AT Osbor­ne is onder­deel van het ini­ti­a­tief New Mobi­li­ty Ser­vi­ces (NMS). NMS maakt deel uit van het actie­clus­ter Duur­za­me ste­de­lij­ke mobi­li­teit bin­nen het bre­de­re Euro­pe­se inno­va­tie­part­ner­schap voor slim­me ste­den en gemeen­schap­pen, geï­ni­ti­eerd door de Euro­pe­se Com­mis­sie (EC). Doel is de groot­scha­li­ge inzet en uit­rol van nieu­we mobi­li­teits­dien­sten in slim­me ste­den en regio’s. Denk hier­bij aan ini­ti­a­tie­ven zoals Coö­pe­ra­tie­ve, ver­bon­den en geau­to­ma­ti­seer­de mobi­li­teit (CCAM), Ver­bon­den Intel­li­gen­te Trans­port Sys­te­men (C‑ITS) en Mobi­li­teit als een Ser­vi­ce (MaaS). Doel­stel­ling is om hier­mee bin­nen geheel Euro­pea bij te dra­gen aan gezon­de, scho­ne, leef­ba­re en toe­gan­ke­lij­ke ste­den. De essen­tie van NMS is het orga­ni­se­ren van een ‘learning-by-doing’-gemeenschap, waar­bij alle Euro­pe­se sta­ke­hol­ders betrok­ken zijn, om een markt en impact te cre­ë­ren in ste­den en voor burgers.

Mobi­li­teit: een essen­ti­eel ele­ment voor onze samenleving

Ont­wik­ke­lin­gen in mobi­li­teit zijn com­plex en zeer dyna­misch, wat bete­kent dat het bij­na onmo­ge­lijk is om de toe­komst te voor­spel­len. Wat we van­daag weten, is mor­gen ver­ou­derd, dus dit moet een ver­haal zijn over ‘leren door te doen’. We weten dat mobi­li­teit een essen­ti­eel ele­ment is voor onze samen­le­ving en eco­no­mie. We zijn ons bewust van de uit­da­gin­gen en kan­sen met betrek­king tot de toe­komst van onze ste­den en regio’s. Om duur­za­me ste­de­lij­ke mobi­li­teit te rea­li­se­ren, moe­ten we op een inte­gra­le manier aan ver­schil­len­de uit­da­gin­gen het hoofd bie­den. Uit­da­gin­gen op het gebied van con­ges­tie, ruim­te­ge­brek, groei­en­de bevol­king, lucht­kwa­li­teit, geluids­over­last, leef­baar­heid, gezond­heid, soci­a­le inte­gra­tie, eco­no­mi­sche ont­wik­ke­lin­gen en het cre­ë­ren van banen.

Nieu­we mobi­li­teits­dien­sten een belang­rij­ke oplossing

Bij dis­cus­sies over de kan­sen in ste­den en regio’s is de groot­scha­li­ge inzet van nieu­we mobi­li­teits­dien­sten een belang­rij­ke oplos­sings­rich­ting. De oplos­sin­gen die zowel over­he­den als markt­par­tij­en kun­nen bie­den, kun­nen inno­va­tief zijn, met een gro­te impact op de samen­le­ving en de manier waar­op we de open­ba­re ruim­te gebrui­ken. Als we de cross-overs tus­sen CCAM, C‑ITS en MaaS inzet­ten, kun­nen we een gro­te, posi­tie­ve en boven­al slim­me impact heb­ben op de uit­da­gin­gen onze ste­den en regio’s. Als we onder­tus­sen de invoe­ring van gedeel­de mobi­li­teits­con­cep­ten sti­mu­le­ren, kun­nen we bij­dra­gen aan gezon­de, rui­me en toe­gan­ke­lij­ke ste­den. Het doel: bete­re ste­den met effi­ci­ën­ter ruim­te­ge­bruik, min­der con­ges­tie, scho­ne lucht, gezon­de bur­gers en een bloei­en­de eco­no­mie. Dit is gemak­ke­lij­ker gezegd dan gedaan — we moe­ten de the­o­rie in prak­tijk bren­gen. Hier­bij kun­nen ste­den en regio’s in Euro­pa veel meer van elkaar leren dan ze nu al doen.

Daar­om dra­gen AT Osbor­ners ener­zijds bij aan ver­schil­len­de ini­ti­a­tie­ven waar­bij nieu­we mobi­li­teits­op­los­sin­gen wor­den ont­wik­keld, groot­scha­lig wor­den getest en groot­scha­lig voor zo veel moge­lijk eind­ge­brui­kers beschik­baar wor­den gesteld. Ander­zijds delen AT Osbor­ners graag hun leer­er­va­rin­gen en best prac­ti­ces door geheel Europa.

Nieuw ini­ti­a­tief: New Mobi­li­ty Services

Het ini­ti­a­tief ‘New Mobi­li­ty Ser­vi­ces’ (NMS) is het Euro­pe­se part­ner­schap om deze ambi­ties waar te maken. Het NMS-ini­ti­a­tief maakt deel uit van het actie­clus­ter Duur­za­me ste­de­lij­ke mobi­li­teit, bin­nen het bre­de­re Euro­pe­se inno­va­tie­part­ner­schap voor slim­me ste­den en gemeen­schap­pen, geï­ni­ti­eerd door de Euro­pe­se Com­mis­sie (EC).

Samen met AT Osbor­ne wer­ken meer dan 140 gere­gi­streer­de part­ners van over­he­den, indu­strie, onder­zoek en het maat­schap­pe­lijk mid­den­veld in 7 groe­pen aan con­cre­te uit­da­gin­gen. De groe­pen zijn: On Demand Last Mile, Smart Par­king Solu­ti­ons, Intel­li­gen­te Snel­heids­as­sis­ten­tie, Ste­de­lijk vracht­ver­voer, Ver­keers­ma­na­ge­ment van de toe­komst, Uit­ste­kend bestuur voor nieu­we mobi­li­teits­dien­sten en Smart Cycling and Wal­king. Wilt u meer weten over nieu­we mobi­li­teits­dien­sten? Bekijk hier het whi­te­pa­per en hoe u een part­ner­schap kunt aan­vra­gen. Voor meer infor­ma­tie over NMS kunt u con­tact opne­men met Flo­ris Baker­mans. Hij kan u mat­chen met de ver­ant­woor­de­lij­ke coördinatoren.

AT Osbor­ne heeft veel erva­ring in het beheer en de leve­ring van slim­me mobi­li­teits­pro­jec­ten en ‑programma’s in heel Neder­land en we brei­den ons net­werk, exper­ti­se en com­pe­ten­ties in het bui­ten­land uit. Hier­bij delen en mat­chen we graag best prac­ti­ces in zowel bin­nen- als bui­ten­land. Smart Mobi­li­ty past echt in het mot­to van AT Osbor­ne — Urban Mat­ter, Peo­p­le Mat­ter — omdat veer­krach­ti­ge publie­ke en pri­va­te sta­ke­hol­ders bij­dra­gen aan rij­ke, gezon­de, scho­ne, rui­me, leef­ba­re en toe­gan­ke­lij­ke ste­den en regi­o’s, waar men­sen kun­nen wonen, wer­ken en recreëren.

Leren en ervaren?

Wilt u eer­ste inzich­ten krij­gen en leren van best prac­ti­ces op het gebied van:

  • Hoe mobi­li­teits­dien­sten de veer­kracht van uw stad of regio verbeteren?
  • Waar­om inte­gra­tie van mobi­li­teits­dien­sten, reis­dien­sten, ver­keers­dien­sten, infra­struc­tuur en stads­ont­wik­ke­ling is?
  • Hoe slim­me mobiliteitsprogramma’s zoals SmartwayZ.NL, Tal­king Traf­fic of Ver­keers­on­der­nem­ning de veer­kracht van uw ste­den bevorderen?

Neem dan con­tact met ons op!

Wilt u als stad of regio ‘on the job’ best prac­ti­ces en leer­er­va­rin­gen van ande­re ste­den en regio’s toe­pas­sen bin­nen uw eigen smart mobi­li­ty pro­ject of pro­gram­ma? Learning by doing en leren van ande­re pro­jec­ten en programma’s vin­den Osbor­ners erg belang­rijk. Daar­om ont­wik­ke­len wij samen met onze Euro­pe­se part­ners de SMAT (Smart Mobi­li­ty Assess­ment Tool). Ga naar SMAT pagi­na voor meer infor­ma­tie, maar lees ook hoe u en uw stad en regio betrok­ken kun­nen zijn.