Inno­vatiepart­ner­schap in Ned­er­land: klaar voor groeispurt?

Geplaatst op 10 decem­ber 2019

Sinds 1 juli 2016 kun­nen aanbeste­d­ingsplichtige over­he­den een inno­vatiepart­ner­schap aan­gaan met bedri­jven. Doel van een inno­vatiepart­ner­schap is om samen met mark­t­par­ti­jen inno­vatieve pro­ducten, dien­sten of werken te ontwikke­len en het resul­taat daar­van ver­vol­gens aan te kopen.

Aan­lei­d­ing voor de intro­duc­tie van het inno­vatiepart­ner­schap was de con­sta­ter­ing vanu­it Europa dat bij aanbeste­din­gen meer ruimte moest komen voor inno­vatie en duurza­amheid. De aankoop van inno­vaties door over­he­den speelt vol­gens Europa namelijk ‘een cen­trale rol in het ver­beteren van de effi­ciën­tie en de kwaliteit van over­hei­ds­di­en­sten en vormt een antwo­ord op grote maatschap­pelijke uitdagin­gen’.

Kun­nen we voorzichtig con­clud­eren dat het inno­vatiepart­ner­schap na een stille opmars klaar is voor een groeispurt?

Ruim drie jaar na dato kun­nen we con­clud­eren dat over­he­den niet direct warm liepen voor het inno­vatiepart­ner­schap. Er was lange tijd veel onzek­er­heid over de (on)mogelijkheden; zow­el op juridisch vlak als bij de uitvo­er­ing in de prak­tijk. Zo ontstond meer­maals dis­cussie over de vraag of in een spec­i­fiek geval nu daad­w­erke­lijk sprake was van een voor een inno­vatiepart­ner­schap vereiste ‘nieuwe of aan­merke­lijke ver­be­ter­ing’. Deze onzek­er­heid en dis­cussies zorgden aan­vanke­lijk in ieder geval voor terughoudend­heid bij veel overheden.

Inmid­dels zijn er 30 inno­vatiepart­ner­schap­pen gepub­liceerd op Ten­derNed, waar­van 15 in het afgelopen jaar. Kun­nen we voorzichtig con­clud­eren dat het inno­vatiepart­ner­schap na een stille opmars klaar is voor een groeispurt?

Femke en Ger­ben kwa­men tot een aan­tal voor­lop­ige con­clusies op basis van de data uit Ten­derNed. Die zijn op 22 novem­ber gepub­liceerd op Cobouw.nl.

Innovatiepartnerschap in de praktijk

Voor­beelden in de gezondheidszorg

  • In Den­e­marken was het allereer­ste inno­vatiepart­ner­schap in Europa. Het Markedsmod­nings­fonden (mark­ton­twik­kel­ings­fonds) startte de pro­ce­dure samen met de gemeen­ten Albert­slund, Esb­jerg en Fred­erikssund. Het doel van deze aanbeste­d­ing is het ontwikke­len van een meth­ode om het uit­dro­gen van oud­eren te mon­i­toren. Veel oud­eren belanden in het zieken­huis met uit­drogingsver­schi­jnse­len. Een nieuwe tech­nolo­gie moet deze ver­schi­jnse­len eerder sig­naleren en zieken­huis­be­zoeken voorkomen. De deel­ne­mende gemeen­ten kun­nen dankz­ij het inno­vatiepart­ner­schap de inno­vatieve oploss­ing na het ontwikkel­tra­ject op grote schaal inkopen. De ger­aamde waarde van dit inno­vatiepart­ner­schap was ongeveer 10 miljoen euro.
  • San­quin heeft een inno­vatiepart­ner­schap benut om te voorzien in de behoefte aan tijdelijk ICT personeel.

Voor­beelden op gebied van onder­wi­js & onderzoek

  • Innov­eren voor de Cam­pus van Morgen
  • Inno­vatiepart­ner­schap: duurzame samen­werk­ing voor een duurzame campus-toekomst
  • In onder­wi­js­land wordt — met de gang­bare pro­ce­dures en bin­nen beschik­bare bud­get­ten — vri­jwel nooit een school­ge­bouw gere­aliseerd dat aan de hoog­ste duurza­amhei­ds­stan­daar­den vol­doet. De gemeente Hof van Twente brengt daar met zijn Groene Droom veran­der­ing in. De ambitie is het realis­eren van het meest duurzame project bin­nen Europa: de bouw, onder­houd en exploitatie van twee kli­maat­neu­trale kind­cen­tra. Met een inno­vatiepart­ner­schap doet de gemeente een beroep op de inno­vatiekracht van de markt. Clemens Volk­er, pro­jectlei­der bij de gemeente Hof van Twente vertelt hoe het inno­vatiegerichte inkoop­tra­ject is doorlopen.
  • TU Eind­hoven heeft een Inno­vatiepart­ner­schap­pro­ce­dure benut voor het aanbest­e­den van een ‘wide­field and laser scan­ning microscope’.

Meer informatie

Deel deze pagina via

Ook interessant