Sinds 1 juli 2016 kun­nen aan­be­ste­dings­plich­ti­ge over­he­den een inno­va­tie­part­ner­schap aan­gaan met bedrij­ven. Doel van een inno­va­tie­part­ner­schap is om samen met markt­par­tij­en inno­va­tie­ve pro­duc­ten, dien­sten of wer­ken te ont­wik­ke­len en het resul­taat daar­van ver­vol­gens aan te kopen.

Aan­lei­ding voor de intro­duc­tie van het inno­va­tie­part­ner­schap was de con­sta­te­ring van­uit Euro­pa dat bij aan­be­ste­din­gen meer ruim­te moest komen voor inno­va­tie en duur­zaam­heid. De aan­koop van inno­va­ties door over­he­den speelt vol­gens Euro­pa name­lijk ‘een cen­tra­le rol in het ver­be­te­ren van de effi­ci­ën­tie en de kwa­li­teit van over­heids­dien­sten en vormt een ant­woord op gro­te maat­schap­pe­lij­ke uit­da­gin­gen’.

Kun­nen we voor­zich­tig con­clu­de­ren dat het inno­va­tie­part­ner­schap na een stil­le opmars klaar is voor een groeispurt?

Ruim drie jaar na dato kun­nen we con­clu­de­ren dat over­he­den niet direct warm lie­pen voor het inno­va­tie­part­ner­schap. Er was lan­ge tijd veel onze­ker­heid over de (on)mogelijkheden; zowel op juri­disch vlak als bij de uit­voe­ring in de prak­tijk. Zo ont­stond meer­maals dis­cus­sie over de vraag of in een spe­ci­fiek geval nu daad­wer­ke­lijk spra­ke was van een voor een inno­va­tie­part­ner­schap ver­eis­te ‘nieu­we of aan­mer­ke­lij­ke ver­be­te­ring’. Deze onze­ker­heid en dis­cus­sies zorg­den aan­van­ke­lijk in ieder geval voor terug­hou­dend­heid bij veel overheden.

Inmid­dels zijn er 30 inno­va­tie­part­ner­schap­pen gepu­bli­ceerd op Ten­der­Ned, waar­van 15 in het afge­lo­pen jaar. Kun­nen we voor­zich­tig con­clu­de­ren dat het inno­va­tie­part­ner­schap na een stil­le opmars klaar is voor een groeispurt?

Fem­ke en Ger­ben kwa­men tot een aan­tal voor­lo­pi­ge con­clu­sies op basis van de data uit Ten­der­Ned. Die zijn op 22 novem­ber gepu­bli­ceerd op Cobouw.nl.

Inno­va­tie­part­ner­schap in de praktijk

Voor­beel­den in de gezondheidszorg

  • In Den­e­mar­ken was het aller­eer­ste inno­va­tie­part­ner­schap in Euro­pa. Het Mar­keds­mod­nings­fon­d­en (markt­ont­wik­ke­lings­fonds) start­te de pro­ce­du­re samen met de gemeen­ten Alberts­lund, Esb­jerg en Fre­de­riks­sund. Het doel van deze aan­be­ste­ding is het ont­wik­ke­len van een metho­de om het uit­dro­gen van oude­ren te moni­to­ren. Veel oude­ren belan­den in het zie­ken­huis met uit­dro­gings­ver­schijn­se­len. Een nieu­we tech­no­lo­gie moet deze ver­schijn­se­len eer­der sig­na­le­ren en zie­ken­huis­be­zoe­ken voor­ko­men. De deel­ne­men­de gemeen­ten kun­nen dank­zij het inno­va­tie­part­ner­schap de inno­va­tie­ve oplos­sing na het ont­wik­kel­tra­ject op gro­te schaal inko­pen. De geraam­de waar­de van dit inno­va­tie­part­ner­schap was onge­veer 10 mil­joen euro.
  • San­quin heeft een inno­va­tie­part­ner­schap benut om te voor­zien in de behoef­te aan tij­de­lijk ICT personeel.

Voor­beel­den op gebied van onder­wijs & onderzoek

  • Inno­ve­ren voor de Cam­pus van Morgen
  • Inno­va­tie­part­ner­schap: duur­za­me samen­wer­king voor een duur­za­me campus-toekomst
  • In onder­wijs­land wordt — met de gang­ba­re pro­ce­du­res en bin­nen beschik­ba­re bud­get­ten — vrij­wel nooit een school­ge­bouw gere­a­li­seerd dat aan de hoog­ste duur­zaam­heids­stan­daar­den vol­doet. De gemeen­te Hof van Twen­te brengt daar met zijn Groe­ne Droom ver­an­de­ring in. De ambi­tie is het rea­li­se­ren van het meest duur­za­me pro­ject bin­nen Euro­pa: de bouw, onder­houd en exploi­ta­tie van twee kli­maat­neu­tra­le kind­cen­tra. Met een inno­va­tie­part­ner­schap doet de gemeen­te een beroep op de inno­va­tie­kracht van de markt. Cle­mens Vol­ker, pro­ject­lei­der bij de gemeen­te Hof van Twen­te ver­telt hoe het inno­va­tie­ge­rich­te inkoop­tra­ject is doorlopen.
  • TU Eind­ho­ven heeft een Inno­va­tie­part­ner­schap­pro­ce­du­re benut voor het aan­be­ste­den van een ‘wide­field and laser scan­ning microscope’.