Rijk en regio’s maak­ten onlangs afspra­ken om men­sen snel­ler van A naar B te krij­gen. Met gro­te inves­te­rin­gen in wegen, spoor en vaar­we­gen, wil­len minis­ter Van Nieu­wen­hui­zen, staats­se­cre­ta­ris Van Veld­ho­ven van Infra­struc­tuur en Water­staat en betrok­ken pro­vin­cies de bereik­baar­heid verbeteren.

Voor het ver­nieu­wen­de MIRT-pro­gram­ma Goe­de­ren­ver­voer­cor­ri­dors (Meer­ja­ren Inves­te­rings­pro­gram­ma Ruim­te en Trans­port) werkt AT Osbor­ne, samen met bureau Pant­eia, met advi­seurs en mana­gers voor en in het pro­gram­ma­ma­na­ge­ment. Om het ver­voer van goe­de­ren per weg en spoor op de goe­de­ren­cor­ri­dors van Rot­ter­dam naar Duits­land een extra impuls te geven en te ont­wik­ke­len naar Top­cor­ri­dors in 2030, maak­ten de betrok­ken minis­te­ries, pro­vin­cies en haven­be­drijf Rot­ter­dam ver­schil­len­de afspra­ken. AT Osbor­ne is bij ver­schil­len­de deel­pro­jec­ten betrok­ken als advi­seur of projectmanager.

Twee belang­rij­ke knoop­pun­ten bin­nen het pro­gram­ma zijn Moer­dijk en Ven­lo. Bei­de een ‘boven­ge­mid­deld’ knoop­punt waar spoor, water en weg bij elkaar komen. Voor deze knoop­pun­ten stel­de AT Osbor­ne een adap­tief Plan van Aan­pak op, waar­in belang van het knoop­punt voor de goe­de­ren­cor­ri­dor is ver­woord en onder­bouwd, een stra­te­gie is ont­wik­keld is en ver­be­ter­maat­re­ge­len zijn opgenomen.

Ven­lo

Om het knoop­punt ver­der te ont­wik­ke­len, is een plan van aan­pak opge­steld. Daar­in zijn maat­re­ge­len voor ver­be­te­ring van de haven en het spoor­em­pla­ce­ment Ven­lo opge­no­men. AT Osbor­ne bekeek dit plan in opdracht van pro­vin­cie Lim­burg in detail en vul­de het aan rond het spoor­weg­em­pla­ce­ment en de haven­ont­wik­ke­ling. Hier­voor stel­den wij onder ande­re een kos­ten­ra­ming van enke­le haven­maat­re­ge­len op en actu­a­li­seer­den wij – in samen­wer­king met part­ners Mova­res en Eco­rys – een Maat­schap­pe­lij­ke Kos­ten Baten Ana­ly­se (MKBA) van de spoor- en havenmaatregelen.

Voor de haven van knoop­punt Ven­lo is het van belang qua scheeps­groot­te aan­slui­ting te vin­den bij de gere­a­li­seer­de upgra­ding van de vaar­klas­se van de Maas. Het tota­le maat­re­ge­len­pak­ket met bij­be­ho­ren­de kos­ten en baten is door­ge­licht en geac­tu­a­li­seerd (uit­die­pen, weg­aan­pas­sin­gen, kade­ont­wik­ke­ling). Het gebruik van de haven is afge­lo­pen jaren toe­ge­no­men en zit aan het pla­fond. Met deze aan­pas­sin­gen kan de capa­ci­teit ver­der groei­en en con­cur­re­ren met het wegvervoer.

Inmid­dels heb­ben de pro­vin­cie en de gemeen­te het plan goed­ge­keurd en naast de pri­va­te finan­cie­ring is door hen het publie­ke deel gefinancierd.

Moer­dijk

Moer­dijk is een belang­rijk knoop­punt van de Rot­ter­dam­se haven naar Duits­land en ver­der Euro­pa in. Voor het Haven­be­drijf stel­de AT Osbor­ne een Plan van Aan­pak op, waar­in de spe­ci­fie­ke bij­dra­ge van Moer­dijk aan de goe­de­ren­cor­ri­dor is benoemd en uit­ge­werkt. Moer­dijk is een belang­rijk knoop­punt voor short sea ver­bin­din­gen naar onder meer Groot Brit­tan­nië en bun­delt als gate­way naar Rot­ter­dam diver­se goe­de­ren­stro­men voor deze groot­ste haven van Euro­pa. Moer­dijk is tri­mo­daal ont­slo­ten en dat biedt kan­sen voor modal shift en eco­no­mi­sche ont­wik­ke­ling (ves­ti­gings­plaats). Moer­dijk voegt (eco­no­misch) waar­de toe aan de cor­ri­dor door een clus­te­ring van veel bedrij­ven in en rond het knoop­punt op het gebied van logis­tiek, maar ook ver­pak­kings­in­du­strie, metaal en pro­duc­tie­lo­ca­ties voor che­mie. In het plan van aan­pak heb­ben we een stra­te­gie en maat­re­ge­len gefor­mu­leerd. Deze dra­gen bij aan de ver­ster­king van met name de capa­ci­teit op het over­be­last­te spoor, ver­ster­king van de rail­ter­mi­nal, inno­va­ties op het gebied van lading­bun­de­ling door samen­wer­king tus­sen bedrij­ven, tegen­gaan van gevaar­lij­ke situ­a­ties voor vracht­wa­gens bij de aan­slui­ting van het ter­rein op de A17 en bereik­baar­heid voor werk­ne­mers. Daar­naast is het pro­ces bege­leid met alle betrok­ken par­tij­en (Pro­Rail, pro­vin­cie, gemeen­te, Minis­te­rie) om te komen tot dit plan van aan­pak. Inmid­dels heeft IenW 7 mil­joen euro beschik­baar gesteld om de bereik­baar­heid en capa­ci­teit via het spoor te verbeteren.