Dit jaar werd onder luid applaus door minis­ter De Jon­ge bekend gemaakt dat er €2,1 mil­jard extra wordt vrij­ge­maakt om pro­fes­si­o­nals in de oude­ren­zorg meer aan­dacht aan cli­ën­ten te kun­nen laten geven. Een goe­de maat­re­gel na alle com­mo­tie rond­om de kwa­li­teit van de ver­pleeg­huis­zorg, maar er zijn ook vra­gen te stel­len. Wat is eigen­lijk de behoef­te van de oude­re in het ver­pleeg­huis? Hoe ver­be­te­ren we effec­tief en effi­ci­ënt de kwa­li­teit van de zorg? En wel­ke zorg­vraag heeft de gro­te groep oude­ren die nog thuis woont?

AT Osbor­ne onder­steunt aan­bie­ders in de oude­ren­zorg met het in beeld bren­gen van de klant­vraag. Daar waar het AWBZ sys­teem en nu de Wlz voor­al aan­bod­ge­richt zijn, vraagt de zorg van van­daag om een vraag­ge­stuur­de aan­pak. Neem bij­voor­beeld de decen­tra­li­sa­tie naar de Wmo. Deze is bedoeld om het aan­bod dich­ter bij de vraag te bren­gen en dicht bij die vraag tot pas­sen­de maat­re­ge­len te komen. De gedach­te van lan­ger thuis vraagt om nieu­we arran­ge­men­ten tus­sen thuis en (intra­mu­ra­le) verpleeghuiszorg.

Den­ken in persona’s

De oude­ren­zorg­markt is aan alle kan­ten in bewe­ging. De doel­groep ver­an­dert in leef­tijds­sa­men­stel­ling en in wen­sen, tege­lij­ker­tijd ver­an­dert de bekos­ti­ging en stuurt het minis­te­rie op het zo lang moge­lijk thuis wonen. Zorg­aan­bie­ders zijn voort­du­rend op zoek naar nieu­we zorg­con­cep­ten in de (nieu­we) dyna­miek van de zorg­markt. Wij hel­pen die zorg­aan­bie­ders na te den­ken over hun zorg­aan­bod in de toe­komst en daar­bij pas­sen­de huis­ves­ting. Een belang­rijk ele­ment in onze aan­pak is het den­ken in persona’s; arche­ty­pe cli­ën­ten, die niet echt bestaan, maar die repre­sen­ta­tief zijn voor een bepaal­de groep men­sen. Om de cli­ën­ten­po­pu­la­tie met al zijn facet­ten op een­vou­di­ge wij­ze samen te vat­ten, kij­ken we naar de voor­lig­gen­de beper­kin­gen waar­uit de zorg­vraag van cli­ën­ten voort komt. Op deze manier ont­staat er een gecon­den­seerd beeld van de popu­la­tie in persona’s. Als de voor­lig­gen­de beper­kin­gen van een cli­ënt ver­an­de­ren, dan wis­selt de cli­ënt van per­so­na. Hier­door wordt het gesprek over cli­ënt­groe­pen een stuk een­vou­di­ger en kun­nen we de kop­pe­ling maken naar bij­voor­beeld woon­wen­sen, zorg­ar­ran­ge­men­ten of per­so­ne­le inzet.

Wij zien een inde­ling van de cli­ën­ten­po­pu­la­tie in de oude­ren­zorg voor ons op basis van drie assen. Dit zijn: leef­tijd (ver­ti­caal), soma­ti­sche pro­ble­ma­tiek (hori­zon­taal) en psy­cho­so­ci­a­le pro­ble­ma­tiek (PSP, dia­go­naal) waar­bij de per­so­na in het kwa­drant met het brein-icoon geken­merkt wordt door deze pro­ble­ma­tiek (zie onder­staand figuur). Hier­bij kij­ken we pri­mair naar cli­ën­ten met een ver­ple­ging en ver­zor­ging profiel.

Belang­rijk ele­ment in onze aan­pak is het den­ken in persona’s.

We onder­schei­den 8 basispersona’s, waar­van Nel en Jaap de gezon­de groep oude­ren repre­sen­te­ren, zon­der soma­ti­sche en psy­cho­so­ci­a­le pro­ble­ma­tiek. Ook deze groe­pen kun­nen inte­res­sant zijn voor oude­ren­zorg­aan­bie­ders in de markt, bij­voor­beeld voor gemaks­dien­sten. Mies is de groei­en­de groep oude­ren in Neder­land met demen­tie die ver­der mobiel is. Stien is de oude­re met soma­ti­sche klach­ten, die in de toe­komst in toe­ne­men­de mate thuis zal blij­ven wonen.

Door het den­ken in persona’s zijn we in staat om voor gro­te groe­pen cli­ën­ten uit­spra­ken te doen over de resour­ces die inge­zet moe­ten wor­den op de mid­del­lan­ge ter­mijn, zoals huis­ves­ting of per­so­neel. Hier­over gaan we graag met u in gesprek.