Kli­maat­ver­an­de­ring dwingt ons te inno­ve­ren. Dit heeft de laat­ste jaren geleid tot diver­se duur­za­me alter­na­tie­ven en denk­wij­zen. Eén daar­van is mul­ti­func­ti­o­na­li­teit. Enkel­vou­dig land­ge­bruik wordt steeds vaker ver­van­gen door mul­ti­func­ti­o­neel land­ge­bruik. Ook natuur­lij­ke mate­ri­a­len wor­den steeds vaker mul­ti­func­ti­o­neel inge­zet. In haar afstu­deer­on­der­zoek, laat Joa­na zien wat de impact is van deze werk­wij­ze. Ze gaat in op de invloed van deze werk­wij­ze op de samen­wer­king tus­sen ver­schil­len­de publie­ke en pri­va­te partijen.

Hoe neveneffecten de samenwerking in multifunctionele projecten kan verbeteren

De mul­ti­func­ti­o­ne­le aan­pak is geba­seerd op samen­wer­king tus­sen ver­schil­len­de acto­ren die hun mid­de­len delen om ieder hun eigen doe­len te berei­ken. Joa­na ont­dek­te dat mul­ti­func­ti­o­na­li­teit leidt tot voor­de­len voor alle par­tij­en wan­neer deze doe­len onder­ling afhan­ke­lijk zijn, omdat inzet voor het ene doel ook bij­draagt aan een ander doel. Daar­naast onder­bouwt ze dat inter­ne en exter­ne neven­ef­fec­ten een gro­te rol spe­len in zul­ke samen­wer­kin­gen, ter­wijl neven­ef­fec­ten nau­we­lijks wor­den beschre­ven in bestaan­de literatuur.

‘In mijn the­sis onder­zoek ik hoe neven­ef­fec­ten samen­wer­king kun­nen ver­ster­ken aan de hand van twee case stu­dies: De Door­braak en Konink­lij­ke Cos­un. De Door­braak is een bewo­ners­ini­ti­a­tief dat een bete­gel­de straat in Rot­ter­dam trans­for­meer­de in een groen­strook. Deze groen­strook buf­fert water, waar­door de wijk min­der vaak kampt met blank staan­de stra­ten en de tem­pe­ra­tuur in de zomer aan­ge­na­mer is. Konink­lij­ke Cos­un is een bedrijf dat sui­ker pro­du­ceert. Cos­un zet zijn orga­ni­sche rest­pro­duc­ten in om ande­re pro­duc­ten te maken. In mijn the­sis focus ik op hun samen­wer­king met boe­ren, omdat dit laat zien dat de neven­ef­fec­ten van de ene actor voor­de­len kan ople­ve­ren voor de ander.

Wat deze twee case stu­dies laten zien, is dat neven­ef­fec­ten actief kun­nen wor­den inge­zet om nieu­we doe­len te rea­li­se­ren. Bij de Door­braak, bij­voor­beeld, is de groen­strook voor­na­me­lijk ont­wik­keld om de open­ba­re ruim­te aan­ge­na­mer te maken. Een neven­ef­fect daar­van is dat de druk op het riool min­der wordt, waar­door de gemeen­te niet meer hoeft te inves­te­ren in een nieuw riool en het water­schap min­der water te ver­wer­ken krijgt. Het water­schap besloot daar­om mee te beta­len aan de ont­wik­ke­ling van de Door­braak en de gemeen­te aan het onder­houd ervan. Het actief inzet­ten van neven­ef­fec­ten om nieu­we doe­len te berei­ken, zorgt voor lang­du­ri­ge samen­wer­king en sti­mu­leert nieu­we acto­ren, die goed gebruik kun­nen maken van de neven­ef­fec­ten, om aan te haken. Boven­dien leidt het tot een duur­za­me wij­ze van samen­wer­king door­dat mate­ri­a­len en mid­de­len zo effi­ci­ënt moge­lijk wor­den ingezet.’

Geschre­ven door afstu­deer­der:  Joa­na Sá Pessoa