In een drie­luik biedt Romy Beu­ke­boom een kijk­je ach­ter de scher­men in het schrijf­pro­ces van een scrip­tie en het doen van een afstu­deer­sta­ge bij AT Osbor­ne. Bekij­kend van­uit een over­koe­pe­lend the­ma bin­nen AT Osbor­ne – de gebouw­de omge­ving – deelt Romy het per­spec­tief van een enthou­si­as­te en ambi­ti­eu­ze geo­gra­fie & pla­no­lo­gie stu­den­te over haar tijd in Baarn. Dit is deel 3.

03 – skylounge

Men neme het 21 ver­die­pin­gen tel­len­de Eras­mus­ge­bouw op de cam­pus van de Rad­boud Uni­ver­si­teit en deelt deze op in drie delen. Deze column staat in het teken van het berei­ken van het eind­punt (en hoog­te­punt) van zowel mijn scrip­tie als afstu­deer­sta­ge – en (hope­lijk) ook mijn bache­lor. Op 27 juni lever­de ik mijn scrip­tie in, maar één week eer­der was ook een belang­rij­ke dag die in de boe­ken kan: Cam­pus Day 2019 op 20 juni. Al in decem­ber 2018 spra­ken Kees Rezel­man, Ger­ben Hof­meij­er en ik over dit con­gres. En hoe gaaf het zou zijn als ik daar mijn onder­zoeks­re­sul­ta­ten kon gaan presenteren.

Samen met Ger­ben Hof­meij­er (AT Osbor­ne), Lin­da Sup­heert (Roy­al Has­ko­ning DHV), Sas­ha Janz (Rijks­uni­ver­si­teit Gro­nin­gen) en Bart Valks (TU Delft) bege­leid­de ik de work­shop ‘smart cam­pus – wel­ke smart solu­ti­on past bij mijn cam­pus­ge­brui­ker?’. Dat ‘mijn’ onder­werp actu­eel is, merk­ten we nog­maals aan het aan­tal geïn­te­res­seer­den dat op deze work­shop afkwam deze dag. Met meer dan 40 deel­ne­mers was dit de drukst bezoch­te bij­een­komst van het con­gres. Het werk­te enthou­si­as­me­rend om te mer­ken dat ik groep­jes kon bij­stu­ren in hun gedach­te­stro­men over dit onder­werp en kri­ti­sche vra­gen kon stel­len. Dilemma’s en (smart) oplos­sin­gen, maar ook nieu­we vraag­stuk­ken waar­mee deel­ne­mers kwa­men, ben ik ook tegen­ge­ko­men tij­dens mijn onder­zoek. Dit liet zien dat de aan­we­zi­ge bestuur­ders en advi­seurs goed op te hoog­te zijn van wat er speelt in het cam­pus domein. Geluk­kig kon­den wij als smart cam­pus ken­ners de groep ook nog ver­rij­ken met wat top-of-the-bill ken­nis aan­gaan­de de inter­ac­tie tus­sen cam­pus­ge­brui­kers en smart tools en buil­dings. Om naast twee advi­seurs en twee PhD’ers te staan op de eer­ste edi­tie van Cam­pus Day was een mooie en uit­da­gen­de afslui­ting van 6 maan­den onder­zoek doen.

Het werk­te enthou­si­as­me­rend om te mer­ken dat ik groep­jes kon bij­stu­ren in hun gedach­te­stro­men over dit onder­werp en kri­ti­sche vra­gen kon stellen.

Het doen van een afstu­deer­sta­ge is vaak voor­de­lig voor bei­de par­tij­en. Als stu­dent krijg je bij­voor­beeld de kans om je vaar­dig­he­den en net­werk uit te brei­den en word je gemo­ti­veerd om het bes­te uit jezelf én je scrip­tie te halen. Het sta­ge­be­drijf ont­vangt een docu­ment met waar­de­vol­le en rele­van­te infor­ma­tie waar­mee zij stap­pen kun­nen maken in het werk­veld. Deze win-win situ­a­tie zal zich mani­fes­te­ren tij­dens mijn pre­sen­ta­tie voor AT Osbor­ne. In deze pre­sen­ta­tie neem ik mijn collega’s mee in het onder­zoeks­pro­ces, maar intro­du­ceer ik voor­al de hands-on gui­de­li­nes afge­leid uit de inter­views en resul­ta­ten. Wat zeker is, is dat ik kan terug­kij­ken op een leer­za­me erva­ring die waar­de heeft toe­ge­voegd aan mijn bache­lor scrip­tie, maar ook zeker aan mij als aca­de­mi­cus in spé.

Deze drie­luik heeft hope­lijk een boei­end inkijk­je gege­ven in het doen van een afstu­deer­sta­ge bij AT Osbor­ne en het schrij­ven van een scrip­tie. Schroom niet om mij te con­tac­te­ren via Lin­kedIn over het afstu­de­ren of mijn scrip­tie. Hope­lijk heb je mee­ge­no­ten van mijn reis door het cam­pus­ge­bouw. Ik kijk trots uit over mijn onder­zoe­kings­tocht van­uit de sky­loun­ge. Bedankt voor het lezen!

Lees ook deel 1 — de par­ter­re en deel 2 — ele­va­tor pitch.