Duur­zaam beleid bin­nen zorg­vast­goed is een belang­rijk the­ma, door de impli­ca­ties die het heeft voor onze toe­komst. Ini­ti­a­tie­ven van­uit de zorg­sec­tor, zoals de Green Deals, wor­den gesteund door de over­heid en het bedrijfs­le­ven, met als doel­stel­ling het terug­drin­gen van CO2 en te zor­gen voor een gezon­de leef­om­ge­ving. Met dit soort ini­ti­a­tie­ven wil de zorg­sec­tor haar steen­tje bij­dra­gen aan het terug­drin­gen van mili­eu­ver­vui­ling en kli­maat­ver­an­de­ring. Lau­rens Lan­cee ver­telt in dit arti­kel meer over de valkui­len en uitdagingen.

Gro­te uitdaging

Er ligt een gro­te opga­ve voor de zorg­sec­tor, aan­ge­zien het over­gro­te deel van het bestaan­de zorg­vast­goed niet vol­doen­de is uit­ge­rust om bij te dra­gen aan deze kli­maat­doel­stel­lin­gen. De pres­ta­tie­be­kos­ti­ging van zorg en vast­goed legt druk op de finan­ci­ë­le situ­a­tie van zorg­in­stel­lin­gen en de wij­ze waar­op zij hun vast­goed bekos­ti­gen. Het is ondui­de­lijk hoe inves­te­rin­gen in duur­zaam­heid te bekos­ti­gen zijn en bin­nen wat voor ter­mijn deze zijn terug te ver­die­nen. Dit gaat samen met onze­ker­heid over de vraag naar zorg. Wel­ke zorg is er in de toe­komst nodig en welk vast­goed is nodig om deze zorg te kun­nen leveren?

Zorg en vast­goed scheiden

Het aan­pak­ken van deze opga­ve ver­eist een bre­de visie van de orga­ni­sa­tie van zorg. De finan­ci­ë­le gezond­heid en de orga­ni­sa­tie­vorm van zorg­in­stel­lin­gen zijn name­lijk bepa­lend of het zorg­vast­goed finan­cier­baar blijft. Het is van groot belang zorg en vast­goed geschei­den in beeld te bren­gen, maar deze wel in een pas­sen­de stra­te­gie samen te brengen.

Onder­zoek naar duur­zaam zorgvastgoed

AT Osbor­ne doet samen met de Uni­ver­si­teit Delft onder­zoek naar de tech­ni­sche, orga­ni­sa­to­ri­sche en finan­ci­ë­le hin­der­nis­sen op het pad naar duur­zaam zorg­vast­goed. Met deze hin­der­nis­sen in beeld, kan er voor elke zorg­in­stel­ling een pas­sen­de vast­goed­stra­te­gie uit­ge­stip­peld wor­den, zodat ook in de toe­komst pas­send zorg­vast­goed aan­ge­bo­den kan wor­den. Uiter­aard infor­me­ren wij u graag over onze onder­steu­ning op weg naar uw duur­za­me portefeuille.