Cir­cu­laire economie in pro­jecten: een belan­grijk aandachtspunt

Geplaatst op 4 feb­ru­ari 2020

Deze week is de week van de cir­cu­laire economie. Elke dag vertelt een Osborner wat cir­cu­lar­iteit voor hem of haar betekent en kri­jgt u tips om er zelf mee aan de slag te gaan. Deze keer Rudolf Rijkens.

In de afgelopen 2 jaar is de cir­cu­laire economie in pro­jecten bij mijn opdracht­gev­ers in de infra­struc­tu­ur (water, weg en rail) een belan­grijk tot zeer belan­grijk aan­dacht­spunt gewor­den. Zow­el op bedri­jf­s­niveau als op pro­ject­niveau wor­den doel­stellin­gen en ambities gefor­muleerd. Die zijn nodig om een andere bal­ans te vinden.

Bij de Grebbe­dijk door­liep het pro­ject­team van water­schap Vallei en Veluwe de verken­nings­fase met bij­zon­dere aan­dacht voor kli­maat­neu­traal en cir­cu­lair werken. Dat wordt voor­lop­ig verzil­verd in het voorkeur­salter­natief. In de pla­nu­itwerk­ings­fase wordt dit ver­vol­gd door deze cir­cu­lair aan te best­e­den. AT Osborne onder­s­te­unt het Water­schap hierbij.

Waarom zou iedereen zich bezig moeten houden met circulariteit?

We hebben geen pla­neet B. De opwarm­ing van de aarde, de groei van de wereld­bevolk­ing en de toen­e­mende wel­vaart veroorza­k­en toen­e­mende druk op onze ecosys­te­men en mak­en de wereld niet mooier. Ik weet geen alter­natief voor de cir­cu­laire economie om deze pla­neet op lange ter­mi­jn bewoon­baar te houden.

De verbouwing van mijn huis circulair

Ook privé draag ik bij aan de cir­cu­laire economie. Bij de ver­bouwing van mijn huis staat geen bouwaf­val­con­tain­er op straat. Ik herge­bruik mate­ri­alen waar mogelijk en vond het ver­rassend om te zien hoe weinig restafval je dan pro­duceert (dat past er gewoon bij in de kliko). Ook fijn dat de voor­raden mate­ri­aal die ik had, nu veel klein­er zijn.
Drie gouden tips van Rudolf, om aan de slag te gaan met circulariteit

  1. Bli­jf niet ontwikke­len tot er per­fecte uitwerk­ing is, maar begin gewoon in je pro­jecten en thuis. Het is niet moeil­ijk en het laaghangend fruit smaakt naar meer.
  2. Maak cir­cu­lair werken tot jouw vaste denkwi­jze en aan­pak, zow­el zake­lijk als privé.
  3. Maak de kring mensen die cir­cu­lair denken en doen grot­er. Laat de resul­tat­en zien aan je omgev­ing, het werkt aanstekelijk.

Deel deze pagina via

Ook interessant