Reflec­tie: Onrust over eisen operatiekamers?

Geplaatst op 1 okto­ber 2020

Regel­matig wor­den in de Ned­er­landse zieken­huizen oper­atiekamer­com­plex­en geren­oveerd of nieuw gebouwd. AT Osborne is vanu­it haar brede port­fo­lio al ruim 50 jaar betrokken bij tal van nieuw­bouw- en ren­o­vatiepro­jecten en heeft de ontwik­kelin­gen op dit gebied van dicht­bij meege­maakt en geïm­ple­menteerd. Anno 2020 staan we naar verwacht­ing aan de vooravond van een nieuwe richtli­jn voor de lucht­tech­nis­che presta­ties van oper­atiekamers (OK). Voor ons aan­lei­d­ing eens terug te kijken op de afgelopen jaren en dan met name naar de regel­gev­ing. We schet­sen daar­naast ook een stuk­je his­to­rie over de ontwik­kel­ing van de oper­atiekamer. We schreven hierover de reflec­tie: Onrust over tech­nis­che clas­si­fi­catie oper­atiekamers.

Oude operatiekamer

Kijk­end naar de huidi­ge OK-com­­plex­en, con­stateren we dat de ontwik­kel­ing daar­van eigen­lijk nog maar betrekke­lijk recent is, met name van de oper­atiekamer zelf. Duidelijke kaders zijn er pas 25 jaar, vee­lal vanu­it het Col­lege Bouw Zor­gin­stellin­gen, recen­telijk meer vanu­it het werkveld. Aan­vanke­lijk waren het in oper­atiekamers vooral men­gende sys­te­men. Die zijn gro­ten­deels ver­van­gen door ver­drin­gende sys­te­men. Op de markt van ven­ti­latiesys­te­men is de afgelopen 5 jaar veel ontwik­kel­ing en ontstaan meer oploss­ingsrichtin­gen en keuzes.

We con­stateren ook dat de lucht­tech­nis­che aspecten in relatie met post­op­er­atie wond­in­fec­ties een lastige dis­cussie bli­jft. De lucht­be­han­del­ing van een oper­atiekamer is maar een deel uit de keten van poten­tiële besmettingsrisico’s voor de patiënt. Het weten­schap­pelijk onder­zoek, dat het bewi­js aan­toont tussen de func­tion­aliteit van de lucht­be­han­del­ing op de OK, in relatie tot post oper­atieve wond­in­fec­ties is heel beperkt. Er is spec­i­fiek­er onder­zoek nodig. De Fed­er­atie Medisch Spe­cial­is­ten die werkt aan een nieuwe richtli­jn, gedra­gen vanu­it alle beroeps­groepen, lijkt daar­bij sterk af te wijken van de koers die de afgelopen 25 jaar is gevol­gd, vooral ges­tu­urd vanu­it de Verenig­ing Con­t­a­m­i­na­tion Con­trol Ned­er­land en TNO. De inspec­tie Gezond­hei­d­szorg en Jeugd heeft ons aangegeven zich te willen con­formeren aan de nieuwe richtli­jn van de FMS indi­en deze defin­i­tief wordt gepubliceerd.

We zijn benieuwd of en wan­neer de nieuwe con­cept richtli­jn formeel wordt vast­gesteld en of de bijbe­horende toet­s­ings- en kwaliteitscri­te­ria hierin ook wor­den opgenomen. Voor nu is de Werk­groep Infec­tiepre­ven­tie 2008 en 2014 het kad­er, maar de vraag is of dat zo blijft.

Down­load nu de reflec­tie: Onrust over tech­nis­che clas­si­fi­catie operatiekamers

Deel deze pagina via

Ook interessant