Rijk en regio’s maak­ten onlangs afspra­ken om men­sen snel­ler van A naar B te krij­gen. Met gro­te inves­te­rin­gen in wegen, spoor en vaar­we­gen, wil­len minis­ter Van Nieu­wen­hui­zen, staats­se­cre­ta­ris Van Veld­ho­ven van Infra­struc­tuur en Water­staat en betrok­ken pro­vin­cies de bereik­baar­heid ver­be­te­ren. Zo wordt bij­voor­beeld extra geld uit­ge­trok­ken voor de aan­pak van gro­te knel­pun­ten op de Neder­land­se wegen. Maar er wordt ook geïn­ves­teerd in het goe­de­ren­ver­voer per weg, water en spoor.

AT Osbor­ne is bij ver­schil­len­de pro­jec­ten betrok­ken als advi­seur of pro­ject- en pro­gram­ma­ma­na­ger, bij­voor­beeld bij de snel­le direc­te trein­ver­bin­ding tus­sen Eind­ho­ven en Düs­sel­dorf.

Pro­gram­ma Goederenvervoercorridors

Voor het ver­nieu­wen­de MIRT-pro­gram­ma Goe­de­ren­ver­voer­cor­ri­dors (Meer­ja­ren­pro­gram­ma Infra­struc­tuur, Ruim­te en Trans­port) werkt AT Osbor­ne, samen met bureau Pant­eia, met advi­seurs en mana­gers voor en in het programmamanagement.

Om het ver­voer van goe­de­ren per weg en spoor een extra impuls te geven, maak­ten de betrok­ken minis­te­ries, pro­vin­cies en haven­be­drijf Rot­ter­dam ver­schil­len­de afspra­ken in het bestuur­lijk over­leg in novem­ber. Zo wordt geïn­ves­teerd in een rail­ter­mi­nal aan de Betu­we­rou­te bij Val­burg. Hier­mee komt er een plek, waar spoor­goe­de­ren­ver­voer­ders die tus­sen de havens en het Euro­pe­se ach­ter­land rij­den, hun goe­de­ren kun­nen over­la­den. De pro­vin­cie Gel­der­land en het Rijk beta­len elk de helft van de beno­dig­de 24 mil­joen euro. Ook stel­den de Minis­ter en de Staats­se­cre­ta­ris 7 mil­joen beschik­baar voor het opti­ma­li­se­ren van het spoor op het boven­ge­mid­deld mul­ti­mo­daal knoop­punt haven- en indu­strie­ter­rein Moerdijk.

Een ander onder­deel is een net­werk van vei­li­ge truck­par­keer­plaat­sen. Bin­nen vijf jaar moet Neder­land een groot net­werk van hon­der­den bevei­lig­de par­keer­plaat­sen voor vracht­wa­gens heb­ben. Momen­teel is er een groot gebrek aan vei­li­ge par­keer­ruim­te voor trucks, wat onder meer resul­teert in ‘wild­par­ke­ren’, met bij­ko­men­de pro­ble­men als over­last door afval en geluid. En ook voor duur­za­me brand­stof­voor­zie­nin­gen voor het weg­ver­keer en de bin­nen­vaart wordt een net­werk gere­a­li­seerd. Voor de hele goe­de­ren­sec­tor wordt onder­zocht hoe buis­lei­din­gen in de toe­komst een alter­na­tief kun­nen zijn voor het ver­voer van gas­sen, vloei­stof­fen of indu­stri­ë­le rest­pro­duc­ten die nu per weg, spoor en vaar­weg wor­den vervoerd.