Energiecoöper­aties en nieuwe nutsbedrijven

Geplaatst op 5 okto­ber 2018

Soms springt het in het oog: hier zijn veel wonin­gen met zon­nepan­e­len. De kans is groot dat een lokale energiecoöper­atie van bewon­ers daar­voor ver­ant­wo­ordelijk is. Ned­er­land kent er daar­van enkele hon­der­den. AT Osborne was de afgelopen tien jaar betrokken bij de opricht­ing van enkele tien­tallen coöper­aties, zoals Alk­maar Energie, www.alkmaar-energie.nl, en Blauwvinger Energie in Zwolle, www.blauwvingerenergie.nl. Momenteel zijn we aan de slag in Uit­geest, www.duec.nl.

Lokale nutsbedrijven

Nu de energi­etran­si­tie span­nend wordt met het aardgasvrij mak­en van wijken, kijken velen naar de bewon­er­scoöper­aties voor een oploss­ing. Dat kun­nen zij niet alleen. Even­min kun­nen bedri­jven en over­he­den alleen de last van de energi­etran­si­tie dra­gen. De visie van AT Osborne hierop is dat in elke gemeente één of meer lokale nuts­bedri­jven voor energie moeten komen. Zo’n bedri­jf is in han­den van bewon­ers, bedri­jven en gemeente samen, mogelijk ook met het water­schap aan boord. De energiecoöper­atie van bewon­ers is een spil in dit nieuwe nuts­bedri­jf. Van­waar deze visie?

Col­lec­tieve oplossin­gen, zoals een groot zonnedak en een warmtenet voor de buurt, zijn goed­kop­er en beter dan indi­vidu­ele oplossin­gen. Wel moet je daar­voor veel geld inza­me­len. Een nuts­bedri­jf kan dat beter dan alleen de buurt zelf, een energiecoöper­atie, wat bedri­jven, of de gemeente. Boven­di­en zullen er mensen zijn die geen geld kun­nen inleggen; het nuts­bedri­jf kan ervoor zor­gen dat zij wel aanges­loten wor­den. Het nuts­bedri­jf kan experts inhuren en een lange ter­mi­jn strate­gie inzetten. Dat stelt financiers en ook politi­ci gerust.

Bewoners en bedrijven praten mee

Vroeger had­den we toch ook nuts­bedri­jven? Ja, maar die waren in han­den van het gemeen­tebestu­ur, lat­er provin­ciebestu­ur. Op basis van huidi­ge belastin­gen zal de over­heid hoo­gu­it 15% van de energi­etran­si­tie betal­en, en de gemeente en provin­cie daar­van een klein deel. De gebruik­er, dat wil zeggen bewon­ers en bedri­jven, gaan het leeuwen­deel betal­en. Zij horen dus aan de bestu­urstafel van het nuts­bedri­jf te zit­ten. Daar bepalen zij mede de pri­js van energie, de win­st­marge en de bestem­ming van de winst. Dat hoort bij een nuts­bedri­jf en is het grote ver­schil met de huidi­ge energiebedri­jven waarop je als gebruik­er geen enkele invloed hebt.

Huidi­ge, grote energiebedri­jven, en ook netwerkbedri­jven, zien in dat zij goed kun­nen samen­werken met nieuwe nuts­bedri­jven. Deze grote bedri­jven uit de huidi­ge energie-indus­trie kun­nen een nieuwe markt ontwikke­len, door dien­sten te ver­lenen aan nuts­bedri­jven, en ook aan de energiecoöper­aties van bewon­ers. Geen con­cur­ren­tie, maar onder­linge ver­sterk­ing. Zo hoort het als allen zich inzetten voor de snelst mogelijke energietransitie.

Deel deze pagina via

Ook interessant