Op de 1,5 meter Cam­pus kan maar beperkt gebruik gemaakt wor­den van de bestaan­de faci­li­tei­ten. Bibli­o­the­ken en food­cor­ners bie­den niet vol­doen­de plek­ken, ter­wijl de tota­le cam­pus in the­o­rie wel vol­doen­de opper­vlak­te heeft. Het opti­ma­li­se­ren van de ruim­te gaat niet van­zelf. Het bie­den van faci­li­tei­ten, ook op de niet gang­ba­re plaat­sen, kun­nen we wel ondersteunen.

Het cre­ë­ren van een goe­de infra­struc­tuur helpt bij vorm­ge­ven van de Stic­ky Cam­pus. Stu­den­ten heb­ben behoef­te aan soci­a­li­sa­tie (Gert Bie­sta, 2012). De hard­wa­re is één, maar het aan­rei­ken van mooie con­tent is daar­mee nog niet gega­ran­deerd. Daar­om kan een goe­de orga­ni­sa­to­ri­sche en juri­disch ver­trouw­de struc­tuur hel­pen om dit te realiseren.

Men­sen wor­den ver­leid om op zoek te gaan naar nieu­we ont­moe­tings­pun­ten. Daar­bij maken we onder meer gebruik van een con­cept dat ook te vin­den is in Ber­lijn. Biki­ni Ber­lin is een con­cept met diver­se niet-alle­daag­se win­kels, die er slechts tij­de­lijk in zit­ten. Wan­neer we dit men­gen met food­trucks en we plaat­sen alles zo veel moge­lijk in de bui­ten­lucht, kun­nen er veel meer stu­den­ten en mede­wer­kers wor­den gefaciliteerd.

Wij schre­ven al eer­der ons docu­ment ‘Reu­ring op de Cam­pus’, omdat het ook los van de Coro­na een nut­tig con­cept kan zijn. Dus ook later kan Cam­pus Beheer hier pro­fijt van heb­ben. In deze Whi­te­pa­per Reu­ring op de Cam­pus  leest u daar meer over.

Meer infor­ma­tie