Zet jij je in voor de ener­gie­tran­si­tie? Heb je een focus op spe­ci­fie­ke aspec­ten als tech­niek of beleid, maar besef je dat dit niet toe­rei­kend is? In pro­jec­ten onder­vind je wel­licht dat jouw visie op een oplos­sing niet zomaar omarmd wordt en men­sen weer­stand of emo­ti­o­ne­le reac­ties tonen. Je rea­li­seert je dat samen­wer­king de eni­ge weg voor­waarts is. Maar hoe krijg je dit in bewe­ging zon­der dat het trek­ken en sleu­ren wordt?

Energie

Het MVI‑E Skills Lab biedt in 2018 een serie trai­nin­gen aan op het gebied van Soci­a­le Inno­va­tie, die je hel­pen jouw ambi­tie beter en snel­ler te rea­li­se­ren. De trai­nin­gen zijn toe­gan­ke­lijk voor ieder­een die werkt aan de ener­gie­tran­si­tie. Voor­al voor men­sen met een spe­ci­a­lis­ti­sche ach­ter­grond (tech­niek, beleid, juri­disch, finan­ci­eel), die besef­fen dat een pro­ject pas slaagt als de soci­a­le con­di­ties klop­pen, maar die nog niet weten hoe dit te realiseren.

Over de trainers

  • De trai­ning ‘Sta­ke­hol­der- en con­flict­ma­na­ge­ment’ wordt gege­ven door Marc Rijn­veld, ver­bon­den aan het Public Medi­a­ti­on Pro­gram­me van de UvA.
  • De trai­ning ‘Mee­kop­pe­len: Cre­ë­ren van win-win-win’ wordt ver­zorgd door Jur­gen van der Heij­den, seni­or advi­seur duur­za­me gebieds­ont­wik­ke­ling via AT Osborne.

Meer weten of inschrijven?
Kijk voor meer infor­ma­tie en aan­mel­den op de web­si­te topsectorenergie.nl.

Meer infor­ma­tie