee uit een lange reeks extra waar­den die dit net kan lev­eren. Voor koude willen klanten betal­en, dat brengt de vraag om sub­si­die omlaag. Voor armoedebe­stri­jd­ing willen over­he­den betal­en, dat betekent extra onder­bouwing voor subsidie.

De invester­ings­besliss­ing in een warmtenet lijkt er met zoveel extra waar­den niet een­voudi­ger op te wor­den. Investeerders en zek­er hun financiers stellen een­voud op pri­js, want dat helpt om risico’s te kun­nen inschat­ten. Belan­grijk is om hen het lev­en te ver­aan­ge­na­men, opdat zij niet afzien van warmtenet­ten nu juist deze zo pop­u­lair lijken. Jur­gen van der Hei­j­den en Rueben Kief­fer (AT Osborne) pre­sen­teren samen met Eva Pfannes (OOZE Archi­tects) een meth­ode van pro­jec­ton­twik­kel­ing die helpt om een lage tem­per­atu­ur warmtenet op breken in een reeks stap­pen. Deze kleine en grotere stap­pen zijn met weinig risi­co te zetten en zon­der spi­jt, no regret. Deze meth­ode is gepub­liceerd in de op 8 okto­ber 2020 uit­gekomen bun­del ‘Nieuwe Zek­er­heid’.

Deel deze pagina via

Ook interessant