Slim­me Reis! is van start gegaan, een cam­pag­ne die foren­zen op de A2 tus­sen Weert en Eind­ho­ven beloont als ze vaker de auto laten staan. Door over te stap­pen op de fiets of het OV, vaker thuis te wer­ken of na 19.00 uur te rei­zen. Doel van cam­pag­ne is om de door­stro­ming op en rond de A2 tus­sen Weert en Eind­ho­ven te ver­be­te­ren en loopt nog tot en met 2020. AT Osbor­ne is betrok­ken bij de opzet en uit­voe­ring van deze campagne.

Deel­ne­mers aan Slim­me Reis! krij­gen via een app per­soon­lijk reis­ad­vies en kun­nen door de A2 over­dag te mij­den spa­ren voor cadeaus zoals fiets­ac­ce­s­oi­res of P+R‑tegoed. De cam­pag­ne is een ini­ti­a­tief van SmartwayZ.NL, het pro­gram­ma waar­in diver­se over­he­den, bedrij­ven en ken­nis­in­stel­lin­gen samen­wer­ken om de bereik­baar­heid van Zuid-Neder­land te ver­be­te­ren. Wie wil mee­doen aan Slim­me Reis! kan de gra­tis app Time­sUpp down­lo­a­den en zich regi­stre­ren voor het pro­ject. De app is een digi­ta­le reis­as­sis­tent die gebrui­kers inzicht geeft in de bes­te rou­te van A naar B, reke­ning hou­dend met snel­heid, kos­ten en duurzaamheid.

Of je nu een keer­tje thuis werkt of de fiets pakt, iede­re keer dat je slim en schoon reist, telt mee.

Meer lucht voor A2

Chris­top­he van der Maat, gede­pu­teer­de voor mobi­li­teit en voor­zit­ter van de SmartwayZL.NL-programmaraad, is opge­to­gen over het ini­ti­a­tief: “Met deze dienst gaan we niet alle files op de A2 oplos­sen, maar we wil­len met Slim­me Reis! foren­zen die gewend zijn om met de auto te rei­zen ver­lei­den een ande­re, slim­me­re keu­ze te maken. Of je nu een keer­tje thuis werkt of de fiets pakt, iede­re keer dat je slim en schoon reist, telt mee.” De cam­pag­ne maakt onder­deel uit van een No Regret-maat­re­ge­len­pak­ket om de door­stro­ming en de ver­keers­vei­lig­heid op dit deel van de A2 te ver­be­te­ren en het sluip­ver­keer te ver­min­de­ren. Van der Maat: “Het No Regret pak­ket vormt een over­brug­ging tus­sen de hui­di­ge situ­a­tie en een toe­kom­stig te rea­li­se­ren ver­volg­pak­ket. Het rea­li­se­ren van groot­scha­li­ge infra­struc­tu­re­le maat­re­ge­len is immers een pro­ces van jaren. Met deze cam­pag­ne pro­be­ren we de A2 een beet­je lucht te geven en te zor­gen voor een bete­re bereik­baar­heid van de regio op kor­te termijn.”

Meer­de­re dien­sten van­af 2019

De par­tij­en die bin­nen SmartwayZ.NL samen­wer­ken, wil­len met ingang van 2019 meer­de­re slim­me mobi­li­teits­dien­sten sti­mu­le­ren en faci­li­te­ren op gro­te schaal in Zuid-Neder­land. De erva­rin­gen die wor­den opge­daan met Time­sUpp wor­den daar­in mee­ge­no­men. In het najaar van 2018 wordt hier­over meer bekendgemaakt.

SmartwayZ.NL

Pro­vin­cie Noord-Bra­bant, pro­vin­cie Lim­burg, Minis­te­rie van Infra­struc­tuur & Water­staat, Rijks­wa­ter­staat, gemeen­ten in Bra­bant en Lim­burg en maat­schap­pe­lij­ke en belan­gen­or­ga­ni­sa­ties en markt- en ken­nis­par­tij­en heb­ben de han­den ineen­ge­sla­gen. Onder de koe­pel van SmartwayZ.NL wer­ken ze als één orga­ni­sa­tie samen om de bereik­baar­heid in Zuid-Neder­land te ver­be­te­ren. Dit pro­gram­ma bestaat uit acht samen­han­gen­de deelop­ga­ven. Vari­ë­rend van het ont­wik­ke­len en invoe­ren van ITS/smart mobi­li­ty oplos­sin­gen, tot het fysiek ver­bre­den van snel­we­gen en het aan­pak­ken van ver­voers­knoop­pun­ten. Deze geza­men­lij­ke en inte­gra­le aan­pak moet lei­den tot het vlot­ste, vei­lig­ste, meest robuus­te en slim­ste mobi­li­teits­net­werk van Neder­land. Het pro­gram­ma heeft een loop­tijd tot 2026. Kijk op www.smartwayz.nl voor meer informatie.

Zie ook: Ont­wik­ke­ling Markt­plaats voor Mobi­li­teits­dien­sten en Door­ont­wik­ke­ling en opscha­ling Mobi­li­ty Mar­ket SmartwayZ.NL in Zuid Nederland