Dutch Green Build­ing Week inspireert en stim­uleert duurza­am bouwen

Geplaatst op 18 sep­tem­ber 2020

Ned­er­land is een koplop­er op het gebied van duurza­am bouwen, maar kan nog zek­er leren van de ‘best prac­tices’ in andere lan­den. Ken­nis delen en elka­ar inspir­eren zijn dan ook de doe­len van de Dutch Green Build­ing Week (DGBW), 21 tot en met 25 sep­tem­ber, dit jaar geheel online te volgen.

Renee Dooyeweerd (AT Osborne) en Martin Mooij (DGBC)

Naast organ­isator Dutch Green Build­ing Coun­cil (DGBC) schuiv­en diverse part­ners aan, waaron­der advies­bu­reau AT Osborne. „Het gaat over com­plexe prob­le­men. Soms bli­jven die op een abstract niveau hangen, maar één van de sterke pun­ten van DGBC is dat men er juist voor zorgt dat je actief en con­creet aan de slag kunt”, zegt par­tic­i­pant Renee Dooye­weerd, con­sul­tant bij AT Osborne.

Een gesprek met Renee Dooye­weerd en Mar­tin Mooij, pro­gram­ma man­ag­er Delta­plan duurzame ren­o­vatie bij DGBC, is als een prikke­lend voor­proe­f­je van de tiende DGBW. In Rot­ter­dam schuiv­en ze aan voor een inter­view over de wereld van duurza­am bouwen en die plek is niet toe­val­lig gekozen. De Haven­stad zou anders het decor zijn geweest van de live jubileumedi­tie van de DGBW, maar door coro­na is het nu alleen online te vol­gen. Iets dat ook zijn voorde­len blijkt te hebben, kwam Mar­tin Mooij achter: „Nor­maal is het best een uitdag­ing om iedereen op zo’n even­e­ment te kri­j­gen, maar nu is het makke­lijk te vol­gen, zelfs vanaf de andere kant van de wereld.”

Routekaart

In krap een uur vliegen alle ter­men over tafel: Paris Proof, kli­maatadap­tatie, cir­cu­lar­iteit, gezond­heid. Het zijn enorme opgaves die niet alleen opgepakt kun­nen wor­den. „We moeten het samen en op een slimme manier doen. Tech­nieken zijn er genoeg. Er moeten keuzes gemaakt wor­den en dat valt niet mee. Vaak verzan­den inge­nieurs in details. Het is nodig om met bijvoor­beeld een routekaart de keuzes sim­pel­er te mak­en. Maar welke routekaart de beste is en waar je keuzes op baseert, daar hebben we het dan over. Leren van de goede en slechte ervarin­gen uit de wereld is onont­beer­lijk”, zegt Mar­tin Mooij. Dat gebeurt in de DGBW via een dagelijkse talk­show die pre­sen­ta­tor Twan Huys host, maar ook via de virtuele stands die de part­ners inricht­en en waar zij via onder andere webi­na­rs en Q&A’s ervarin­gen delen.

Crisisproof

Advies­bu­reau AT Osborne is al lang lid van DGBC en heeft ook een stand. Het advies­bu­reau vult deze onder andere met de onder­w­er­pen ‘de invloed van de omgev­ingswet op duurza­amheid’, ‘de routekaarten bij zor­gin­stellin­gen’ en ‘het duurza­am beheren van gebouwen’. Ook de rol van de coro­nacri­sis komt voor­bij in de DGBW: hoe kun je de gebouwen van onder­wi­js- en zor­gin­stellin­gen zo goed mogelijk inricht­en, duurza­am mak­en maar ook veilig op gezond­hei­ds­ge­bied, kor­tom hoe kri­jg je die gebouwen crisisproof?

Keten

Part­ners zijn daar­naast ook deel­ne­mer, zo vol­gt con­sul­tant Renee Dooye­weerd ook webi­na­rs van andere part­ners: „Duurza­amheid speelt een rol in al onze werkvelden. DGBC en de bijbe­horende week zijn zo rel­e­vant omdat daar niet alleen de mensen uit het werkveld deel­ne­men zoals tech­ni­ci en archi­tecten, maar de gehele keten inclusief opdracht­gev­ers en belei­ds­mak­ers bij grote onderne­min­gen en overheden.”

Concreet

De grote meer­waarde zit hem vol­gens AT Osborne ook in het con­creet mak­en van de enorme duurza­amhei­d­sop­gave. Ken­nis vanu­it de prak­tijk wordt inge­bracht vanu­it ver­schil­lende hoeken. „Dat is ook waar wij van nature acteren in ons werk. Wij zijn als adviseurs en con­sul­tants vaak het schakelpunt tussen tech­ni­ci en bestu­ur­ders. We helpen tech­nis­che plan­nen en vaak reken­werk te ver­tal­en naar de direc­tiekamers, om het de juiste con­text te geven, belang ervan aan te duiden en om besluiten te kun­nen nemen”, legt de AT Osborne con­sul­tant uit.

Circulariteit

Van con­cur­ren­tie is geen sprake bin­nen de DGBW, alles wordt open gedeeld. „De opgave is zo groot dat er genoeg werk is voor iedereen”, ver­duidelijkt Mar­tin Mooij. Hoeveel er te doen is en waar de dis­cussies vooral over gaan bren­gen de twee helder naar voren, met ook een kant­teken­ing: „We richt­en ons nu heel erg op de energiere­duc­tie, met als risi­co dat wordt ver­geten dat de mate­ri­alen die we daar­voor gebruiken niet per se duurza­am zijn. We dicht­en dan het ene gat, maar creëren het andere. Cir­cu­lar­iteit wordt de vol­gende uitdag­ing”, stelt Renee Dooye­weerd. Bouw­ma­te­ri­alen herge­bruiken of mate­ri­alen kiezen die her­bruik­baar zijn is een voor­beeld van hoe het wel kan. Mar­tin Mooij vult aan: „Als we de gebouwde omgev­ing voor 2050 op de doel­stellin­gen van het Kli­maatakko­ord willen hebben, dan moet de indus­trie volle bak gaan draaien. Maar ook daar stoot je CO2 mee uit. Het zou mooi zijn om die indus­trie te betrekken bij het behalen van je doelen.”

Deelname DGBW

Ook deel­ne­men? Kijk dan op: www.dgbc.nl/dgbw. Dutch Green Build­ing Coun­cil is een ken­nis­plat­form dat in 2008 is opgericht met als doel om de opgave om duurza­am te bouwen con­creter te mak­en. De organ­isatie cer­ti­ficeert duurzame gebouwen, houdt de snelle ontwik­kelin­gen in de markt bij en deelt ken­nis. Dutch Green Build­ing Week is de lan­delijke cam­pag­ne­week voor duurza­am bouwen en ontwikke­len. Bedri­jven en instellin­gen die voor­lopen op CO2-reduc­tie, cir­cu­lar­iteit, kli­maatadap­tatie en gezond­heid delen hun visie en kennis.

Deel deze pagina via

Ook interessant