Talk­ing Logis­tics: Con­nect­ed Transport

Geplaatst op 13 augus­tus 2019

Dig­i­talis­er­ing en het delen van data is alti­jd een belan­grijk onderdeel geweest van Talk­ing Logis­tics. Ga maar na: als bek­end is welke euroklasse een voer­tu­ig heeft, weet het sys­teem welke milieu­zones ver­me­den moeten wor­den. Door gegevens over de locatie te delen, kan op maat gemaakt ver­keer­sad­vies wor­den gegeven. Door de hoogte van het voer­tu­ig in te geven, kan het sys­teem routes met te lage onder­door­gan­gen ver­mi­j­den. In opdracht van IenW ontwikkelde AT Osborne een tool, die inzichtelijk maakt welke func­tion­aliteit­en een logistiek dien­stver­len­er kan gebruiken bij het ontsluiten van bepaalde data elementen.

De tool biedt inzicht in de func­tion­aliteit­en die gebruikt kun­nen wor­den om de logistieke keten veiliger, betrouw­baarder, effi­ciën­ter en duurza­mer te mak­en. Wed­erk­erigheid staat cen­traal in dit sys­teem: als een ver­vo­erder bereid is meer data te delen, wordt de infor­matievoorzien­ing ook beter. Met het delen van bepaalde data ele­menten aan de Cloud dien­stver­len­ers, ont­vangt de logistiek dien­stver­len­er of weg­be­heerder bepaalde func­tion­aliteit­en. Ten aanzien van de data ele­menten voor logistiek dien­stver­len­ers is hier­bij onder­scheid te mak­en tussen relatief een­voudi­ge data ele­menten, zoals locatie en snel­heid, en data ele­menten die meer inspan­ning vra­gen van de logistiek dien­stver­len­er, zoals het delen van plan­ning gegevens. Met de data ele­menten van de logistiek dien­stver­len­er verkri­jgt de weg­be­heerder inzicht in de actuele en toekom­stige sta­tus van de logistieke keten.

Wed­erk­erigheid staat cen­traal in dit sys­teem: als een ver­vo­erder bereid is meer data te delen, wordt de infor­matievoorzien­ing ook beter.

Talking Logistics

De tool is ont­wor­pen op ini­ti­atief van Con­nect­ed Trans­port Cor­ri­dors, als onderdeel van Talk­ing Logis­tics. Talk­ing Logis­tics is een samen­werk­ingsver­band tussen het Min­is­terie van Infra­struc­tu­ur en Water­staat, decen­trale over­he­den en mark­t­par­ti­jen. Talk­ing Logis­tics wil de kansen benut­ten, die data en con­nec­tiviteit bieden, om zo maatschap­pelijke opgaven ten aanzien van ver­keersvei­ligheid, bereik­baarheid, doorstro­ming en leef­baarheid aan te pakken.

Connected Transport Corridors

Onder de noe­mer Con­nect­ed Trans­port Cor­ri­dors werken het Rijk, regionale over­he­den en pri­vate par­ti­jen uit de logistieke sec­tor samen, om de resul­tat­en uit ver­schil­lende suc­cesvolle pilots te inte­gr­eren in de logistieke prak­tijk. Op drie veel­ge­bruik­te logistieke routes (‘cor­ri­dors’) wor­den logistiek dien­stver­len­ers en weg­be­heerders ges­tim­uleerd om te dig­i­talis­eren, data te delen en stan­daar­den toe te passen.

Bron: Talk­ing Logis­tics- Con­nect­ed Transport

Deel deze pagina via

Ook interessant