Whitepa­per: Cir­cu­laire mate­ri­alen in de bouw

Geplaatst op 3 feb­ru­ari 2021

Ned­er­land wil in 2050 volledig cir­cu­lair zijn. De bouw­sec­tor is aangewezen als één van de sec­toren waar­voor een grote rol is weggelegd. In 2030 moet 50 pro­cent van de bouw­sec­tor cir­cu­lair zijn, en in 2050 zelfs 100 pro­cent. Om de hoge ambities te behalen, is een sys­teemveran­der­ing nodig. De whitepa­per Cir­cu­laire mate­ri­alen in de bouw — Juridis­che feit­en en fabels over hoog­waardig herge­bruik geeft daar­voor prak­tis­che tips en hand­vat­ten. Vraag hem nu aan, onder­aan deze pagina. 

Circulair in de bouw

De pri­maire grond­stof­fen van de wereld zijn eindig en wor­den nog te weinig (hoog­waardig) herge­bruikt.  Boven­di­en is de win­ning en ver­w­erk­ing van pri­maire grond­stof­fen prob­lema­tisch voor het milieu. Zo vol­gt uit de eerste Inte­grale Cir­cu­laire Economie Rap­portage 2021 | PBL Plan­bu­reau voor de Leefomgev­ing dat de win­ning en ver­w­erk­ing van grond­stof­fen ver­ant­wo­ordelijk is voor 90 pro­cent van het mon­di­ale bio­di­ver­siteitsver­lies, 90% van de water­schaarste en voor 50 pro­cent van alle mon­di­ale CO2- uitstoot.

Hoog­waardig hergebruik
De laat­ste jaren zijn er steeds meer tech­nis­che ontwik­kelin­gen die cir­cu­lair bouwen mogelijk mak­en. Het juridisch domein speelt echter ook een belan­grijke rol, omdat het wet- en regel­gevend kad­er de ruimte moet bieden om de tran­si­tie naar een cir­cu­laire economie mogelijk te mak­en. In een cir­cu­laire (bouw)economie heeft het de voorkeur om niet meer te slopen, maar te demon­teren en de mate­ri­alen die vrijkomen max­i­maal hoog­waardig te herge­bruiken. Herge­bruik van afval in de bouw­sec­tor neemt toe, alleen vooral in laag­waardi­ge toepassin­gen, denk bijvoor­beeld aan gran­u­laat onder wegen. Dit moet anders.

Kwaliteit, risico’s en veiligheid
Momenteel zien wij dat veel opdracht­gev­ers en opdracht­ne­mers terughoudend zijn met het hoog­waardig herge­bruiken van mate­ri­alen. Zij gri­jpen sneller naar wat zij al ken­nen, namelijk het gebruik van pri­maire mate­ri­alen en pro­ducten. Het toepassen van herge­bruik­te mate­ri­alen brengt aller­lei vra­gen met zich omtrent kwaliteit, risico’s en vei­ligheid, prob­le­men omtrent garanties, aansprake­lijkheid en NEN-nor­­men die vanu­it het Bouwbesluit 2012 wor­den opgelegd.  Hoe is de kwaliteits­borg­ing? Vol­doet het mate­ri­aal en/of bouw­prod­uct aan de wet- en regel­gev­ing? Hoe kri­jg ik zek­er­heid en hoe wordt omge­gaan met garanties en aansprake­lijkheid? Deze vra­gen kun­nen voor opdracht­gev­ers een drem­pel opw­er­pen om te kiezen voor cir­cu­lair bouwen met herge­bruik­te bouw­pro­ducten of materialen.

Down­load de Whitepaper
In de whitepa­per Cir­cu­laire mate­ri­alen in de bouw — Juridis­che feit­en en fabels over hoog­waardig herge­bruik behan­de­len we een aan­tal prak­tis­che en juridis­che uitdagin­gen omtrent het hoog­waardig herge­bruik van mate­ri­alen en bouw­pro­ducten. Wij geven kaders en oploss­ingsmo­gelijkhe­den met con­crete hand­vat­ten en voor­beelden. Daarmee luidt de cen­trale vraag als volgt:

‘hoe borg je juridisch het toepassen van gebruik­te mate­ri­alen in bouwprojecten?’

*In een eerdere ver­sie van deze whitepa­per wordt gesteld dat de gemeente Ams­ter­dam bij de gron­duit­gifte van Buik­sloter­ham, Cen­trumei­land, de Zuidas en Slo­ter­dijk stren­gere eisen heeft gesteld dan het Bouwbesluit. Dit is een ver­schri­jv­ing geweest. Er wor­den namelijk geen stren­gere eisen gesteld (dat is immers niet toeges­taan), maar par­ti­jen wor­den door mid­del van gun­ningscri­te­ria uitgedaagd verder te gaan dan het Bouwbesluit 2012.

Meer informatie

Fanauw Hoppe

Strategisch (juridisch) adviseur AT Lawyers / Coördinator Duurzame Leefomgeving

+31 (0)6 106 983 14 Con­nect op LinkedIn

Deel deze pagina via

Ook interessant