Inte­grale gebied­son­twik­kel­ing – kansen van de Omgevingswet!

Geplaatst op 9 okto­ber 2020

Voor Roel is één van de ken­merken van inte­grale gebied­son­twik­kel­ing dat in een gebied gelijk­ti­jdig oplossin­gen voor meerdere maatschap­pelijke opgaven wor­den gezocht. Denk aan het aan­pakken van een mobiliteit­sop­gave in com­bi­natie met het ontwikke­len van duurzame energie, of het bouwen van wonin­gen samen met het ver­bouwen van voed­sel. Vanu­it zijn actieve bij­dra­gen aan de tot­stand­kom­ing van Omgev­ingswet ziet Roel dat de instru­menten van de Omgev­ingswet bij uit­stek geschikt zijn inno­vatieve com­bi­naties te stim­uleren en werke­lijkheid te lat­en wor­den. In deze blog legt hij uit hoe dat zit voor de com­bi­natie van wonin­gen en biodiversiteit.

Integrale gebiedsontwikkeling

Natu­ur­in­clusief bouwen zal de komende jaren – in navol­ging van bijvoor­beeld ‘duurza­am bouwen’ – een flinke vlucht nemen, zo is mijn verwacht­ing. Het gaat hier­bij om het ontwikke­len van een gebied met gelijk­ti­jdig aan­dacht voor de inpass­ing in de natu­ur: de flo­ra én fau­na. Inte­graal dus! Dat kan door aller­lei tech­nis­che voorzienin­gen te tre­f­fen. De Rijks­di­enst voor Onderne­mend Ned­er­land (RVO) noemt als voor­beelden: inbouwkas­ten voor broe­dende vogels of vleer­muizen, spe­ciale dak­pan­nen voor gierzwaluwen, muur­planten, groene dak­en, groene muren en slimme ver­licht­ing. Tegelijk de ontwik­kel­ing van natu­ur bevorderen én de won­ing­bouwop­gave aan­pakken? Dat kan met het omgev­ings­plan, de opvol­ger van het bestem­mings­plan onder de Omgevingswet.

Het omgev­ings­plan uit de nieuwe Omgev­ingswet kri­jgt een bredere reik­wi­jdte dan de huidi­ge bestem­mings­plan­nen: niet alleen ruimtelijke orden­ing, maar de gehele fysieke leefomgev­ing staat cen­traal. En van de fysieke leefomgev­ing is natu­ur een onlos­make­lijk onderdeel. Daar­door zal het omgev­ings­plan niet langer alleen het ‘woon- en leefk­li­maat’ van inwon­ers en bedri­jven reg­uleren zoals in het bestem­mings­plan het geval was. Ambities op het gebied van natu­ur, bouwen, milieu en kli­maat wor­den gecom­bi­neerd. En dat is natu­urlijk hart­stikke rel­e­vant voor inte­grale gebiedsontwikkeling!

De nieuwe Omgev­ingswet treedt naar verwacht­ing per 1 jan­u­ari 2022 in werk­ing en er wordt al volop door gemeen­ten geëx­per­i­menteerd. Een aan­tal voorbeelden:

  • In het Chw-bestem­mings­­plan Schokker­hoek (Urk) wordt ver­wezen naar belei­d­sregels over ver­sterk­ing van de bio­di­ver­siteit, zoals nest­mo­gelijkhe­den voor vleer­muizen en bijen, groen­voorzienin­gen, aansluit­ing op groen­struc­turen en de eis dat inheemse bomen en stru­iken wor­den gebruikt. Dit soort belei­d­sregels zijn niet toeges­taan bij de huidi­ge bestem­mings­plan­nen, maar in het nieuwe omgev­ings­plan wel.
  • Het bestem­mings­plan met ver­brede reik­wi­jdte Soester­berg-Noord biedt ruimte aan een woonge­bied en bedri­jven­ter­rein, waar­bij de lokale natu­ur op de vlieg­ba­sis bescher­md bli­jft. In het plan is bijvoor­beeld geregeld dat een aan­vrager van een plan­wi­jzig­ing samen met een deskundi­ge aan­toont dat een nieuw ini­ti­atief geen onoverkomelijk belet­sel vormt voor de natu­ur en flo­ra en fauna.
  • In het Chw-bestem­mings­­plan Tuinen van Zandweerd van de gemeente Deven­ter is geregeld dat er alleen gebouwd mag wor­den als een bij­drage wordt geleverd aan natu­ur­in­clusief bouwen. Er moeten min­i­maal 15 pun­ten wor­den behaald om een gebouw te mogen bouwen. Om een voor­beeld te geven: een nestkast voor een zwaluw is 3 punten.

Voor het juridisch stim­uleren van inte­grale gebied­son­twik­kel­ing is een instru­ment nodig dat een inte­grale blik op de fysieke leefomgev­ing mogelijk maakt. Zie daar het omgev­ings­plan. Dit nieuwe instru­ment van de Omgev­ingswet vormt een uit­gelezen kans om slimme com­bi­naties te zoeken in de aan­pak van meerdere maatschap­pelijke opgaven. De com­bi­natie tussen bouwen en natu­uron­twik­kel­ing wordt al regel­matig door gemeen­ten gevon­den, zo blijkt uit de opge­somde voor­beelden. Welke slimme com­bi­natie kiest u?

 

Een andere ver­sie van dit blog­bericht is ook ver­sch­enen op www.gemeente.nu

Dit is de eerste blog in een reeks over inte­grale gebied­son­twik­kel­ing waarin con­sul­tants van het team gebied­son­twik­kel­ing hun kijk geven op integraliteit.

Deel deze pagina via

Ook interessant