Ref­er­en­ties vra­gen in een aanbesteding

Geplaatst op 27 juni 2019

Wat zijn de kaders voor het vra­gen van ref­er­en­ties in een aanbeste­d­ing. Uit het advies van de Com­missie van Aanbeste­d­ing­sex­perts (CvA) geven wij de vol­gende tips.

De Com­missie van Aanbeste­d­ing­sex­perts (CvA) heeft zich onlangs uit­ge­lat­en over de kaders voor het vra­gen van ref­er­en­ties in een aanbeste­d­ing. In dit geval ging het om een Europese niet-open­bare aanbeste­d­ing voor het ontwer­pen van een mul­ti­func­tion­eel gebouw. Uit het advies van de CvA kun­nen de vol­gende tips voor de prak­tijk wor­den afgeleid:

  • Maak alti­jd een duidelijk onder­scheid tussen geschik­thei­d­seisen en selectiecriteria;
  • Vraag ervar­ing met kern­com­pe­ten­ties uit met geschiktheidseisen;
  • Bij de keuze voor een niet-open­bare pro­ce­dure, mag een aanbest­ed­er in begin­sel per kern­com­pe­ten­tie één ref­er­en­tie eisen en geen hogere score toeken­nen aan een com­bi­natie van (kern)competenties. Ook mag geen com­bi­natie van ver­schil­lende kern­com­pe­ten­ties in één ref­er­en­tie wor­den geëist of een betere scoren wor­den gegeven aan meer ref­er­en­ties per (kern)competentie. Dit is vol­gens de CvA dis­pro­por­tion­eel. De aanbest­ed­er moet toes­taan dat met één ref­er­en­tie wordt aange­toond dat aan meerdere kern­com­pe­ten­ties wordt voldaan. Een aanbest­ed­er kan wel aan de gegadig­den de keuze lat­en met welke project spec­i­fieke (kern)competentie zij het aan­tal gener­ieke (kern)competenties zouden willen combineren.
  • Min­i­mumeisen aan ref­er­en­ties moeten eve­neens pro­por­tion­eel te zijn. Een min­i­mumeis die bijvoor­beeld voorschri­jft dat de voort­gang van een ref­er­en­tiepro­ject ten min­ste het sta­di­um moet hebben bereikt, waarin aan wind- en water­dichtheid is voldaan, is vol­gens de CvA niet pro­por­tion­eel, als slechts sprake is van een ontwerpopdracht;
  • Een aanbest­ed­er moet voorkomen dat de geschik­thei­d­seisen ertoe lei­den dat (grote) onderne­min­gen met meer ervar­ing bevo­ordeeld wor­den ten opzichte van zow­el kleinere onderne­min­gen als nieuwe toe­tred­ers, die eve­neens geschikt zijn de opdracht uit te voeren;
  • Bij com­plexe opdracht­en of opdracht­en tot het lev­eren van hoog­waardi­ge dien­stver­len­ing kun­nen (indi­en noodza­ke­lijk en gemo­tiveerd) ref­er­en­ties voor één kern­com­pe­ten­tie en ervar­ing met meerdere kern­com­pe­ten­ties in één ref­er­en­tiepro­ject wor­den geëist.

Tot slot is het goed er reken­ing mee te houden dat de ver­plicht­ing van een inschri­jver om proac­tief te han­de­len, vol­gens de CvA niet zo ver strekt dat vóór de uiter­ste ter­mi­jn voor indi­en­ing van de ver­zoeken tot deel­ne­m­ing een klacht moet zijn inge­di­end of een kort ged­ing moet zijn aanspan­nen. Een inschri­jver kan ook daar­na een klacht indi­enen of een kortged­ing aan­hangig mak­en, al is het maar om de recht­matigheid te toetsen.

Meer informatie

Deel deze pagina via

Ook interessant