In een drie­luik biedt Romy Beu­ke­boom een kijk­je ach­ter de scher­men in het schrijf­pro­ces van een scrip­tie en het doen van een afstu­deer­sta­ge bij AT Osbor­ne. Bekij­kend van­uit een over­koe­pe­lend the­ma bin­nen AT Osbor­ne – de gebouw­de omge­ving – deelt Romy het per­spec­tief van een enthou­si­as­te en ambi­ti­eu­ze geo­gra­fie & pla­no­lo­gie stu­den­te over haar tijd in Baarn.

01 – de parterre

Men neme het 21 ver­die­pin­gen tel­len­de Eras­mus­ge­bouw op de cam­pus van de Rad­boud Uni­ver­si­teit en deelt deze op in drie delen. In deze column staat de ken­nis­ma­king cen­traal, van wat zich op oog­hoog­te afspeelt op de cam­pus. Alle infor­ma­tie die ik onder­weg ver­za­mel, dient als bouw­ste­nen voor de trap om de helicop­ter view – het ant­woord op mijn hoofd­vraag – te bereiken.

Op de par­ter­re ervaar je tij­dens piek­mo­men­ten de druk­te als de spits op een sta­ti­on. Heel stu­den­ti­koos Nij­me­gen staat vroeg op, om al kri­oe­lend een zit­je in de uni­ver­si­teits­bi­bli­o­theek te kun­nen bemach­ti­gen. Tij­dens deze col­lec­tie­ve zoek­tocht, zocht ik met Osbor­ners Kees Rezel­man en Ger­ben Hof­meij­er naar de vraag ach­ter de vraag: waar­om wil die stu­dent dáár zit­ten? Wat zijn eigen­lijk de eisen van de stu­dent aan de stu­die­om­ge­ving op de cam­pus? De mis­match tus­sen vraag en aan­bod van geschik­te stu­deer­plek­ken voor en tij­dens ten­ta­men­we­ken leeft onder de stu­den­ten. Maar iets hoger in de toren maken de cam­pus mana­gers beslis­sin­gen over de kwan­ti­teit en kwa­li­teit van hun studeeromgeving.

What are the user-cen­tric demands for the learning envi­ron­ment and smart tools in favour of spa­ce mana­ge­ment opti­mi­sa­ti­on during peak moments on uni­ver­si­ty campus?

Vol­gens de taal der mana­ge­ment ga ik midd­le-up-down aan de slag met de vol­gen­de con­cre­te vraag: ‘What are the user-cen­tric demands for the learning envi­ron­ment and smart tools in favour of spa­ce mana­ge­ment opti­mi­sa­ti­on during peak moments on uni­ver­si­ty cam­pus?’. Met de input, erva­rin­gen en ener­gie, van zowel de stu­dent als de beleids­ma­ker, pro­beer ik een over­zicht te schet­sen van de stand van zaken op de Rad­boud Uni­ver­si­teit, Wage­nin­gen Uni­ver­si­ty & Research en Uni­ver­si­teit Utrecht. Met regel­ma­ti­ge uit­stap­jes naar Baarn, waar het kan­toor van AT Osbor­ne staat, voor inspi­re­ren­de gesprek­ken met collega’s, ken­nis van de boven­ste plank en het ver­se fruit. Gezond­heids­tech­nisch gezien zou ik beter de trap kun­nen pak­ken, maar mijn scrip­tie en ik zit­ten in de lift! En ik ben benieuwd naar die­ge­nen die instap­pen op weg naar boven.

Lees ook deel 2 — ele­va­tor pitch en deel 3 — sky loun­ge van deze drieluik.

Wil je meer weten over Romy? Kijk even op Lin­kedin.