Regel­ma­tig krijgt AT Osbor­ne de vraag: ‘hoe ziet het labo­ra­to­ri­um voor de vol­gen­de gene­ra­tie eruit?’. Wij heb­ben daar, met onze jaren­lan­ge erva­ring met Cam­pus­ont­wik­ke­ling, zo onze idee­ën over en beslo­ten die te bespre­ken met jon­ge pro­mo­ven­di bij Uni­ver­si­tei­ten. We vroe­gen de onder­zoe­kers hun per­spec­tief te geven over de toe­kom­sti­ge Com­mu­ni­ty, de rela­tie wonen/werken en het labo­ra­to­ri­um van mor­gen. Dit deden zij met hun buur­meis­je of neef­je uit groep 8 in het ach­ter­hoofd; wat komt die tegen in 2035? Een aan­tal van de gemeen­schap­pe­lijk idee­ën heb­ben we gevi­su­a­li­seerd in haal­ba­re oplos­sin­gen voor de kor­te ter­mijn. Het resul­teer­de in het boek­je ‘Het labo­ra­to­ri­um van mor­gen’. Onze fic­tie­ve weten­schap­per Celi­ne geeft je daar­in graag een uit­ge­breid kijk­je in de toe­komst en ver­telt zij hoe zij de onder­zoeks­om­ge­ving in 2035 ervaart.

Samen­wer­king in de toekomst

Er is in 2035 meer oog voor de team­pres­ta­tie, tegen­over het indi­vi­du­a­lis­me in 2019, door een bete­re inrich­ting en waar­de­ring van de orga­ni­sa­tie als groep. Er wordt veel inter­na­ti­o­naal samen­ge­werkt met ande­re weten­schap­pers. Instel­lin­gen van over de hele wereld, met spe­ci­fie­ke ken­nis, wer­ken samen. De onder­zoeks­we­reld is niet meer zo versnipperd.
Als onder­zoe­kers voor een kor­te peri­o­de op ande­re loca­ties in het bui­ten­land komen, zijn er op de cam­pus woon/werk accom­mo­da­ties beschik­baar. Er zijn ver­der vol­op moge­lijk­he­den voor spor­ten, ont­span­nen en recre­ë­ren op de Cam­pus. Dit alles bevor­dert de samen­wer­king en het uit­wis­se­len van kennis.

Effi­ci­ën­tie en duurzaamheid

In 2035 gaan de onder­zoe­kers effi­ci­ën­ter om met de labo­ra­to­ria. Die zijn func­ti­o­ne­ler, adap­tie­ver, cir­cu­lair en beter bezet dan vroe­ger. Duur­zaam­heid is hier, naast de beken­de maat­re­ge­len uit de ener­gie­tran­si­tie van 2020, ver­der door­ge­voerd. Onder­zoe­kers heb­ben op het lab geen vas­te werk­plek meer, maar een flex­plek. Er wordt meer gewerkt met data ana­ly­ses, waar­door de onder­zoe­kers min­der vaak fysiek in het lab zijn. Hier zijn dus slim­me oplos­sin­gen voor gevon­den, om de ruim­te effi­ci­ën­ter te kun­nen benutten.

Er is een hele nieu­we wereld open­ge­gaan, door de inten­sie­ve­re samen­wer­king met inter­na­ti­o­na­le pro­mo­ven­di. Zo leg­gen we bre­de­re ver­ban­den en maken we gro­te­re stap­pen. We leren van elkaar en delen ken­nis: 1+1=3. Onze onder­zoe­ken ver­lo­pen snel­ler en zijn vei­li­ger. Ik ben er heel erg blij mee!’ (Celi­ne, onder­zoe­ker in 2035)

Boek­je ‘Het labo­ra­to­ri­um van morgen’

Nieuws­gie­rig gewor­den naar de erva­rin­gen van Celi­ne? Down­load nu het boek­je ‘Het labo­ra­to­ri­um van mor­gen’.