Zet jij je in voor ener­gie inno­va­ties die de ener­gie­tran­si­tie hel­pen rea­li­se­ren? Her­ken je dat er vaak over de tech­niek en de busi­nes­sca­se van ener­gie inno­va­ties goed is nage­dacht, maar pro­jec­ten toch vast­lo­pen op weer­stand of een gebrek aan betrok­ken­heid? ‘Soci­a­le inno­va­tie’ helpt je op weg door bewe­zen the­o­rie­ën over het gedrag van men­sen toe te pas­sen in de praktijk.

MVI‑E Skills Lab

Top­sec­tor Ener­gie biedt met het ‘MVI‑E Skills Lab’ in het najaar van 2018 een serie trai­nin­gen aan op het gebied van soci­a­le inno­va­tie. De trai­nin­gen zijn gericht op men­sen die wer­ken aan inno­va­tie­ve pro­jec­ten en tra­jec­ten in de ener­gie­tran­si­tie. In het bij­zon­der voor men­sen met een spe­ci­a­lis­ti­sche ach­ter­grond (tech­niek, beleid, juri­disch, finan­ci­eel), die besef­fen dat een pro­ject pas slaagt als de soci­a­le con­di­ties klop­pen, maar die nog niet weten hoe dit te realiseren.

Erva­ren trai­ners delen hun exper­ti­se en leren je de tools om rele­van­te sta­ke­hol­ders bij je ener­gie inno­va­tie te betrek­ken. Door een pro­ject van­af de start beter te ont­wer­pen met betrok­ken­heid van de juis­te par­tij­en kun je weer­stand omzet­ten in posi­tie­ve ener­gie, waar­mee het suc­ces van je tech­no­lo­gie of pro­ject ver­hoogd wordt.

De inschrij­ving voor de trai­nin­gen is nu geo­pend. De uiter­ste inschrijf­dead­line ligt 2 weken voor de trai­ning.  Wees er snel bij: de trai­nin­gen zit­ten door­gaans snel vol.

Mee­kop­pe­len kan geld voor de ener­gie­tran­si­tie vrijmaken.

Trai­ning door AT Osborne

Op vrij­dag 16 novem­ber ver­zorgt Jur­gen van der Heij­den van AT Osbor­ne de trai­ning Mee­kop­pe­len: cre­ë­ren van win-win-win. Deze trai­ning geeft ant­woord op de vraag: Hoe kan ik mijn pro­ject zo inrich­ten en finan­cie­ren dat meer par­tij­en er pro­fijt van heb­ben, waar­door het breed gedra­gen wordt?

“Bij mee­kop­pe­len gaat het niet om alle mid­de­len voor één doel, maar elk mid­del voor zoveel moge­lijk doe­len. Mee­kop­pe­len kan geld voor de ener­gie­tran­si­tie vrij­ma­ken, maar finan­ciers den­ken vaak van­uit risico’s, ter­wijl het juist risi­co ver­la­gend kan zijn.”, aldus Jur­gen van der Heijden.