Review financier­ingsaan­vraag nieuw­bouw Tergooi

Geplaatst op 28 juni 2019

Om in te spe­len op de vernieuwin­gen in de zorg, heeft zieken­huis Ter­gooi plan­nen ontwikkeld voor de real­isatie van een nieuwe zieken­huis op de locatie in Hil­ver­sum. Op deze hoofd­lo­catie wordt alle acute, inten­sieve en klin­is­che zorg van de huidi­ge locaties van Blar­icum en Hil­ver­sum gecon­cen­treerd. Bij de keuze voor Hil­ver­sum als hoofd­lo­catie was aan­vanke­lijk een sce­nario ontwikkeld voor een com­bi­natie van nieuw­bouw met het ren­ov­eren van een deel van de huidi­ge gebouwen op locatie Hil­ver­sum. In 2018 ontwikkelde Ter­gooi een alter­natief plan, waar­bij zij ver­sneld naar nieuw­bouw kun­nen gaan voor de zorgfuncties.

Review van de plannen

Als onderdeel van het goed­keur­ingstra­ject van de financier­ingsaan­vraag voor dit plan, heeft Ter­gooi in samen­spraak met de beoogde financiers ING en ABN AMRO en het Waar­borg­fonds voor de Zorg­sec­tor, AT Osborne gevraagd een review te doen op de voorgenomen plan­nen en financier­ingsaan­vraag. De door AT Osborne uit­gevo­erde review is opge­bouwd uit drie ele­menten te weten: 1. Con­­text-strate­gie-zorg­prog­nose, 2. Ver­tal­ing strate­gie naar vast­goed­plan en 3. Financiën.

Als basis van goede plan­vorm­ing heeft AT Osborne de demografie, en de daarmee samen­hangende zorgvraag­prog­nose, in kaart gebracht en onder­zocht in welke mate de voorgenomen plan­nen hierop aansluiten. Ook werd getoetst in welke mate de plan­nen aansluiten op het hoofdli­j­ne­nakko­ord en het pro­gram­ma De Juiste Zorg op De Juiste Plaats.

Vanu­it deze basis is getoetst in welke mate de bouw­plan­nen en daarmee samen­hangende investerin­gen passen bij de zorgvraag­prog­nose en de gekozen strate­gie van Ter­gooi ”zorg dichter­bij dan ooit”. Naast het inzoomen op het gebouw­con­cept, de aansluit­ing tussen verwachte zorg­pro­duc­tie en de omvang van het zieken­huis, de zor­glo­gistiek in en tussen de gebouwen, de facil­i­taire en ICT con­cepten, is ook een beo­ordel­ing gegeven van de verwachte ver­schuiv­ing van de zorg naar de regionale gezond­hei­d­s­cen­tra, de VVT instellin­gen en zorg thuis.

De review van AT Osborne heeft een posi­tieve bij­drage geleverd aan het tot stand komen van de plan­vorm­ing en financiering.

Omdat voor het voor een dergelijk invester­ings­plan niet alleen van belang is of de ger­aamde investerin­gen passen bij het plan en risico’s maar juist de betaal­baarheid essen­tieel is voor het zieken­huis en haar stake­hold­ers, zijn de plan­nen hierop beo­ordeeld. AT Osborne heeft getoetst of met de huidi­ge en verwachte bedri­jfsvo­er­ing het plan betaal­baar is voor Ter­gooi met onder meer een ebit­da analyse en een peer­group analyse. Dit als onderde­len van door­reken­ing van de busi­ness case en het toet­sen daar­van op robu­us­theid voor de komende jaren.

Stephan Ver­steege, bouwdi­recteur Ter­gooi, geeft aan dat de review van AT Osborne een posi­tieve bij­drage heeft geleverd aan het tot stand komen van de plan­vorm­ing en financier­ing. Bestu­ursvoorzit­ter Hans den Hol­lan­der over het onder­zoek van AT Osborne: ”Ook zij con­cludeer­den dat dit plan op ter­mi­jn beter is dan het vorig”.

Deel deze pagina via

Ook interessant