Het lab­o­ra­to­ri­um van de toekomst

Geplaatst op 3 decem­ber 2020

Regel­matig kri­jgt AT Osborne de vraag: ‘hoe ziet het lab­o­ra­to­ri­um voor de vol­gende gen­er­atie eruit?’. Wij hebben daar, met onze jaren­lange ervar­ing met Cam­pu­son­twik­kel­ing, zo onze ideeën over en besloten die te bespreken met jonge pro­moven­di bij Uni­ver­siteit­en. We vroe­gen de onder­zoek­ers hun per­spec­tief te geven over de toekom­stige Com­mu­ni­ty, de relatie wonen/werken en het lab­o­ra­to­ri­um van mor­gen. Dit deden zij met hun buurmeis­je of neef­je uit groep 8 in het achter­hoofd; wat komt die tegen in 2035? Een aan­tal van de gemeen­schap­pelijk ideeën hebben we gevi­su­aliseerd in haal­bare oplossin­gen voor de korte ter­mi­jn. Het resul­teerde in het boek­je ‘Het lab­o­ra­to­ri­um van mor­gen’. Onze fic­tieve weten­schap­per Celine geeft je daarin graag een uit­ge­breid kijk­je in de toekomst en vertelt zij hoe zij de onder­zoek­somgev­ing in 2035 ervaart.

Samenwerking in de toekomst

Er is in 2035 meer oog voor de team­presta­tie, tegen­over het indi­vid­u­al­isme in 2019, door een betere inricht­ing en waarder­ing van de organ­isatie als groep. Er wordt veel inter­na­tion­aal samengew­erkt met andere weten­schap­pers. Instellin­gen van over de hele wereld, met spec­i­fieke ken­nis, werken samen. De onder­zoek­swereld is niet meer zo versnipperd.
Als onder­zoek­ers voor een korte peri­ode op andere locaties in het buiten­land komen, zijn er op de cam­pus woon/werk accom­mo­daties beschik­baar. Er zijn verder volop mogelijkhe­den voor sporten, ontspan­nen en recreëren op de Cam­pus. Dit alles bevordert de samen­werk­ing en het uitwisse­len van kennis.

Efficiëntie en duurzaamheid

In 2035 gaan de onder­zoek­ers effi­ciën­ter om met de lab­o­ra­to­ria. Die zijn func­tionel­er, adap­tiev­er, cir­cu­lair en beter bezet dan vroeger. Duurza­amheid is hier, naast de bek­ende maa­trege­len uit de energi­etran­si­tie van 2020, verder doorgevo­erd. Onder­zoek­ers hebben op het lab geen vaste werk­plek meer, maar een flex­plek. Er wordt meer gew­erkt met data analy­ses, waar­door de onder­zoek­ers min­der vaak fysiek in het lab zijn. Hier zijn dus slimme oplossin­gen voor gevon­den, om de ruimte effi­ciën­ter te kun­nen benutten.

Er is een hele nieuwe wereld openge­gaan, door de inten­sie­vere samen­werk­ing met inter­na­tionale pro­moven­di. Zo leggen we bredere ver­ban­den en mak­en we grotere stap­pen. We leren van elka­ar en delen ken­nis: 1+1=3. Onze onder­zoeken ver­lopen sneller en zijn veiliger. Ik ben er heel erg blij mee!’ (Celine, onder­zoek­er in 2035)

Boekje ‘Het laboratorium van morgen’

Nieuws­gierig gewor­den naar de ervarin­gen van Celine? Down­load nu het boek­je ‘Het lab­o­ra­to­ri­um van mor­gen’.
Lees ook onze visie voor het Lab­o­ra­to­ri­um van mor­gen: Researcher Cen­tred Lab­o­ra­to­ry.
Down­load hier onze Whitepa­per: De onder­zoek­er cen­traal.

Deel deze pagina via

Ook interessant