Om in te spe­len op de ver­nieu­win­gen in de zorg, heeft zie­ken­huis Ter­gooi plan­nen ont­wik­keld voor de rea­li­sa­tie van een nieu­we zie­ken­huis op de loca­tie in Hil­ver­sum. Op deze hoofd­lo­ca­tie wordt alle acu­te, inten­sie­ve en kli­ni­sche zorg van de hui­di­ge loca­ties van Bla­ri­cum en Hil­ver­sum gecon­cen­treerd. Bij de keu­ze voor Hil­ver­sum als hoofd­lo­ca­tie was aan­van­ke­lijk een sce­na­rio ont­wik­keld voor een com­bi­na­tie van nieuw­bouw met het reno­ve­ren van een deel van de hui­di­ge gebou­wen op loca­tie Hil­ver­sum. In 2018 ont­wik­kel­de Ter­gooi een alter­na­tief plan, waar­bij zij ver­sneld naar nieuw­bouw kun­nen gaan voor de zorgfuncties.

Review van de plannen

Als onder­deel van het goed­keu­ringstra­ject van de finan­cie­rings­aan­vraag voor dit plan, heeft Ter­gooi in samen­spraak met de beoog­de finan­ciers ING en ABN AMRO en het Waar­borg­fonds voor de Zorg­sec­tor, AT Osbor­ne gevraagd een review te doen op de voor­ge­no­men plan­nen en finan­cie­rings­aan­vraag. De door AT Osbor­ne uit­ge­voer­de review is opge­bouwd uit drie ele­men­ten te weten: 1. Con­text-stra­te­gie-zorg­prog­no­se, 2. Ver­ta­ling stra­te­gie naar vast­goed­plan en 3. Financiën.

Als basis van goe­de plan­vor­ming heeft AT Osbor­ne de demo­gra­fie, en de daar­mee samen­han­gen­de zorg­vraag­prog­no­se, in kaart gebracht en onder­zocht in wel­ke mate de voor­ge­no­men plan­nen hier­op aan­slui­ten. Ook werd getoetst in wel­ke mate de plan­nen aan­slui­ten op het hoofd­lij­nen­ak­koord en het pro­gram­ma De Juis­te Zorg op De Juis­te Plaats.

Van­uit deze basis is getoetst in wel­ke mate de bouw­plan­nen en daar­mee samen­han­gen­de inves­te­rin­gen pas­sen bij de zorg­vraag­prog­no­se en de geko­zen stra­te­gie van Ter­gooi ”zorg dich­ter­bij dan ooit”. Naast het inzoo­men op het gebouw­con­cept, de aan­slui­ting tus­sen ver­wach­te zorg­pro­duc­tie en de omvang van het zie­ken­huis, de zorg­lo­gis­tiek in en tus­sen de gebou­wen, de faci­li­tai­re en ICT con­cep­ten, is ook een beoor­de­ling gege­ven van de ver­wach­te ver­schui­ving van de zorg naar de regi­o­na­le gezond­heids­cen­tra, de VVT instel­lin­gen en zorg thuis.

De review van AT Osbor­ne heeft een posi­tie­ve bij­dra­ge gele­verd aan het tot stand komen van de plan­vor­ming en financiering.

Omdat voor het voor een der­ge­lijk inves­te­rings­plan niet alleen van belang is of de geraam­de inves­te­rin­gen pas­sen bij het plan en risico’s maar juist de betaal­baar­heid essen­ti­eel is voor het zie­ken­huis en haar sta­ke­hol­ders, zijn de plan­nen hier­op beoor­deeld. AT Osbor­ne heeft getoetst of met de hui­di­ge en ver­wach­te bedrijfs­voe­ring het plan betaal­baar is voor Ter­gooi met onder meer een ebit­da ana­ly­se en een peer­group ana­ly­se. Dit als onder­de­len van door­re­ke­ning van de busi­ness case en het toet­sen daar­van op robuust­heid voor de komen­de jaren.

Stephan Ver­steege, bouw­di­rec­teur Ter­gooi, geeft aan dat de review van AT Osbor­ne een posi­tie­ve bij­dra­ge heeft gele­verd aan het tot stand komen van de plan­vor­ming en finan­cie­ring. Bestuurs­voor­zit­ter Hans den Hol­lan­der over het onder­zoek van AT Osbor­ne: ”Ook zij con­clu­deer­den dat dit plan op ter­mijn beter is dan het vorig”.