Inno­vaties stim­uleren voor duurzame snel­weg A58

Geplaatst op 21 sep­tem­ber 2020

De A58 moet een snel­weg wor­den, die is voor­bereid op de toekomst. Maar naast de noodza­ke­lijke ver­bred­ing van het tracé creëert het project InnovA58 zelf ook een deel van die duurzame toekomst waarin cir­cu­lair en energien­eu­traal werken cen­traal staan. „Inno­vatie is nadrukke­lijk één van de doel­stellin­gen. Door daar vanaf het begin al op sturen kun je de gewen­ste vernieuwin­gen stim­uleren”, vertelt Matthé van der Bruggen, Man­ag­er Inno­vatie & Tech­niek van Rijk­swa­ter­staat. Samen met diverse part­ners, zoals advies­bu­reau AT Osborne, werkt hij mee aan InnovA58.

In de auto op een duurzame snelweg

Nor­maal gespro­ken is de capaciteit­suit­brei­d­ing pri­mair het doel, maar voor de uit­brei­d­ing van de A58 (tussen Eind­hoven en Tilburg) zijn de doel­stellin­gen bred­er en de ambities hoog. Niet voor niks heet het project InnovA58. Energien­eu­traal en cir­cu­lair werken staan daar­bij cen­traal. Daar­naast is het tra­ject ook een proef­tu­in voor toekom­stige pro­jecten van Rijkswaterstaat.

Door inno­vatie als spec­i­fieke opgave aan de voorkant van een project mee te geven wordt dit bevorderd

Samen

„Rijk­swa­ter­staat innoveert al langer, maar inno­vaties wor­den in de real­isatiefase vaak als risi­co voor tijd en geld ervaren. Door dit als spec­i­fieke opgave aan de voorkant van een project mee te geven wordt dit nu bevorderd”, legt Matthé van der Bruggen uit. Het gaat om zak­en als nieuwe asfalt­mengsels, maar ook het inricht­en van een ver­zorg­ingsplaats van de toekomst. „Zo leggen wij een inno­vatie­strook op ver­zorg­ingsplaats Kloost­ers aan voor het testen en verder bren­gen van inno­vaties, die passen bin­nen de doelstellingen.

Het­zelfde doen we voor nieuwe dien­sten en con­cepten op de Ver­zorg­ingsplaats 2.0. Bei­den via het principe van een Liv­ing Lab. Dat doen we niet alleen, want de wereld ver­beteren kun je niet alleen. We werken samen met provin­cie, gemeen­ten, ken­nisin­sti­tuten en bedri­jven. We proberen verder de verbind­ing te zoeken met diverse par­ti­jen, zoals Shell die de ver­zorg­ingsplaats exploiteert en ook mee­denkt over een sta­tion voor elek­trisch aange­dreven voer­tu­igen. Door die al eerder te realis­eren neem je weer een drem­pel weg voor de invo­er van elek­trisch bouwmaterieel.”

Uitdagen

Om de doel­stellin­gen en ambities voor elka­ar te kri­j­gen heeft Rijk­swa­ter­staat onder andere de samen­werk­ing gezocht met con­sul­tants van AT Osborne. Er werken nu vijf con­sul­tants mee aan InnovA58. Zij houden zich in de inkoop­fase voor­namelijk bezig met de inkoop­strate­gie en plan­nen, mark­t­con­sul­taties en de daad­w­erke­lijke aanbeste­d­ing. „Het ver­schil kun je mak­en in de inkoop­fase. Als je daar al weet wat de markt kan bieden en wat er juridisch mogelijk is, dan kun je gericht uitvra­gen en de markt uitda­gen”, weet Rudolf Rijkens, senior con­sul­tant bij AT Osborne. „Dan moet je wel eerst weten wat je wilt. Een inkoop­tra­ject dwingt tot pre­cieze for­mu­lerin­gen. In de prak­tijk lei­dt dat tot druk op de interne besluitvorm­ing en dus op ver­snelling daarvan.”

Innovatie

Aangezien er tussen de plan­fase en daad­w­erke­lijke uitvo­er­ing bij dergelijke wegver­bredin­gen al snel een aan­tal jaar zit, wordt nu expli­ci­et een deel van de uitvo­er­ing van de inno­vatieop­gave naar voren gehaald nog voor­dat er een defin­i­tief Tracébesluit ligt. Doel is een aan­tal van de inno­vaties con­creet toe te passen bin­nen de real­isatie van het hoofdcontract.

Direct na de zomer start de aanbeste­d­ing van de Inno­vatie­strook. Op de Inno­vatie­strook wor­den bestaande in- en uitvoegstro­ken ver­van­gen door lan­gere in- en uitvoegstro­ken die dubbel uit­gevo­erd wor­den. „Dat geeft Rijk­swa­ter­staat en mark­t­par­ti­jen de kans om op tijd diverse asfalt­mengsels goed te testen zodat deze al gebruikt kun­nen wor­den bij de uitein­delijke aan­leg van de extra rijstro­ken”, ver­duidelijkt Rijkens. Ook de plan­nen voor het Liv­ing Lab lopen al. Het Liv­ing Lab haalt de inno­vaties op en coördi­neert het testen. Zoals op het gebied van emissieloos werken waar­bij oplossin­gen gezocht wor­den in elek­trisch aange­dreven wegen­bouw­ma­chines en het gebruik van bouw­ma­te­ri­alen die in de nabi­je omgev­ing voorhan­den zijn.

Vliegwiel

Met zulke doel­stellin­gen is het meekri­j­gen van de mark­t­par­ti­jen noodza­ke­lijk. Rijkens ziet een markt die zek­er wil, maar die ook zek­er­heid nodig heeft. „Voor een bouwbedri­jf is het ondoen­lijk, zow­el finan­cieel als inhoudelijk, om alleen voor een enkel project te investeren in elek­trisch aange­dreven materieel of zelf duurzame asfalt­la­gen en andere inno­vaties te testen. Rijk­swa­ter­staat facili­teert nu met de Inno­vatie­strook en het Liv­ing Lab de mogelijkheid om dat wel te doen. Dit werkt weer als een vlieg­wiel voor andere wegen­bouw­pro­jecten. Op deze manier stim­uleren we duurza­am werken in de hele sector.”

Keuzes

Voor de con­sul­tants van AT Osborne is het vooral zaak om in deze fase van InnovA58 te onder­zoeken en te sturen. Rijkens: „Met dergelijke pro­jecten zit je voor een deel vast aan regel­gev­ing. Het is onder­zoeken wat kan, zoals het naar voren halen van zo’n Inno­vatie­strook. Daar­naast moet je voorkomen dat je verzandt in alle mogelijkhe­den en ambities. Uitein­delijk moet je pre­cieze keuzes mak­en, bijvoor­beeld: wat stop ik in de gun­ningcri­te­ria en wat in het con­tract? Daarin advis­eren wij.”

Voortvarend

„Door onder andere de stik­stofwet­gev­ing hebben we ver­trag­ing opgelopen en bij AT Osborne snap­pen ze dat we niet nog meer tijd willen ver­spillen en zijn we dus nu voort­varend van start met de Inno­vatie­strook”, vertelt Van der Bruggen.

Beweging

Hoewel er tussen de inkoop- en aanbeste­d­ings­fase en de uitvo­er­ing van de wegver­bred­ing nog zek­er een paar jaar zit, hoopt Rijk­swa­ter­staat met InnovA58 al op korte ter­mi­jn inno­vaties op te halen die voor de hele sec­tor inspir­erend zijn. „Wij zijn nu een van de koplop­ers, maar het is de bedoel­ing dat heel Rijk­swa­ter­staat in beweg­ing komt. Zo mak­en wij het aantrekke­lijk voor de hele markt om een stap te zetten richt­ing een betere en duurzame toekomst”, besluit Van der Bruggen.

Praat­plaat InnovA58

InnovA58 in het kort

De Rijk­sweg A58 is toe aan een update. Al in de jaren vijftig van de vorige eeuw werd begonnen met de aan­leg van de weg die loopt van Eind­hoven tot Vlissin­gen. Eind jaren tachtig werd het laat­ste deel gere­aliseerd. In de afgelopen jaren is de ver­keersstroom enorm toegenomen en kampt de A58 met veel files en sluipver­keer in de naast­gele­gen dorpen.

Het ver­bre­den van de weg tussen Eind­hoven en Tilburg en tussen Sint-Anna­­bosch en Galder, van twee naar drie rijstro­ken, en het vernieuwen van belan­grijke knoop­pun­ten zoals Bata­dorp en Ekker­swei­jer, moeten zor­gen voor ver­be­ter­ing. Het hele project wordt duurza­am en cir­cu­lair uit­gevo­erd. Op www.innova58.nl staan de volledi­ge plan­nen en doel­stellin­gen voor het ambitieuze traject.

Deel deze pagina via

Ook interessant