Bij AT Osbor­ne dra­gen we dage­lijks ons steen­tje bij aan het rea­li­se­ren van pro­jec­ten in de leef­om­ge­ving. Voor onze pro­jec­ten is het altijd nodig dat een ruim­te­lijk plan, zoals een bestem­mings­plan van een gemeen­te, een pro­ject toe­staat. Vaak wor­den pro­jec­ten maar op een beperkt aan­tal loca­ties in een gemeen­te toegestaan.

Eind 2018 oor­deel­de de hoog­ste Neder­land­se bestuurs­rech­ter over de vraag of een over­heid bij het toe­staan van pro­jec­ten via een ruim­te­lijk plan mede­din­gings­ruim­te moet cre­ë­ren. Als dat zo is, dan moet aan alle poten­ti­ë­le gega­dig­den een gelij­ke kans gebo­den wor­den om op hun grond een toe­stem­ming voor een bepaald pro­ject te krij­gen. Benieuwd naar het ant­woord op de vraag, en naar de moge­lijk­he­den voor ini­ti­a­tief­ne­mers om met gelij­ke kan­sen mee te din­gen naar een toe­stem­ming voor hun beoog­de ont­wik­ke­lin­gen? Juri­disch advi­seur Roel Sil­le­vis Smitt schreef daar­over een twee­luik, dat in het voor­jaar in het tijd­schrift Vast­goed­recht verscheen.

Meer infor­ma­tie