Een zij­de­ling­se blik op De Bou­wa­gen­da geeft een dui­de­lijk beeld van de urgen­tie van ver­nieu­wing van het aan­be­ste­dings­in­stru­men­ta­ri­um. Aan­be­ste­den wordt als een van zes thema’s benoemd die aan­dacht nodig heb­ben bij het stre­ven naar een vol­le­dig ener­gie­neu­tra­le en cir­cu­lair gebouw­de omge­ving in 2050. Uit boven­staan­de voor­beel­den blijkt dat publie­ke inkoop, met name aan­be­ste­din­gen, in toe­ne­men­de mate als instru­ment wordt toe­ge­past om invul­ling te geven aan publie­ke beleids­doe­len. In dat opzicht is het hoop­ge­vend te noe­men dat Asch­hoff en Sof­ka con­clu­deer­den dat publie­ke inkoop het best func­ti­o­ne­ren­de instru­ment is dat publie­ke orga­ni­sa­ties tot hun beschik­king heb­ben om markt­par­tij­en te sti­mu­le­ren te inno­ve­ren. Met het inno­va­tie­part­ner­schap is er in 2016 een instru­ment bij­ge­ko­men dat in de inno­va­tie­be­hoef­ten van publie­ke par­tij­en uit­komst kan bie­den en daar­mee de indu­strie kan hel­pen hun inno­va­tie­kracht te ver­ste­vi­gen. In het arti­kel ‘Inno­va­tie­part­ner­schap in de pril­le prak­tijk: zoek­tocht van de aan­be­ste­den­de dienst’ wordt de pro­ce­du­re beschre­ven met het oog op de toe­pas­sing, zowel in the­o­rie als in de praktijk.

Het arti­kel is een samen­vat­ting van het arti­kel dat eer­der is gepu­bli­ceerd in Tijd­schrift Aan­be­ste­dings­recht en staats­steun NUMMER 4, augus­tus 2018 / SDU 19 Arti­kel 60. Neem voor het vol­le­di­ge arti­kel, inclu­sief prak­tijk­voor­beel­den en figu­ren, con­tact met ons op.