Betere bereik­baarheid Zuid-Nederland

Geplaatst op 11 april 2019

Met het SmartwayZ.NL wil Zuid-Ned­er­­land de bereik­baarheid ver­beteren en mobiliteitsin­no­vaties bevorderen. De eerste con­crete resul­tat­en zijn al geboekt en nog vele zullen vol­gen: het pro­gram­ma loopt nog tot 2026. AT Osborne is bij het project betrokken en draagt onder meer bij aan het con­tract­man­age­ment, inno­vatief aanbeste­d­ingsad­vies, pro­gram­maregie en projectbeheersing.

Ter­wi­jl de finan­ciële cri­sis die in 2008 uit­brak de nodi­ge ellende veroorza­ak­te, was er één gevolg waar veel Ned­er­lan­ders heel goed mee kon­den lev­en: door de economis­che neer­gang nam het aan­tal files in ons land flink af. Inmid­dels gaat het gelukkig weer stukken beter met de economie, maar daarmee is logis­cher­wi­js ook de file­druk weer behoor­lijk toegenomen. Dit is goed te merken in Zuid-Ned­er­­land en de regio Eind­hoven in het bij­zon­der, waar de economie hard­er groei­de dan in ieder ander deel van Nederland.

Voor het ves­tig­ingskli­maat, de leef­baarheid en de inter­na­tionale han­del van de regio – die in de afgelopen jaren meer­maals werd uit­geroepen tot de slim­ste regio ter wereld – is een goed doorstro­ming van het ver­keer echter van essen­tieel belang. Om deze doorstro­ming te ver­beteren en inno­vatie te bevorderen, werken over­he­den, markt- en ken­nis­par­ti­jen en andere belanghebben­den nu inten­sief samen bin­nen het pro­gram­ma ‘SmartwayZ.NL’. Het project bestaat uit acht samen­hangende deelop­gaven in Noord-Bra­bant en Lim­burg en richt zich op de cor­ri­dor Bre­da — Ven­lo (A58, A2, A67), de A2 Weert — Eind­hoven, de N279 Veg­hel — Asten en het gebied Zuidoost-Brabant.

Hier­bij gaat het niet alleen om het ver­bre­den van snel­we­gen en het aan­pakken van ver­vo­er­sknelpun­ten. Aan­vul­lend vraagt dit ook om het zetten van stap­pen naar een inte­graal mobiliteitssy­teem waar­bij alle stake­hold­ers op het gebied van infra­struc­tu­ur en duurzame leefomgev­ing samen­werken op ter­reinen als ver­keers­man­age­ment, ver­vo­ers­di­en­sten (bestaande ov-bedri­jven maar ook alle andere aan­bieders van (deel)vervoersmodaliteiten) en aan­bieders van mobiliteits­di­en­sten. Hier­bij dienen reizigers max­i­maal te wor­den onder­s­te­und om inte­graal een reis op basis van per­soon­lijke voorkeuren te kun­nen plan­nen, boeken, aan­passen, reizen en betalen.

Smart Mobility

Naast zeven deelop­gaven waarin spec­i­fieke delen van het wegen­net in de regio wor­den aangepakt, is er een acht­ste deelop­gave – ‘Smart Mobil­i­ty’ – die een meer overkoe­pe­lende plek inneemt bin­nen het SmartwayZ.NL-programma: “Smart Mobil­i­ty is een zelf­s­tandi­ge opgave, maar komt ook terug in de andere zeven deelop­gaven”, aldus een woord­vo­erder van SmartwayZ.NL: “Bij Smart Mobil­i­ty is de reiziger de cen­trale spil in een netwerk van slimme mobiliteitssys­te­men. Een afne­mer van slimme tech­nieken en dien­sten, die een opti­male bereik­baarheid bieden. De ambitie is om het slim­ste wegen­net van Europa te realis­eren, dat door­dringt tot in het cen­trum van de ste­den maar ook de dor­pen in Zuid-Nederland.”

Bij de ver­schil­lende SmartwayZ.NL-projecten en ‑programma’s wordt ook gebruikge­maakt van de exper­tise van de man­age­ment­con­sul­tants van AT Osborne. “Wij hebben ken­nis van en ervar­ing met smart mobil­i­­ty- en infra­struc­tu­ur­pro­jecten in regio’s in heel Ned­er­land. In SmartwayZ.NL komen deze werelden samen en wij zijn goed in staat om deze te com­bineren”, vertelt Floris Bak­er­mans, Con­sul­tant bij AT Osborne: “Wij nemen daar­bij onze inte­grale ken­nis en ervar­ing mee van onder meer con­tract­man­age­ment en ‑beheers­ing, pro­gram­maregie, aanbeste­d­ingsad­vies en pro­ject­be­heers­ing. We hebben com­pe­ten­ties in het speelveld van inno­vatie en omtrent het onzekere karak­ter van dit soort pro­jecten, waar­bij veel stake­hold­ers betrokken zijn. Bin­nen dit com­plexe speelveld kri­j­gen wij pro­jecten van ambitie naar praktijk.”

“Wij hebben ken­nis van en ervar­ing met smart mobil­i­­ty- en infra­struc­tu­ur­pro­jecten in regio’s in heel Ned­er­land. In SmartwayZ.NL komen deze werelden samen.”

Hij legt uit hoe belan­grijk het is om alle stake­hold­ers mee te nemen in de pro­jec­top­gave: “Intern en extern omgev­ings­man­age­ment is een inte­grale suc­ces­fac­tor van deze pro­jecten en programma’s. Nor­maal gespro­ken heb je al te mak­en met de pub­lieke over­heid, mark­t­par­ti­jen, ken­nisin­stellin­gen en eindge­bruik­ers, maar Smart Mobil­i­ty vraagt inten­sieve betrokken­heid van deze par­ti­jen en daar­door omgev­ings­man­age­ment op alle niveaus.”

Mobility Market

Een onderdeel bin­nen Smart Mobil­i­ty is de zoge­heten ‘Mobil­i­ty Mar­ket’: “Dit project is erop gericht een breed palet aan op maat gemaak­te bewezen mobiliteits­di­en­sten op te schalen en uit te brei­den”, legt Bak­er­mans uit: “De mobiliteits­di­en­sten moeten bij­dra­gen aan meerdere opgaven op het gebied van bereik­baarheid en leef­baarheid. Hier­bij is het ook de ambitie aan te sluiten bij de verdere ontwik­kel­ing naar een inte­graal mobiliteitssys­teem en de imple­men­tatie van MaaS, oftewel Mobil­i­ty as a Service.”

“Bin­nen het Smart Mobil­i­­ty-onderdeel wordt onder meer gew­erkt aan het aan­bod van apps en alter­natieve ver­vo­ers­di­en­sten voor reizigers om slim­mer en duurza­mer te kun­nen reizen. Dit kan ook werkgev­ers helpen we om hun mobiliteits­beleid slim­mer en duurza­mer te kri­j­gen, waarmee tegelijk hun werkne­mers wor­den geholpen”, ver­vol­gt Bak­er­mans: “Het advies wordt meer toegesne­den op de lokale sit­u­atie maar ook op de per­soon­lijke voorkeuren van de reiziger of de spec­i­fieke werkgev­er. Hier­door kun­nen betrokke­nen een betere keuze mak­en om slim­mer en schon­er te reizen. Dit kan ook posi­tief bij­dra­gen aan de doorstro­ming, de ver­keersvei­ligheid en de leef­baarheid in het gebied. Nieuwe ontwik­kelin­gen in de com­mu­ni­catie tussen sys­te­men in de voer­tu­igen en ver­keer­sregelin­stal­laties dra­gen daaraan ook bij. Hierin wor­den ook stap­pen gezet bin­nen het pro­gram­ma Talk­ing Traf­fic waar­bij SmartwayZ.NL en ook AT Osborners betrokken zijn.”

“Osborners voeren voor de Mobil­i­ty Mar­ket onder andere het kwartier­mak­er­schap, pro­­gram­­ma- en con­tract­man­age­ment uit”, geeft Bak­er­mans aan: “Hier­mee dra­gen we bij aan de verdere dooron­twik­kel­ing en opschal­ing van de Mobil­i­ty Mar­ket voor ver­schil­lende deelop­gaven. Hier­bij wor­den actief nieuwe samen­w­erk­ings- en aanbeste­d­ingsvor­men tussen over­he­den, bedri­jf­sleven, weten­schap en eindge­bruik­ers verk­end én toegepast, daar­bij kan bijvoor­beeld wor­den gedacht aan social design maar ook inno­vatieve con­­tract- en samen­werk­ingsvor­men tussen de ver­schil­lende overheden.”

Ter­wi­jl er al grote stap­pen zijn gezet – zo was de deelop­gave A2 Weert — Eind­hoven al genom­i­neerd voor de Kli­maat en Energie Award 2018 van het min­is­terie van Infra­struc­tu­ur en Water­staat – neemt het volledi­ge SmartwayZ.NL-project nog wel even in beslag: het pro­gram­ma heeft een loop­ti­jd tot 2026. Het is dan ook belan­grijk om te zor­gen dat het project con­tinu wordt aangepast op basis van poli­tieke, maatschap­pelijke en tech­nol­o­gis­che ontwik­kelin­gen: We hanteren een staps­gewi­jze aan­pak, waar­bij we de leer­ervarin­gen van de vorige stap inbren­gen in de nieuwe stap”, aldus Bakermans.

“Ook zijn we con­tin­ue met onze part­ners in con­tact om aan te scher­pen en richt­en we onze project en pro­gram­mas­tur­ing en con­tracten zo in, dat we opti­maal inspe­len op de kansen van de veran­derende omgev­ing”, ver­vol­gt hij: “De ontwik­kel­ing naar een duurza­am en inte­graal mobiliteitssys­teem vraagt om struc­turele gedragsveran­der­ing van alle stake­hold­ers. Het geeft energie om daar staps­gewi­js con­crete stap­pen in te zetten om deze doel­stellin­gen ook daad­w­erke­lijk te realis­eren in de praktijk.”

Dit artikel is afkom­stig van consultancy.nl.

Deel deze pagina via

Ook interessant