De War­ren gaat bouwen

Geplaatst op 21 decem­ber 2020

De energie-heipalen voor De War­ren, de eerste zelf­bouw-woon­­coöper­atie van Ams­ter­dam, kun­nen in bestelling. Afgelopen vri­jdag is namelijk de aan­ne­m­ingsovereenkomst getek­end, de uitkomst van een jaar inten­sief samen­werken met de archi­tect, adviseurs en de aan­nemer. De bouw kan nu van start voor de ontwik­kel­ing van de 36 energieposi­tieve, houten, sociale- en mid­del­dure huur­wonin­gen die in eigen beheer ver­hu­urd gaan wor­den aan de leden van de wooncoöperatie. 

Woongebouw De Warren met groene gevel opgetrokken uit herwonnen meerpalen (c) Natrufied Architecture

Woonge­bouw De War­ren met groene gev­el opgetrokken uit her­won­nen meer­palen © Natru­fied Architecture

Drie jaar terug won De War­ren de eerste ten­der die spe­ci­aal als pilot voor woon­coöper­aties was uit­geschreven door de gemeente Ams­ter­dam. Vanaf dat moment is De War­ren samen met haar archi­tect Natru­fied Archi­tec­ture en de 50 leden van de gemeen­schap aan de slag gegaan om een duurza­am en soci­aal gebouw te ontwer­pen. Dit ontwerp is in bouwteam uit­gew­erkt in samen­werk­ing met duurza­am bouwad­vies van Eco+Bouw, instal­latiead­vies van Duurza­am aan de Zaan en Kodi, de con­struc­teur van Pieters Bouwtech­niek en aan­nemer Toekom­st­Groep. Samen zijn ze gekomen tot een uitvo­er­ings­gereed ontwerp en in 2021 kan de bouw van start.

De War­ren wordt uiterst duurza­am gebouwd: met hybride houten draag­con­struc­tie, een grote groene gev­el, energieposi­tief en 30 pro­cent van het gebouw is ingericht voor gedeelde func­ties en ruimtes. “Het is uniek om zo een duurza­am pand voor zulke betaal­bare huren hele­maal zelf te ontwikke­len”’, zegt Ger­ard Roe­mers, bestu­urslid Duurza­amheid & Bouw bij De War­ren. Hij ver­vol­gt: “Het is echt een project dat we samen doen, met onze gemeen­schap, en samen met onze archi­tect, adviseurs en de aan­nemer. Alleen daar­door kun­nen we zo duurza­am én betaal­baar gaan bouwen”. Boris Zeiss­er, archi­tect van Natru­fied Archi­tec­ture vult aan: “Het is geweldig om met een groep samen te werken voor wie duurza­am bouwen de stan­daard is. De com­bi­natie van ver­schil­lende soorten hout­bouw zoals CLT, Glu­lam, hsb, geve­lafw­erk­ing en koz­i­j­nen, het toepassen van gebruik­te meer­palen, en het opwekken van eigen warmte en energie lat­en zien hoe serieus De War­ren dit neemt”. Ton van Lan­gen, directeur Toekom­st­Groep: “Onze slo­gan kun­nen wij hier waar­mak­en ‘Door Samen­werk­ing Sterk’. Toekom­st­Groep is een vooruit­strevend bedri­jf en wij hebben duurza­amheid en cir­cu­lar­iteit hoog in het vaan­del staan en daarom passen wij zo goed bij elkaar”.

Jacob-Jan Koop­mans, de pen­ning­meester legt uit hoe het project gefi­nancierd is: “Het groot­ste deel van het geld komt van de GLS bank, een coöper­atieve bank uit Duit­s­land, daar­naast lenen we bij een par­tic­i­patie­fonds. Dit alles hebben we aange­vuld met enkele duurza­amhei­dssub­si­dies en een suc­cesvolle crowd­fund­ing”. Nu de aan­ne­m­ingsovereenkomst is getek­end, komt het geld van de bank, het par­tic­i­patie­fonds en de crowd­fund­ing vrij. Dit betekent dat Toekom­st­Groep van start kan met de bouwvoor­berei­d­ing en het bestellen van bouw­ma­te­ri­alen. Zij zal voor de uitvo­er­ing samen­werken met elek­trobedri­jf HIG en de lood­gi­eters­bedri­jf J&P en met de instal­la­teurs van Kodi Energiebe­sparende Technieken.

Begin 2021 gaan de eerste energieheipalen de grond en na ruim een jaar bouwen en na een maand zelf klussen trekken de bewon­ers van de gemeen­schap er in de zomer van 2022 in. Het gebouw is na voltooi­ing in gemeen­schap­pelijk eigen­dom van de woon­coöper­atie zelf en de leden doen zelf het beheer. De War­ren realiseert zo samen met haar part­ners eeuwig­durende sociale- en mid­del­dure huur in een zeer duurza­am gebouw op Cen­trumei­land in Amsterdam.

De bijdrage van AT Osborne

Vanu­it onze exper­tise en ervar­ing onder­s­te­unt Fanauw Hoppe (AT Lawyers) met con­tracteren en bouwen voor een duurzame leefomgev­ing. Dit doet hij vanu­it het Maatschap­pelijk Ver­ant­wo­ord Onderne­men oog­punt. Ook collega’s Ing­mar Scheiber­lich, Miri­am van Dalen en Jack Rouwen­daal zijn bij dit project betrokken.

Bron: De War­ren

Deel deze pagina via

Ook interessant