Waar het ene fris­se kan­toor­con­cept na het ande­re wordt uit­ge­rold op de werk­vloer, zo staat nu ook het hoger onder­wijs en haar voor­zie­nin­gen voor­aan in de rij om te flexi­bi­li­se­ren. Uit een inven­ta­ri­sa­tie van visie­stuk­ken van Neder­land­se uni­ver­si­tei­ten blijkt dat thema’s als ont­moe­ten, digi­ta­li­se­ring en de snel ver­an­de­ren­de con­text bin­nen het onder­wijs on top of mind zijn bij menig cam­pus­ma­na­ger. Een situ­a­tie waar dit alles samen­komt is ‘Het Nieu­we Studeren’.

Deze vorm van onder­wijs­in­no­va­tie zet het inspi­re­ren, sti­mu­le­ren en betrek­ken van de stu­dent cen­traal. Actief leren zorgt voor onder ande­re een hoger leer­ren­de­ment, haalt daar­naast de stu­dent uit die alge­me­ne, ano­nie­me zone ach­ter­in de col­le­ge­zaal en zet de docent in het mid­del­punt zon­der voor- en ach­ter­kant van een les­ruim­te te defi­ni­ë­ren. Deze lay-out nodigt uit tot en bevor­dert de inter­ac­tie tus­sen stu­dent-stu­dent en student-docent.

Down­load nu!

Nieuws­gie­rig naar de effec­ten hier­van op de huis­ves­ting van for­meel en infor­meel leren? Down­load dan de Whi­te­pa­per Het nieu­we stu­de­ren over deze ont­wik­ke­lin­gen of neem con­tact op met Romy Beukeboom.