Hoe neven­ef­fecten de samen­werk­ing in mul­ti­func­tionele pro­jecten kan verbeteren

Geplaatst op 14 juli 2020

Kli­maatveran­der­ing dwingt ons te innov­eren. Dit heeft de laat­ste jaren geleid tot diverse duurzame alter­natieven en denkwi­jzen. Eén daar­van is mul­ti­func­tion­aliteit. Enkelvoudig landge­bruik wordt steeds vak­er ver­van­gen door mul­ti­func­tion­eel landge­bruik. Ook natu­urlijke mate­ri­alen wor­den steeds vak­er mul­ti­func­tion­eel ingezet. In haar afs­tudeeron­der­zoek, laat Joana zien wat de impact is van deze werk­wi­jze. Ze gaat in op de invloed van deze werk­wi­jze op de samen­werk­ing tussen ver­schil­lende pub­lieke en pri­vate partijen.

Hoe neveneffecten de samenwerking in multifunctionele projecten kan verbeteren

De mul­ti­func­tionele aan­pak is gebaseerd op samen­werk­ing tussen ver­schil­lende actoren die hun mid­de­len delen om ieder hun eigen doe­len te bereiken. Joana ont­dek­te dat mul­ti­func­tion­aliteit lei­dt tot voorde­len voor alle par­ti­jen wan­neer deze doe­len onder­ling afhanke­lijk zijn, omdat inzet voor het ene doel ook bij­draagt aan een ander doel. Daar­naast onder­bouwt ze dat interne en externe neven­ef­fecten een grote rol spe­len in zulke samen­werkin­gen, ter­wi­jl neven­ef­fecten nauwelijks wor­den beschreven in bestaande literatuur.

‘In mijn the­sis onder­zoek ik hoe neven­ef­fecten samen­werk­ing kun­nen ver­sterken aan de hand van twee case stud­ies: De Door­braak en Konin­klijke Cosun. De Door­braak is een bewon­ersini­ti­atief dat een betegelde straat in Rot­ter­dam trans­formeerde in een groen­strook. Deze groen­strook buffert water, waar­door de wijk min­der vaak kampt met blank staande strat­en en de tem­per­atu­ur in de zomer aan­ge­namer is. Konin­klijke Cosun is een bedri­jf dat suik­er pro­duceert. Cosun zet zijn organ­is­che rest­pro­ducten in om andere pro­ducten te mak­en. In mijn the­sis focus ik op hun samen­werk­ing met boeren, omdat dit laat zien dat de neven­ef­fecten van de ene actor voorde­len kan oplev­eren voor de ander.

Wat deze twee case stud­ies lat­en zien, is dat neven­ef­fecten actief kun­nen wor­den ingezet om nieuwe doe­len te realis­eren. Bij de Door­braak, bijvoor­beeld, is de groen­strook voor­namelijk ontwikkeld om de open­bare ruimte aan­ge­namer te mak­en. Een neven­ef­fect daar­van is dat de druk op het riool min­der wordt, waar­door de gemeente niet meer hoeft te investeren in een nieuw riool en het water­schap min­der water te ver­w­erken kri­jgt. Het water­schap besloot daarom mee te betal­en aan de ontwik­kel­ing van de Door­braak en de gemeente aan het onder­houd ervan. Het actief inzetten van neven­ef­fecten om nieuwe doe­len te bereiken, zorgt voor lang­durige samen­werk­ing en stim­uleert nieuwe actoren, die goed gebruik kun­nen mak­en van de neven­ef­fecten, om aan te hak­en. Boven­di­en lei­dt het tot een duurzame wijze van samen­werk­ing door­dat mate­ri­alen en mid­de­len zo effi­ciënt mogelijk wor­den ingezet.’

Geschreven door afs­tudeerder:  Joana Sá Pessoa

Deel deze pagina via

Ook interessant