SMAT: bij­dra­gen aan man­age­ment van Smart Mobil­i­ty projecten

Geplaatst op 9 augus­tus 2019

Nationale, regionale en lokale over­he­den worste­len met het opti­male man­age­ment van Smart Mobil­i­ty pro­jecten en pro­gram­ma’s. Er staat veel op het spel en alle stake­hold­ers, zoals pub­lieke (en pri­vate) part­ner­schap­pen, bedri­jven en eindge­bruik­ers zoeken naar en exper­i­menteren met nieuwe rollen, ver­ant­wo­ordelijkhe­den, busi­ness mod­ellen en competenties.

Volwassenheidsscan voor optimaal management van Smart Mobility-projecten en programma’s

Er is een grote behoefte om best prac­tices en ervarin­gen inza­ke het man­a­gen en realis­eren van Smart Mobil­i­ty pro­jecten en programma’s van ver­schil­lende ste­den en regio’s te delen, te mon­i­toren en te bench­marken. Zow­el voor, tij­dens als na de imple­men­tatie op een volledi­ge en vergelijk­bare manier. Daarom ontwikke­len wij in Europees ver­band de Smart Mobil­i­ty Assess­ment Tool (SMAT).

De SMAT wordt uit­gevo­erd door andere pro­fes­sionele collega’s vanu­it andere ste­den en regio’s in een veilige omgev­ing. Niet het beo­orde­len maar leren van elka­ars ervarin­gen en best prac­tices staat cen­traal. Het is vergelijk­baar met een gereed­hei­ds- en vol­wassen­hei­dss­can om het man­age­ment en de real­isatie van de betrokken pro­jecten en programma’s te opti­malis­eren en waar nodig te ver­beteren. Hoe grot­er het netwerk van Europese ste­den en regio’s die mee­doen met de ontwik­kel­ing van de SMAT, hoe beter het resul­taat. Daarom is ook uw betrokken­heid van belang.

Het huidi­ge inter­na­tionale netwerk bestaat uit:

  • Collega’s en pro­fes­sion­als uit het gehele geïn­te­greerde slimme mobiliteitssysteem;
  • Zow­el pub­­lieke- en pri­vate par­ti­jen, ken­nisin­stellin­gen en verte­gen­wo­ordi­gers van eindgebruikers;
  • Zow­el belei­ds­mak­ers als uitvo­erders van slimme mobiliteitsprojecten;
  • Uit onder meer Span­je, Bel­gië, Noor­we­gen, Ier­land, Fin­land, Duit­s­land, Ital­ië, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Stat­en en Nederland.

Ontwikkel je mee?

Wat biedt het jou?

Je kunt je eigen Smart Mobil­i­ty project of ‑pro­gram­ma van je eigen stad of regio inbren­gen en lat­en ver­rijken door ons diverse en inter­na­tionale ent­hou­si­aste team. Ook kun je zelf mee­denken om het man­age­ment en de real­isatie van andere Smart Mobil­i­ty Pro­jecten van Europese ste­den of regio’s verder te optimaliseren.
Je loopt voorop bij het ontwikke­len van het opti­maal man­a­gen maar ook wet- en regel­gev­ing voor Smart Mobil­i­­ty-pro­­jecten en ‑programma’s in heel Europa. Daar­naast ben je onderdeel van een groeiend netwerk van collega’s en pro­fes­sion­als van Europese ste­den en regio’s om ken­nis en ‘best prac­tices’ uit te wisselen!

Down­load onze brochure of neem con­tact met ons op voor meer informatie!

Deel deze pagina via

Ook interessant