Lev­ens­du­urkosten, alle kosten voor bouw en exploitatie in beeld

Geplaatst op 17 sep­tem­ber 2020

We zeggen graag dat we goed door­dacht ontwer­pen en toekom­st­bestendi­ge gebouwen realis­eren. Toch ken­nen we alle­maal wel voor­beelden van gebouwen waar bin­nen 10 jaar grondi­ge ren­o­vaties nodig waren. Of waar het bin­nen­kli­maat jaren na de oplev­er­ing nog steeds te wensen over liet. Hoe zor­gen we ervoor dat we een ver­ant­wo­orde en duurzame invester­ings­besliss­ing kun­nen nemen? Dat begint met inzicht in de lev­en­scy­clus van het gebouw en de lev­ens­du­urkosten. Op het juiste moment én via een een­duidi­ge en objec­tieve meth­ode. In het eerste deel van deze serie vertellen we je graag meer over een unieke samen­werk­ing die rond dit the­ma is ontstaan. 

de levenscyclus van het gebouw

Trend of niet?

De tot­stand­kom­ing van vast­goed ontwikkelt zich in de loop van de tijd. Trends komen en gaan. Of wor­den gemeen­goed. Ze wor­den ingegeven door con­junc­turele en tech­nol­o­gis­che ontwik­kelin­gen, won­ing­nood, kli­maatveran­der­ing of archi­tec­tu­urstro­min­gen. Ook veran­derende wensen op het gebied van (samen)werken en wonen houden de sec­tor in beweg­ing. Eén ding is zek­er: al die ontwik­kelin­gen kosten geld. Voor ontwik­kel­ing en real­isatie, en vooral ook voor de exploitatie.

Life Cycle Costs en TCO: hoe zeg je?

Hoe kun je – met het oog op de toekomst – een ver­ant­wo­orde invester­ing doen? Juist: met inzicht in de cijfers. Op strate­gisch niveau én op detail­niveau. Daarmee beo­ordeel je inte­graal de keuze voor de locatie, de keuze voor ren­o­vatie of nieuw­bouw en de keuze voor spec­i­fieke gebouw- en instal­latiecon­cepten. Zo ontstaat inzicht in de lev­ens­du­urkosten, die ook wel Life Cycle Costs, Total Cost of Own­er­ship (TCO), Whole Life Costs en de exploitatiekosten wor­den genoemd. Wij kiezen voor het gemak voor de term levensduurkosten.

Maar… wat lev­ert de bereken­ing van de lev­ens­du­urkosten jou op als gebouweige­naar of –gebruik­er? En hoe werkt zo’n bereken­ing dan? Is die uni­form en valt die te bench­marken? Wat is de gevoe­ligheid als ik de kosten beschouw over een peri­ode van zeg: 30 jaar? Dur­ven we het al aan om toekom­stige opbreng­sten toe te ken­nen aan cir­cu­laire gebouwen of gebouwdelen?

Unieke samenwerking

Kor­tom, veel vra­gen. Voor de leek, maar zek­er ook voor veel pro­fes­sionele par­ti­jen en kos­ten­deskundi­gen. Daarom gaan we de komende tijd met elka­ar op zoek naar defin­i­ties en reken­meth­od­es. Daar­bij zor­gen we er vooral voor dat we de dezelfde taal gaan spreken. Met plezi­er kondi­gen we aan dat het Rijksvast­goedbedri­jf, Life Cycle Vision, AT Osborne, IGG Bouwe­conomie en Brink in de komende peri­ode gaan samen­werken aan het the­ma lev­ens­du­urkosten, in samen­spraak met de Ned­er­landse Verenig­ing voor Bouwkos­ten­deskundi­gen (NVBK).

Klankbordgroep

Pro­fes­sion­als gaan met dit the­ma aan de slag. We streven daar­bij naar hoog­waardi­ge, toe­ganke­lijke en onafhanke­lijke infor­matie. Wil je een bij­drage lev­eren? Heel graag! Je bent van harte welkom om deel te nemen aan onze klankbor­d­groep. Je mag deskundi­ge op dit gebied zijn, maar juist ook voor inbreng zor­gen wan­neer je nog níet dagelijks met lev­ens­du­urkosten te mak­en hebt! Juist de input uit bijvoor­beeld de zorg- of onder­wi­js­sec­tor kan nét het ver­schil mak­en. Meld je voor vri­jdag 16 okto­ber 2020 aan via een van de onder­staande mailadressen.

Vervolg

In een tweede pub­li­catie geven we antwo­ord op de vraag wat lev­ens­du­urkosten nu eigen­lijk zijn. En waarom je die meth­ode zou moeten toepassen. Je kunt die uit­gave eind novem­ber 2020 verwachten.

Inte­graal reke­nen aan kosten, opbreng­sten en waarde. Nu en op termijn.

Het Rijksvast­goedbedri­jf, Life Cycle Vision, AT Osborne, IGG Bouwe­conomie en Brink werken de komende peri­ode samen aan het the­ma lev­ens­du­urkosten, in samen­spraak met de Ned­er­landse Verenig­ing voor Bouwkos­ten­deskundi­gen (NVBK). Met elka­ar gaan we op zoek naar defin­i­ties en reken­meth­od­es. Daar­bij zor­gen we vooral dat we dezelfde taal gaan spreken.

Deel deze pagina via

Ook interessant