Cam­pus in 1,5 meter samenleving

Geplaatst op 4 juni 2020

Op de 1,5 meter Cam­pus kan maar beperkt gebruik gemaakt wor­den van de bestaande faciliteit­en. Bib­lio­theken en food­corners bieden niet vol­doende plekken, ter­wi­jl de totale cam­pus in the­o­rie wel vol­doende opper­vlak­te heeft. Het opti­malis­eren van de ruimte gaat niet vanzelf. Het bieden van faciliteit­en, ook op de niet gang­bare plaat­sen, kun­nen we wel ondersteunen.

Het creëren van een goede infra­struc­tu­ur helpt bij vor­mgeven van de Sticky Cam­pus. Stu­den­ten hebben behoefte aan social­isatie (Gert Bies­ta, 2012). De hard­ware is één, maar het aan­reiken van mooie con­tent is daarmee nog niet gegaran­deerd. Daarom kan een goede organ­isatorische en juridisch vertrouwde struc­tu­ur helpen om dit te realiseren.

Mensen wor­den ver­leid om op zoek te gaan naar nieuwe ont­moet­ingspun­ten. Daar­bij mak­en we onder meer gebruik van een con­cept dat ook te vin­den is in Berli­jn. Biki­ni Berlin is een con­cept met diverse niet-alledaagse winkels, die er slechts tijdelijk in zit­ten. Wan­neer we dit men­gen met foodtrucks en we plaat­sen alles zo veel mogelijk in de buiten­lucht, kun­nen er veel meer stu­den­ten en medew­erk­ers wor­den gefaciliteerd.

Wij schreven al eerder ons doc­u­ment ‘Reur­ing op de Cam­pus’, omdat het ook los van de Coro­na een nut­tig con­cept kan zijn. Dus ook lat­er kan Cam­pus Beheer hier profi­jt van hebben. In deze Whitepa­per Reur­ing op de Cam­pus  leest u daar meer over.

Meer informatie

Deel deze pagina via

Ook interessant