Afge­lo­pen dins­dag 18 juni orga­ni­seer­de AT Osbor­ne in samen­wer­king met het Dia­k­o­nes­sen­huis Utrecht een mini­sym­po­si­um over de hybri­de OK. Hybri­de ope­ra­tie­ka­mers wor­den steeds meer inge­zet om de vas­cu­lai­re, trau­ma­to­lo­gi­sche en inter­ven­ti­o­ne­le pati­ën­ten­zorg te ver­be­te­ren. Steeds meer zie­ken­hui­zen maken zodoen­de de keu­ze voor een hybri­de OK. Zo ook het Dia­k­o­nes­sen­huis Utrecht en het Spaar­ne Gasthuis.

Erva­rings­des­kun­di­gen John Taks (voor­zit­ter raad van bestuur Dia­k­o­nes­sen­huis), Mat­t­ijs de Vries (vaat­chi­rurg Dia­k­o­nes­sen­huis) en Bart Titu­laer (kli­nisch fysi­cus en hoofd inves­te­rings­com­mi­sie Spaar­ne Gast­huis) van­uit hun per­spec­tief inzicht in de meer­waar­de van een hybri­de OK en wat de stra­te­gi­sche afwe­ging en orga­ni­sa­tie is die komt kij­ken bij het wel of niet rea­li­se­ren van een hybri­de OK. Daar­naast ver­tel­de col­le­ga Peter van Hooff over de sys­teem­keu­zes, trends en ont­wik­ke­lin­gen van hybri­de OK’s en reken­de Els­ke Vis­ser aan de ach­ter­lig­gen­de zorg­vraag­prog­no­se. De dag werd afge­slo­ten met een bor­rel en rond­lei­ding door de pas gebouw­de Hybri­de OK van het Diakonessenhuis.

We kij­ken terug op een zeer leer­za­me en voor­al geslaag­de dag. Een mooie opkomst van onge­veer 30 deel­ne­mers ver­te­gen­woor­dig­den meer dan 10 zie­ken­hui­zen. We dan­ken de deel­ne­mers voor hun enthou­si­as­me en inte­res­se. Wij bedan­ken het Dia­k­o­nes­sen­huis voor hun medewerking!

Hybri­de OK

Ple­nai­re ses­sie minisymposium