Als het gaat om de mate van ener­gie­neu­traal, dan komen er meer­de­re ter­men langs. Wat is het ver­schil? BENG (Bij­na Ener­gie­Neu­traal Gebouw) is de opvol­ger van de EPC bere­ke­ning. BENG is sinds 1 janu­a­ri 2019 van kracht voor over­heids­ge­bou­wen (nieuw­bouw, ver­gun­ning­aan­vraag) en per 1 janu­a­ri 2020 voor álle gebou­wen in Neder­land. Van­af 1 janu­a­ri 2020 is de EPC dus niet meer van toepassing.

In 2015 zijn voor­lo­pi­ge eisen opge­steld met de NEN 7120 als bepa­ling­s­me­tho­de. Eind 2018 zijn nieu­we eisen in con­cept voor­ge­steld, ech­ter op basis van een ande­re, nieu­we bepa­ling­s­me­tho­de: NTA 8800. Deze con­cept eisen zijn opge­steld na markt­con­sul­ta­tie en kostenoptimalisatie.

Tot 31 decem­ber oude bepalingsmethode

Medio 2019 wor­den de BENG eisen door de over­heid vast­ge­steld in het Staats­blad. Wat de eisen exact bete­ke­nen voor het gebouw­ont­werp ‑en hoe je aan de eisen kan vol­doen- is met name voor de com­plexe­re gebou­wen (gezond­heids­zorg) nog niet dui­de­lijk. Er is nog geen reken­soft­wa­re beschik­baar op basis van de NTA 8800, waar­mee je kunt aan­to­nen dat je aan de eisen vol­doet. Die soft­wa­re is pas medio 2019 beschik­baar. Daar­om gel­den voor over­heids­ge­bou­wen tot 31 decem­ber de BENG eisen op basis van de oude bepa­ling­s­me­tho­de. Samen­ge­vat bete­kent dit voor je vergunningaanvraag:

Tot 31-12-2019 Van­af 1–1‑2020
Voor over­heids­ge­bou­wen BENG cf. NEN7120 BENG cf. NTA 8800
Voor niet-over­heids­ge­bou­wen EPC cf. NEN7120 BENG cf. NTA 8800

Ove­ri­gens moet bij ople­ve­ring van een gebouw nog steeds een ener­gie­la­bel afge­ge­ven worden.

NB: op 11 juni 2019 heeft Minis­ter Ollong­ren in een Kamer­brief aan­ge­ge­ven dat de komst van de reken­soft­wa­re ver­tra­ging oploopt.

BENG ver­sus EPC

Ter­wijl bij de EPC een onder­scheid gemaakt werd in tien func­ties met eisen, wordt bij BENG slechts onder­scheid gemaakt in vier functies:

  • Wonin­gen en woongebouwen
  • Uti­li­teits­ge­bou­wen
  • Onder­wijs­ge­bou­wen
  • Gezond­heids­zorg­ge­bou­wen

Er zijn drie BENG indi­ca­to­ren waar­aan vol­daan moet worden:

  • BENG‑1: Maxi­ma­le ener­gie­be­hoef­te in kWh per m2 gebruiks­op­per­vlak per jaar.
  • BENG‑2: Maxi­ma­le pri­mair fos­siel ener­gie­ge­bruik, even­eens in kWh per m2 gebruiks­op­per­vlak per jaar.
  • BENG‑3: Mini­ma­le aan­deel her­nieuw­ba­re ener­gie in procenten.

Gevol­gen

Ener­zijds bete­ke­nen de BENG eisen een aan­scher­ping van de hui­di­ge bouw­prak­tijk, net zoals de peri­o­die­ke aan­scher­pin­gen van de EPC eisen een aan­scher­ping van de bouw­prak­tijk bete­ken­den. Ook de BENG eisen zul­len peri­o­diek aan­ge­scherpt wor­den. Ander­zijds biedt het opsplit­sen in drie indi­ca­to­ren de moge­lijk­heid om de eisen spe­ci­fie­ker te defi­ni­ë­ren. Het wordt bij­voor­beeld las­ti­ger om een slecht geï­so­leerd gebouw te com­pen­se­ren met een hele­boel zon­ne­pa­ne­len: op elke indi­ca­tor moet aan de eis vol­daan worden.

Met de nieu­we eisen is het met rede­lij­ke maat­re­ge­len moge­lijk om aan de eisen te vol­doen. Uit voor­beel­den blijkt dit in ieder geval wel zo te zijn voor wonin­gen en kan­to­ren. Het hoger markt­seg­ment zou nu al vol­doen aan de eisen. Voor com­plexe­re uti­li­teit zoals hoger onder­wijs en zie­ken­hui­zen blijkt het moei­lij­ker om aan de voor­ge­stel­de eisen te vol­doen. Hoe dit ver­der loopt is nog onbe­kend. Uiter­aard hou­den we u op de hoogte.

WENG

WENG is een ini­ti­a­tief van TVVL en kijkt naar het wer­ke­lij­ke ener­gie­ver­bruik. Dit wordt terug­ge­re­kend naar kWh/m2, op basis van je ener­gie­fac­tuur en wat cor­rec­ties voor bij­voor­beeld laad­pa­len van elek­tri­sche auto’s. Dus ook gebrui­kers­ap­pa­ra­tuur wordt mee­ge­re­kend. En het gas­ver­bruik wordt meegenomen.

WENG is bedoeld als hulp­mid­del om inzicht te geven in de mate van ‘ener­gie­neu­traal’. Bij een ver­bruik lager dan 7 kWh/m2 spreekt WENG over energieneutraal.

2030 doel­stel­lin­gen

Met inzicht in het daad­wer­ke­lijk ener­gie­ver­bruik kun je ook kij­ken hoe ver je gebouw op weg is naar de Kli­maat­ak­koord doel­stel­lin­gen voor 2030. Hoe­wel de pre­cie­ze ver­ta­ling van de doel­stel­lin­gen naar kWh/m2 nog gedaan moet wor­den, geeft WENG zelf alvast aan dat een ver­bruik lager dan 60 kWh/m2 in lijn ligt voor de 2030 doelstellingen.

Op de site van WENG kun je je gebouw invoe­ren en benchmarken.