Deze week is de week van de cir­cu­lai­re eco­no­mie. Elke dag ver­telt een Osbor­ner wat cir­cu­la­ri­teit voor hem of haar bete­kent en krijgt u tips om er zelf mee aan de slag te gaan. Deze keer Rudolf Rijkens.

In de afge­lo­pen 2 jaar is de cir­cu­lai­re eco­no­mie in pro­jec­ten bij mijn opdracht­ge­vers in de infra­struc­tuur (water, weg en rail) een belang­rijk tot zeer belang­rijk aan­dachts­punt gewor­den. Zowel op bedrijfs­ni­veau als op pro­ject­ni­veau wor­den doel­stel­lin­gen en ambi­ties gefor­mu­leerd. Die zijn nodig om een ande­re balans te vinden.

Bij de Greb­be­dijk door­liep het pro­ject­team van water­schap Val­lei en Velu­we de ver­ken­nings­fa­se met bij­zon­de­re aan­dacht voor kli­maat­neu­traal en cir­cu­lair wer­ken. Dat wordt voor­lo­pig ver­zil­verd in het voor­keur­sal­ter­na­tief. In de plan­uit­wer­kings­fa­se wordt dit ver­volgd door deze cir­cu­lair aan te beste­den. AT Osbor­ne onder­steunt het Water­schap hierbij.

Waar­om zou ieder­een zich bezig moe­ten hou­den met circulariteit?

We heb­ben geen pla­neet B. De opwar­ming van de aar­de, de groei van de wereld­be­vol­king en de toe­ne­men­de wel­vaart ver­oor­za­ken toe­ne­men­de druk op onze eco­sys­te­men en maken de wereld niet mooi­er. Ik weet geen alter­na­tief voor de cir­cu­lai­re eco­no­mie om deze pla­neet op lan­ge ter­mijn bewoon­baar te houden.

De ver­bou­wing van mijn huis circulair

Ook pri­vé draag ik bij aan de cir­cu­lai­re eco­no­mie. Bij de ver­bou­wing van mijn huis staat geen bouw­af­val­con­tai­ner op straat. Ik her­ge­bruik mate­ri­a­len waar moge­lijk en vond het ver­ras­send om te zien hoe wei­nig res­taf­val je dan pro­du­ceert (dat past er gewoon bij in de kli­ko). Ook fijn dat de voor­ra­den mate­ri­aal die ik had, nu veel klei­ner zijn.
Drie gou­den tips van Rudolf, om aan de slag te gaan met circulariteit

  1. Blijf niet ont­wik­ke­len tot er per­fec­te uit­wer­king is, maar begin gewoon in je pro­jec­ten en thuis. Het is niet moei­lijk en het laag­han­gend fruit smaakt naar meer.
  2. Maak cir­cu­lair wer­ken tot jouw vas­te denk­wij­ze en aan­pak, zowel zake­lijk als privé.
  3. Maak de kring men­sen die cir­cu­lair den­ken en doen gro­ter. Laat de resul­ta­ten zien aan je omge­ving, het werkt aanstekelijk.