Digi­ta­li­se­ring en het delen van data is altijd een belang­rijk onder­deel geweest van Tal­king Logis­tics. Ga maar na: als bekend is wel­ke euro­klas­se een voer­tuig heeft, weet het sys­teem wel­ke mili­eu­zo­nes ver­me­den moe­ten wor­den. Door gege­vens over de loca­tie te delen, kan op maat gemaakt ver­keers­ad­vies wor­den gege­ven. Door de hoog­te van het voer­tuig in te geven, kan het sys­teem rou­tes met te lage onder­door­gan­gen ver­mij­den. In opdracht van IenW ont­wik­kel­de AT Osbor­ne een tool, die inzich­te­lijk maakt wel­ke func­ti­o­na­li­tei­ten een logis­tiek dienst­ver­le­ner kan gebrui­ken bij het ont­slui­ten van bepaal­de data elementen.

De tool biedt inzicht in de func­ti­o­na­li­tei­ten die gebruikt kun­nen wor­den om de logis­tie­ke keten vei­li­ger, betrouw­baar­der, effi­ci­ën­ter en duur­za­mer te maken. Weder­ke­rig­heid staat cen­traal in dit sys­teem: als een ver­voer­der bereid is meer data te delen, wordt de infor­ma­tie­voor­zie­ning ook beter. Met het delen van bepaal­de data ele­men­ten aan de Cloud dienst­ver­le­ners, ont­vangt de logis­tiek dienst­ver­le­ner of weg­be­heer­der bepaal­de func­ti­o­na­li­tei­ten. Ten aan­zien van de data ele­men­ten voor logis­tiek dienst­ver­le­ners is hier­bij onder­scheid te maken tus­sen rela­tief een­vou­di­ge data ele­men­ten, zoals loca­tie en snel­heid, en data ele­men­ten die meer inspan­ning vra­gen van de logis­tiek dienst­ver­le­ner, zoals het delen van plan­ning gege­vens. Met de data ele­men­ten van de logis­tiek dienst­ver­le­ner ver­krijgt de weg­be­heer­der inzicht in de actu­e­le en toe­kom­sti­ge sta­tus van de logis­tie­ke keten.

Weder­ke­rig­heid staat cen­traal in dit sys­teem: als een ver­voer­der bereid is meer data te delen, wordt de infor­ma­tie­voor­zie­ning ook beter.

Tal­king Logistics

De tool is ont­wor­pen op ini­ti­a­tief van Con­nec­ted Trans­port Cor­ri­dors, als onder­deel van Tal­king Logis­tics. Tal­king Logis­tics is een samen­wer­kings­ver­band tus­sen het Minis­te­rie van Infra­struc­tuur en Water­staat, decen­tra­le over­he­den en markt­par­tij­en. Tal­king Logis­tics wil de kan­sen benut­ten, die data en con­nec­ti­vi­teit bie­den, om zo maat­schap­pe­lij­ke opga­ven ten aan­zien van ver­keers­vei­lig­heid, bereik­baar­heid, door­stro­ming en leef­baar­heid aan te pakken.

Con­nec­ted Trans­port Corridors

Onder de noe­mer Con­nec­ted Trans­port Cor­ri­dors wer­ken het Rijk, regi­o­na­le over­he­den en pri­va­te par­tij­en uit de logis­tie­ke sec­tor samen, om de resul­ta­ten uit ver­schil­len­de suc­ces­vol­le pilots te inte­gre­ren in de logis­tie­ke prak­tijk. Op drie veel­ge­bruik­te logis­tie­ke rou­tes (‘cor­ri­dors’) wor­den logis­tiek dienst­ver­le­ners en weg­be­heer­ders gesti­mu­leerd om te digi­ta­li­se­ren, data te delen en stan­daar­den toe te passen.

Bron: Tal­king Logis­tics- Con­nec­ted Transport