Europese grootschalige inzet van nieuwe mobiliteits­di­en­sten in slimme ste­den en regio’s

Geplaatst op 9 augus­tus 2019

AT Osborne is onderdeel van het ini­ti­atief New Mobil­i­ty Ser­vices (NMS). NMS maakt deel uit van het actieclus­ter Duurzame stedelijke mobiliteit bin­nen het bredere Europese inno­vatiepart­ner­schap voor slimme ste­den en gemeen­schap­pen, geïni­tieerd door de Europese Com­missie (EC). Doel is de grootschalige inzet en uitrol van nieuwe mobiliteits­di­en­sten in slimme ste­den en regio’s. Denk hier­bij aan ini­ti­atieven zoals Coöper­atieve, ver­bon­den en geau­toma­tiseerde mobiliteit (CCAM), Ver­bon­den Intel­li­gente Trans­port Sys­te­men (C‑ITS) en Mobiliteit als een Ser­vice (MaaS). Doel­stelling is om hier­mee bin­nen geheel Euro­pea bij te dra­gen aan gezonde, schone, leef­bare en toe­ganke­lijke ste­den. De essen­tie van NMS is het organ­is­eren van een ‘learning-by-doing’-gemeenschap, waar­bij alle Europese stake­hold­ers betrokken zijn, om een markt en impact te creëren in ste­den en voor burgers.

Mobiliteit: een essentieel element voor onze samenleving

Ontwik­kelin­gen in mobiliteit zijn com­plex en zeer dynamisch, wat betekent dat het bij­na onmo­gelijk is om de toekomst te voor­spellen. Wat we van­daag weten, is mor­gen ver­oud­erd, dus dit moet een ver­haal zijn over ‘leren door te doen’. We weten dat mobiliteit een essen­tieel ele­ment is voor onze samen­lev­ing en economie. We zijn ons bewust van de uitdagin­gen en kansen met betrekking tot de toekomst van onze ste­den en regio’s. Om duurzame stedelijke mobiliteit te realis­eren, moeten we op een inte­grale manier aan ver­schil­lende uitdagin­gen het hoofd bieden. Uitdagin­gen op het gebied van con­gestie, ruimtege­brek, groeiende bevolk­ing, luchtk­waliteit, gelu­idsover­last, leef­baarheid, gezond­heid, sociale inte­gratie, economis­che ontwik­kelin­gen en het creëren van banen.

Nieuwe mobiliteitsdiensten een belangrijke oplossing

Bij dis­cussies over de kansen in ste­den en regio’s is de grootschalige inzet van nieuwe mobiliteits­di­en­sten een belan­grijke oploss­ingsricht­ing. De oplossin­gen die zow­el over­he­den als mark­t­par­ti­jen kun­nen bieden, kun­nen inno­vatief zijn, met een grote impact op de samen­lev­ing en de manier waarop we de open­bare ruimte gebruiken. Als we de cross-overs tussen CCAM, C‑ITS en MaaS inzetten, kun­nen we een grote, posi­tieve en bove­nal slimme impact hebben op de uitdagin­gen onze ste­den en regio’s. Als we onder­tussen de invo­er­ing van gedeelde mobiliteitscon­cepten stim­uleren, kun­nen we bij­dra­gen aan gezonde, ruime en toe­ganke­lijke ste­den. Het doel: betere ste­den met effi­ciën­ter ruimtege­bruik, min­der con­gestie, schone lucht, gezonde burg­ers en een bloeiende economie. Dit is gemakke­lijk­er gezegd dan gedaan — we moeten de the­o­rie in prak­tijk bren­gen. Hier­bij kun­nen ste­den en regio’s in Europa veel meer van elka­ar leren dan ze nu al doen.

Daarom dra­gen AT Osborners enerz­i­jds bij aan ver­schil­lende ini­ti­atieven waar­bij nieuwe mobiliteit­so­plossin­gen wor­den ontwikkeld, grootschalig wor­den getest en grootschalig voor zo veel mogelijk eindge­bruik­ers beschik­baar wor­den gesteld. Anderz­i­jds delen AT Osborners graag hun leer­ervarin­gen en best prac­tices door geheel Europa.

Nieuw initiatief: New Mobility Services

Het ini­ti­atief ‘New Mobil­i­ty Ser­vices’ (NMS) is het Europese part­ner­schap om deze ambities waar te mak­en. Het NMS-ini­ti­atief maakt deel uit van het actieclus­ter Duurzame stedelijke mobiliteit, bin­nen het bredere Europese inno­vatiepart­ner­schap voor slimme ste­den en gemeen­schap­pen, geïni­tieerd door de Europese Com­missie (EC).

Samen met AT Osborne werken meer dan 140 gereg­istreerde part­ners van over­he­den, indus­trie, onder­zoek en het maatschap­pelijk mid­den­veld in 7 groepen aan con­crete uitdagin­gen. De groepen zijn: On Demand Last Mile, Smart Park­ing Solu­tions, Intel­li­gente Snel­hei­d­sas­sis­ten­tie, Stedelijk vrachtver­vo­er, Ver­keers­man­age­ment van de toekomst, Uit­stek­end bestu­ur voor nieuwe mobiliteits­di­en­sten en Smart Cycling and Walk­ing. Wilt u meer weten over nieuwe mobiliteits­di­en­sten? Bek­ijk hier het whitepa­per en hoe u een part­ner­schap kunt aan­vra­gen. Voor meer infor­matie over NMS kunt u con­tact opne­men met Floris Bak­er­mans. Hij kan u matchen met de ver­ant­wo­ordelijke coördinatoren.

AT Osborne heeft veel ervar­ing in het beheer en de lev­er­ing van slimme mobiliteit­spro­jecten en ‑programma’s in heel Ned­er­land en we brei­den ons netwerk, exper­tise en com­pe­ten­ties in het buiten­land uit. Hier­bij delen en matchen we graag best prac­tices in zow­el bin­­nen- als buiten­land. Smart Mobil­i­ty past echt in het mot­to van AT Osborne — Urban Mat­ter, Peo­ple Mat­ter — omdat veerkrachtige pub­lieke en pri­vate stake­hold­ers bij­dra­gen aan rijke, gezonde, schone, ruime, leef­bare en toe­ganke­lijke ste­den en regio’s, waar mensen kun­nen wonen, werken en recreëren.

Leren en ervaren?

Wilt u eerste inzicht­en kri­j­gen en leren van best prac­tices op het gebied van:

  • Hoe mobiliteits­di­en­sten de veerkracht van uw stad of regio verbeteren?
  • Waarom inte­gratie van mobiliteits­di­en­sten, reis­di­en­sten, ver­keers­di­en­sten, infra­struc­tu­ur en stad­son­twik­kel­ing is?
  • Hoe slimme mobiliteitsprogramma’s zoals SmartwayZ.NL, Talk­ing Traf­fic of Ver­keer­son­dernemn­ing de veerkracht van uw ste­den bevorderen?

Neem dan con­tact met ons op!

Wilt u als stad of regio ‘on the job’ best prac­tices en leer­ervarin­gen van andere ste­den en regio’s toepassen bin­nen uw eigen smart mobil­i­ty project of pro­gram­ma? Learn­ing by doing en leren van andere pro­jecten en programma’s vin­den Osborners erg belan­grijk. Daarom ontwikke­len wij samen met onze Europese part­ners de SMAT (Smart Mobil­i­ty Assess­ment Tool). Ga naar SMAT pag­i­na voor meer infor­matie, maar lees ook hoe u en uw stad en regio betrokken kun­nen zijn.

Deel deze pagina via

Ook interessant