De ener­gie-hei­pa­len voor De War­ren, de eer­ste zelf­bouw-woon­co­ö­pe­ra­tie van Amster­dam, kun­nen in bestel­ling. Afge­lo­pen vrij­dag is name­lijk de aan­ne­mings­over­een­komst gete­kend, de uit­komst van een jaar inten­sief samen­wer­ken met de archi­tect, advi­seurs en de aan­ne­mer. De bouw kan nu van start voor de ont­wik­ke­ling van de 36 ener­gie­po­si­tie­ve, hou­ten, soci­a­le- en mid­deldu­re huur­wo­nin­gen die in eigen beheer ver­huurd gaan wor­den aan de leden van de wooncoöperatie. 

Woongebouw De Warren met groene gevel opgetrokken uit herwonnen meerpalen (c) Natrufied Architecture

Woon­ge­bouw De War­ren met groe­ne gevel opge­trok­ken uit her­won­nen meer­pa­len © Nat­ru­fied Architecture

Drie jaar terug won De War­ren de eer­ste ten­der die spe­ci­aal als pilot voor woon­co­ö­pe­ra­ties was uit­ge­schre­ven door de gemeen­te Amster­dam. Van­af dat moment is De War­ren samen met haar archi­tect Nat­ru­fied Archi­tec­tu­re en de 50 leden van de gemeen­schap aan de slag gegaan om een duur­zaam en soci­aal gebouw te ont­wer­pen. Dit ont­werp is in bouw­team uit­ge­werkt in samen­wer­king met duur­zaam bouw­ad­vies van Eco+Bouw, instal­la­tie­ad­vies van Duur­zaam aan de Zaan en Kodi, de con­struc­teur van Pie­ters Bouw­tech­niek en aan­ne­mer Toe­komst­Groep. Samen zijn ze geko­men tot een uit­voe­rings­ge­reed ont­werp en in 2021 kan de bouw van start.

De War­ren wordt uiterst duur­zaam gebouwd: met hybri­de hou­ten draag­con­struc­tie, een gro­te groe­ne gevel, ener­gie­po­si­tief en 30 pro­cent van het gebouw is inge­richt voor gedeel­de func­ties en ruim­tes. “Het is uniek om zo een duur­zaam pand voor zul­ke betaal­ba­re huren hele­maal zelf te ont­wik­ke­len”’, zegt Gerard Roe­mers, bestuurs­lid Duur­zaam­heid & Bouw bij De War­ren. Hij ver­volgt: “Het is echt een pro­ject dat we samen doen, met onze gemeen­schap, en samen met onze archi­tect, advi­seurs en de aan­ne­mer. Alleen daar­door kun­nen we zo duur­zaam én betaal­baar gaan bou­wen”. Boris Zeis­ser, archi­tect van Nat­ru­fied Archi­tec­tu­re vult aan: “Het is gewel­dig om met een groep samen te wer­ken voor wie duur­zaam bou­wen de stan­daard is. De com­bi­na­tie van ver­schil­len­de soor­ten hout­bouw zoals CLT, Glu­lam, hsb, gevel­af­wer­king en kozij­nen, het toe­pas­sen van gebruik­te meer­pa­len, en het opwek­ken van eigen warm­te en ener­gie laten zien hoe seri­eus De War­ren dit neemt”. Ton van Lan­gen, direc­teur Toe­komst­Groep: “Onze slo­gan kun­nen wij hier waar­ma­ken ‘Door Samen­wer­king Sterk’. Toe­komst­Groep is een voor­uit­stre­vend bedrijf en wij heb­ben duur­zaam­heid en cir­cu­la­ri­teit hoog in het vaan­del staan en daar­om pas­sen wij zo goed bij elkaar”.

Jacob-Jan Koop­mans, de pen­ning­mees­ter legt uit hoe het pro­ject gefi­nan­cierd is: “Het groot­ste deel van het geld komt van de GLS bank, een coö­pe­ra­tie­ve bank uit Duits­land, daar­naast lenen we bij een par­ti­ci­pa­tie­fonds. Dit alles heb­ben we aan­ge­vuld met enke­le duur­zaam­heids­sub­si­dies en een suc­ces­vol­le crowd­fun­ding”. Nu de aan­ne­mings­over­een­komst is gete­kend, komt het geld van de bank, het par­ti­ci­pa­tie­fonds en de crowd­fun­ding vrij. Dit bete­kent dat Toe­komst­Groep van start kan met de bouw­voor­be­rei­ding en het bestel­len van bouw­ma­te­ri­a­len. Zij zal voor de uit­voe­ring samen­wer­ken met elek­tro­be­drijf HIG en de lood­gie­ters­be­drijf J&P en met de instal­la­teurs van Kodi Ener­gie­be­spa­ren­de Technieken.

Begin 2021 gaan de eer­ste ener­gie­hei­pa­len de grond en na ruim een jaar bou­wen en na een maand zelf klus­sen trek­ken de bewo­ners van de gemeen­schap er in de zomer van 2022 in. Het gebouw is na vol­tooi­ing in gemeen­schap­pe­lijk eigen­dom van de woon­co­ö­pe­ra­tie zelf en de leden doen zelf het beheer. De War­ren rea­li­seert zo samen met haar part­ners eeu­wig­du­ren­de soci­a­le- en mid­deldu­re huur in een zeer duur­zaam gebouw op Cen­tru­mei­land in Amsterdam.

De bij­dra­ge van AT Osborne

Van­uit onze exper­ti­se en erva­ring onder­steunt Fanauw Hop­pe (AT Lawy­ers) met con­trac­te­ren en bou­wen voor een duur­za­me leef­om­ge­ving. Dit doet hij van­uit het Maat­schap­pe­lijk Ver­ant­woord Onder­ne­men oogpunt.

Bron: De War­ren