Inzicht in een hybride OK

Geplaatst op 25 juni 2019

Afgelopen dins­dag 18 juni organ­iseerde AT Osborne in samen­werk­ing met het Diakonessen­huis Utrecht een min­isym­po­sium over de hybride OK. Hybride oper­atiekamers wor­den steeds meer ingezet om de vas­cu­laire, trau­ma­tol­o­gis­che en inter­ven­tionele patiën­ten­zorg te ver­beteren. Steeds meer zieken­huizen mak­en zodoende de keuze voor een hybride OK. Zo ook het Diakonessen­huis Utrecht en het Spaarne Gasthuis.

Ervar­ings­deskundi­gen John Taks (voorzit­ter raad van bestu­ur Diakonessen­huis), Mat­ti­js de Vries (vaatchirurg Diakonessen­huis) en Bart Tit­u­laer (klin­isch fysi­cus en hoofd invester­ingscom­misie Spaarne Gasthuis) vanu­it hun per­spec­tief inzicht in de meer­waarde van een hybride OK en wat de strate­gis­che afweg­ing en organ­isatie is die komt kijken bij het wel of niet realis­eren van een hybride OK. Daar­naast vertelde col­le­ga Peter van Hooff over de sys­teemkeuzes, trends en ontwik­kelin­gen van hybride OK’s en rek­ende Elske Viss­er aan de achterliggende zorgvraag­prog­nose. De dag werd afges­loten met een bor­rel en rondlei­d­ing door de pas gebouwde Hybride OK van het Diakonessenhuis.

We kijken terug op een zeer leerzame en vooral ges­laagde dag. Een mooie opkomst van ongeveer 30 deel­ne­mers verte­gen­wo­ordig­den meer dan 10 zieken­huizen. We danken de deel­ne­mers voor hun ent­hou­si­asme en inter­esse. Wij bedanken het Diakonessen­huis voor hun medewerking!

Hybride OK

Ple­naire sessie minisymposium

Deel deze pagina via

Ook interessant