Regel­ma­tig wor­den in de Neder­land­se zie­ken­hui­zen ope­ra­tie­ka­mer­com­plexen gere­no­veerd of nieuw gebouwd. AT Osbor­ne is van­uit haar bre­de port­fo­lio al ruim 50 jaar betrok­ken bij tal van nieuw­bouw- en reno­va­tie­pro­jec­ten en heeft de ont­wik­ke­lin­gen op dit gebied van dicht­bij mee­ge­maakt en geïm­ple­men­teerd. Anno 2020 staan we naar ver­wach­ting aan de voor­avond van een nieu­we richt­lijn voor de lucht­tech­ni­sche pres­ta­ties van ope­ra­tie­ka­mers (OK). Voor ons aan­lei­ding eens terug te kij­ken op de afge­lo­pen jaren en dan met name naar de regel­ge­ving. We schet­sen daar­naast ook een stuk­je his­to­rie over de ont­wik­ke­ling van de ope­ra­tie­ka­mer. We schre­ven hier­over de reflec­tie: Onrust over tech­ni­sche clas­si­fi­ca­tie ope­ra­tie­ka­mers.

Oude operatiekamer

Kij­kend naar de hui­di­ge OK-com­plexen, con­sta­te­ren we dat de ont­wik­ke­ling daar­van eigen­lijk nog maar betrek­ke­lijk recent is, met name van de ope­ra­tie­ka­mer zelf. Dui­de­lij­ke kaders zijn er pas 25 jaar, veel­al van­uit het Col­le­ge Bouw Zorg­in­stel­lin­gen, recen­te­lijk meer van­uit het werk­veld. Aan­van­ke­lijk waren het in ope­ra­tie­ka­mers voor­al men­gen­de sys­te­men. Die zijn gro­ten­deels ver­van­gen door ver­drin­gen­de sys­te­men. Op de markt van ven­ti­la­tie­sys­te­men is de afge­lo­pen 5 jaar veel ont­wik­ke­ling en ont­staan meer oplos­sings­rich­tin­gen en keuzes.

We con­sta­te­ren ook dat de lucht­tech­ni­sche aspec­ten in rela­tie met post­o­pe­ra­tie wond­in­fec­ties een las­ti­ge dis­cus­sie blijft. De lucht­be­han­de­ling van een ope­ra­tie­ka­mer is maar een deel uit de keten van poten­ti­ë­le besmettingsrisico’s voor de pati­ënt. Het weten­schap­pe­lijk onder­zoek, dat het bewijs aan­toont tus­sen de func­ti­o­na­li­teit van de lucht­be­han­de­ling op de OK, in rela­tie tot post ope­ra­tie­ve wond­in­fec­ties is heel beperkt. Er is spe­ci­fie­ker onder­zoek nodig. De Fede­ra­tie Medisch Spe­ci­a­lis­ten die werkt aan een nieu­we richt­lijn, gedra­gen van­uit alle beroeps­groe­pen, lijkt daar­bij sterk af te wij­ken van de koers die de afge­lo­pen 25 jaar is gevolgd, voor­al gestuurd van­uit de Ver­e­ni­ging Con­ta­mi­na­ti­on Con­trol Neder­land en TNO. De inspec­tie Gezond­heids­zorg en Jeugd heeft ons aan­ge­ge­ven zich te wil­len con­for­me­ren aan de nieu­we richt­lijn van de FMS indien deze defi­ni­tief wordt gepubliceerd.

We zijn benieuwd of en wan­neer de nieu­we con­cept richt­lijn for­meel wordt vast­ge­steld en of de bij­be­ho­ren­de toet­sings- en kwa­li­teits­cri­te­ria hier­in ook wor­den opge­no­men. Voor nu is de Werk­groep Infec­tie­pre­ven­tie 2008 en 2014 het kader, maar de vraag is of dat zo blijft.

Down­load nu de reflec­tie: Onrust over tech­ni­sche clas­si­fi­ca­tie operatiekamers