Neder­land ver­grijst, het aan­tal kwets­ba­re oude­ren neemt hard toe. Neder­land telt meer dan 600.000 kwets­ba­re oude­ren. Deze groep is in der­tig jaar tijd bij­na ver­dub­beld! Dit heeft enor­me gevol­gen voor de zorg­sec­tor. De wacht­lijs­ten voor het ver­pleeg­huis lopen op, het wordt steeds las­ti­ger om vol­doen­de per­so­neel te vin­den en zorg­uit­ga­ven nemen jaar­lijks flink toe.

ouderen en thuiswonen

Oude­ren blij­ven het liefst zo lang moge­lijk thuis wonen. Ook de over­heid zet in op het lan­ger thuis­wo­nen. Naast vol­doen­de onder­steu­ning, is een geschik­te woning en woon­om­ge­ving essen­ti­eel om het lan­ger thuis­wo­nen tot een suc­ces te bren­gen. Helaas zien we dat het bou­wen en ver­bou­wen van geschik­te wonin­gen nog erg lang­zaam gaat. Gemeen­ten en woning­cor­po­ra­ties spe­len een belang­rij­ke rol in de tran­si­tie van het ver­pleeg­huis naar lan­ger thuis en zul­len dan ook moe­ten handelen.
We staan met zijn allen name­lijk voor een enor­me opgave!

Gemeen­ten zijn aan zet!

Het kabi­net wil dat alle gemeen­ten in 2021 pres­ta­tie­af­spra­ken heb­ben gemaakt met woning­cor­po­ra­ties, huur­ders­or­ga­ni­sa­ties en zorg­aan­bie­ders over wonen, wel­zijn, zorg en leef­baar­heid. De mees­te gemeen­ten heb­ben name­lijk wel een Woon­vi­sie opge­steld, maar uit onder­zoek blijkt dat hier nau­we­lijks aan­dacht wordt besteedt aan de thema’s wonen, zorg en wel­zijn. Om goe­de afspra­ken te kun­nen maken, is het van belang dat gemeen­ten vóór die tijd hun loka­le woon- en zorg­op­ga­ve in beeld heb­ben gebracht.

De Tas­kfor­ce Wonen en Zorg stelt daar­om dat gemeen­ten eerst een woon­zorg­ana­ly­se moe­ten uit­voe­ren. Een ver­volg stap is om de inzich­ten uit deze ana­ly­se te ver­ta­len naar een woon­zorg­vi­sie. Aan de hand van deze woon­zorg­vi­sie kun­nen gemeen­ten pres­ta­tie­af­spra­ken maken met de diver­se partijen.

AT Osbor­ne onder­steunt gemeen­ten bij het uit­voe­ren van deze woon­zorg­ana­ly­se en de ver­ta­ling naar een woon­zorg­vi­sie! Daar­voor ont­wik­kel­den wij de Wijk­mo­ni­tor. Hier­mee krij­gen gemeen­ten in één oog­op­slag inzicht in een wijk. Hoe dat in zijn werk gaat? Down­load onze fol­der: De toe­komst van wonen en zorg in de wijk voor meer informatie.