Vier van onze experts bogen zich over ‘Samen­wer­ken’. In de wereld van de infra­struc­tuur een belang­rij­ke begrip, het zou de vele pro­ble­men met gro­te infra­pro­jec­ten kun­nen oplos­sen. Maar ‘samen­wer­king’ is op zijn zachtst gezegd een dif­fuus begrip en op vele wij­zen vorm te geven.

Berich­ten over de vele uit de hand lopen­de (gro­te) infra­pro­jec­ten in Neder­land zijn niet meer weg te den­ken in de vak­li­te­ra­tuur en nati­o­na­le pers. Hoe kan ‘samen­wer­ken’ hel­pen. Onze erva­ren experts leve­ren met 4 totaal ver­schil­len­de — en los van elkaar ont­wik­kel­de — denk­beel­den een rij­ke en hope­lijk wij­ze invul­ling van ‘samen­wer­ken bij gro­te infra­struc­tu­re­le pro­jec­ten’. Bedoeld voor discussie!

Lees de essays van Marc Unger, Fanauw Hop­pe, Brent Ele­mans en Frits Verhees.