Gelijke kansen voor ontwikkeling

Geplaatst op 19 sep­tem­ber 2019

Bij AT Osborne dra­gen we dagelijks ons steen­t­je bij aan het realis­eren van pro­jecten in de leefomgev­ing. Voor onze pro­jecten is het alti­jd nodig dat een ruimtelijk plan, zoals een bestem­mings­plan van een gemeente, een project toes­taat. Vaak wor­den pro­jecten maar op een beperkt aan­tal locaties in een gemeente toegestaan.

Eind 2018 oordeelde de hoog­ste Ned­er­landse bestu­ursrechter over de vraag of een over­heid bij het toes­taan van pro­jecten via een ruimtelijk plan mededing­ingsruimte moet creëren. Als dat zo is, dan moet aan alle poten­tiële gegadig­den een gelijke kans gebo­den wor­den om op hun grond een toestem­ming voor een bepaald project te kri­j­gen. Benieuwd naar het antwo­ord op de vraag, en naar de mogelijkhe­den voor ini­ti­atiefne­mers om met gelijke kansen mee te din­gen naar een toestem­ming voor hun beoogde ontwik­kelin­gen? Juridisch adviseur Roel Sille­vis Smitt schreef daarover een tweeluik, dat in het voor­jaar in het tijd­schrift Vast­goe­drecht verscheen.

Deel deze pagina via

Ook interessant