Neder­land is een kop­lo­per op het gebied van duur­zaam bou­wen, maar kan nog zeker leren van de ‘best prac­ti­ces’ in ande­re lan­den. Ken­nis delen en elkaar inspi­re­ren zijn dan ook de doe­len van de Dut­ch Green Buil­ding Week (DGBW), 21 tot en met 25 sep­tem­ber, dit jaar geheel onli­ne te volgen.

Renee Dooyeweerd (AT Osborne) en Martin Mooij (DGBC)

Naast orga­ni­sa­tor Dut­ch Green Buil­ding Coun­cil (DGBC) schui­ven diver­se part­ners aan, waar­on­der advies­bu­reau AT Osbor­ne. „Het gaat over com­plexe pro­ble­men. Soms blij­ven die op een abstract niveau han­gen, maar één van de ster­ke pun­ten van DGBC is dat men er juist voor zorgt dat je actief en con­creet aan de slag kunt”, zegt par­ti­ci­pant Renee Dooye­weerd, con­sul­tant bij AT Osborne.

Een gesprek met Renee Dooye­weerd en Mar­tin Mooij, pro­gram­ma mana­ger Del­ta­plan duur­za­me reno­va­tie bij DGBC, is als een prik­ke­lend voor­proef­je van de tien­de DGBW. In Rot­ter­dam schui­ven ze aan voor een inter­view over de wereld van duur­zaam bou­wen en die plek is niet toe­val­lig geko­zen. De Haven­stad zou anders het decor zijn geweest van de live jubi­le­u­me­di­tie van de DGBW, maar door coro­na is het nu alleen onli­ne te vol­gen. Iets dat ook zijn voor­de­len blijkt te heb­ben, kwam Mar­tin Mooij ach­ter: „Nor­maal is het best een uit­da­ging om ieder­een op zo’n eve­ne­ment te krij­gen, maar nu is het mak­ke­lijk te vol­gen, zelfs van­af de ande­re kant van de wereld.”

Rou­te­kaart

In krap een uur vlie­gen alle ter­men over tafel: Paris Proof, kli­maat­adap­ta­tie, cir­cu­la­ri­teit, gezond­heid. Het zijn enor­me opga­ves die niet alleen opge­pakt kun­nen wor­den. „We moe­ten het samen en op een slim­me manier doen. Tech­nie­ken zijn er genoeg. Er moe­ten keu­zes gemaakt wor­den en dat valt niet mee. Vaak ver­zan­den inge­ni­eurs in details. Het is nodig om met bij­voor­beeld een rou­te­kaart de keu­zes sim­pe­ler te maken. Maar wel­ke rou­te­kaart de bes­te is en waar je keu­zes op baseert, daar heb­ben we het dan over. Leren van de goe­de en slech­te erva­rin­gen uit de wereld is onont­beer­lijk”, zegt Mar­tin Mooij. Dat gebeurt in de DGBW via een dage­lijk­se talk­show die pre­sen­ta­tor Twan Huys host, maar ook via de vir­tu­e­le stands die de part­ners inrich­ten en waar zij via onder ande­re webinars en Q&A’s erva­rin­gen delen.

Cri­sisp­roof

Advies­bu­reau AT Osbor­ne is al lang lid van DGBC en heeft ook een stand. Het advies­bu­reau vult deze onder ande­re met de onder­wer­pen ‘de invloed van de omge­vings­wet op duur­zaam­heid’, ‘de rou­te­kaar­ten bij zorg­in­stel­lin­gen’ en ‘het duur­zaam behe­ren van gebou­wen’. Ook de rol van de corona­cri­sis komt voor­bij in de DGBW: hoe kun je de gebou­wen van onder­wijs- en zorg­in­stel­lin­gen zo goed moge­lijk inrich­ten, duur­zaam maken maar ook vei­lig op gezond­heids­ge­bied, kort­om hoe krijg je die gebou­wen crisisproof?

Keten

Part­ners zijn daar­naast ook deel­ne­mer, zo volgt con­sul­tant Renee Dooye­weerd ook webinars van ande­re part­ners: „Duur­zaam­heid speelt een rol in al onze werk­vel­den. DGBC en de bij­be­ho­ren­de week zijn zo rele­vant omdat daar niet alleen de men­sen uit het werk­veld deel­ne­men zoals tech­ni­ci en archi­tec­ten, maar de gehe­le keten inclu­sief opdracht­ge­vers en beleids­ma­kers bij gro­te onder­ne­min­gen en overheden.”

Con­creet

De gro­te meer­waar­de zit hem vol­gens AT Osbor­ne ook in het con­creet maken van de enor­me duur­zaam­heids­op­ga­ve. Ken­nis van­uit de prak­tijk wordt inge­bracht van­uit ver­schil­len­de hoe­ken. „Dat is ook waar wij van natu­re acte­ren in ons werk. Wij zijn als advi­seurs en con­sul­tants vaak het scha­kel­punt tus­sen tech­ni­ci en bestuur­ders. We hel­pen tech­ni­sche plan­nen en vaak reken­werk te ver­ta­len naar de direc­tie­ka­mers, om het de juis­te con­text te geven, belang ervan aan te dui­den en om beslui­ten te kun­nen nemen”, legt de AT Osbor­ne con­sul­tant uit.

Cir­cu­la­ri­teit

Van con­cur­ren­tie is geen spra­ke bin­nen de DGBW, alles wordt open gedeeld. „De opga­ve is zo groot dat er genoeg werk is voor ieder­een”, ver­dui­de­lijkt Mar­tin Mooij. Hoe­veel er te doen is en waar de dis­cus­sies voor­al over gaan bren­gen de twee hel­der naar voren, met ook een kant­te­ke­ning: „We rich­ten ons nu heel erg op de ener­gie­re­duc­tie, met als risi­co dat wordt ver­ge­ten dat de mate­ri­a­len die we daar­voor gebrui­ken niet per se duur­zaam zijn. We dich­ten dan het ene gat, maar cre­ë­ren het ande­re. Cir­cu­la­ri­teit wordt de vol­gen­de uit­da­ging”, stelt Renee Dooye­weerd. Bouw­ma­te­ri­a­len her­ge­brui­ken of mate­ri­a­len kie­zen die her­bruik­baar zijn is een voor­beeld van hoe het wel kan. Mar­tin Mooij vult aan: „Als we de gebouw­de omge­ving voor 2050 op de doel­stel­lin­gen van het Kli­maat­ak­koord wil­len heb­ben, dan moet de indu­strie vol­le bak gaan draai­en. Maar ook daar stoot je CO2 mee uit. Het zou mooi zijn om die indu­strie te betrek­ken bij het beha­len van je doelen.”

Deel­na­me DGBW

Ook deel­ne­men? Kijk dan op: www.dgbc.nl/dgbw. Dut­ch Green Buil­ding Coun­cil is een ken­nis­plat­form dat in 2008 is opge­richt met als doel om de opga­ve om duur­zaam te bou­wen con­cre­ter te maken. De orga­ni­sa­tie cer­ti­fi­ceert duur­za­me gebou­wen, houdt de snel­le ont­wik­ke­lin­gen in de markt bij en deelt ken­nis. Dut­ch Green Buil­ding Week is de lan­de­lij­ke cam­pag­ne­week voor duur­zaam bou­wen en ont­wik­ke­len. Bedrij­ven en instel­lin­gen die voor­lo­pen op CO2-reduc­tie, cir­cu­la­ri­teit, kli­maat­adap­ta­tie en gezond­heid delen hun visie en kennis.