Voor ‘beestjes’ geen kans

Geplaatst op 12 sep­tem­ber 2019

Sinan Nadi voert als afs­tudeer­pro­ject een Bench­mark uit om de Cen­trale Ster­il­isatie Afdel­ing (CSA) in Ned­er­landse zieken­huizen te helpen pro­fes­sion­alis­eren en opti­malis­eren. Hij vertelt hoe belan­grijk een CSA is en hoe hij bij AT Osborne terechtkwam.

In 2015, tij­dens mijn Bach­e­lor oplei­d­ing Bio­medis­che Weten­schap­pen, hoorde ik via een, inmid­dels oud-col­le­­ga, dat AT Osborne actief betrokken was bij de bouw van een nieuw zieken­huis in Curaçao. AT Osborne, voor mij toen­ter­ti­jd nog een volledig onbek­end bedri­jf met schi­jn­baar indruk­wekkende pro­jecten, bleek dus ondanks zijn ‘vast­­goed-bloed’ ook raakvlakken te hebben met de medis­che wereld. Het project ‘Curaçao’ is mij al die jaren bijge­bleven. Ter­wi­jl het einde van mijn stu­den­ten­ti­jd aan de hori­zon schit­ter­de en slechts een afs­lui­tende prak­tijk­stage voor mijn Mas­ter resteerde, besloot ik te sol­liciteren voor een afs­tudeer­pro­ject bij AT Osborne. Een goed besluit, blijkt wel, als ik word aangenomen en mij mocht storten op een zeer inter­es­sant project. Voor dit project voer ik samen met Ster­il­isatie Verenig­ing Ned­er­land een Bench­mark uit om de Cen­trale Ster­il­isatie Afdel­ing (CSA) in Ned­er­landse zieken­huizen te helpen pro­fes­sion­alis­eren en optimaliseren.

CSA? Wat is dat?

Wist je dat in elk Ned­er­lands zieken­huis een hele afdel­ing wordt gerund waar zij zich puur en alleen bezighouden met het spoe­len, reini­gen en ster­ilis­eren van gebruikt instru­men­tar­i­um? Deze afdel­ing noe­men we de CSA. Tot de 18e eeuw had­den we geen weet van het bestaan van virussen en bac­ter­iën, maar tegen­wo­ordig weten we dat het, in het bij­zon­der bij oper­aties, van lev­ens­be­lang is dat instru­menten steriel zijn en ‘beestjes’ geen kans mogen kri­j­gen. Dit is een uiterst belan­grijke taak, gezien de huidi­ge omstandighe­den waarin zieken­huizen wor­den uitgedaagd om hun uit­gaven te min­i­malis­eren maar tegelijk­er­ti­jd kwaliteits­stan­daar­den hoog moeten houden en infec­ties dienen te voorkomen. Om een goed beeld te kri­j­gen van het reilen en zeilen van een CSA, bezocht ik ver­schil­lende Ned­er­landse zieken­huizen. Uit­er­aard in tra­di­tionele steriele kledij.

Mocht je ooit zelf op de oper­ati­etafel belanden, realiseer je dan dat de CSA een hoop werk heeft gehad om al het nodi­ge instru­men­tar­i­um te ont­doen van deze lev­ens­bedreigende ‘beestjes’. Ben je nou benieuwd hoeveel werk deze afdel­ing pre­cies heeft en welke tak­en en ver­ant­wo­ordelijkhe­den zij dra­gen? Eind novem­ber verwacht ik antwo­or­den te hebben op deze, en nog vele andere, vragen.

What is next?

Dat mijn stu­den­ten­ti­jd ten einde loopt is licht ver­dri­etig te noe­men. Maar hoewel afs­tud­eren het einde betekent van ‘het stu­dent zijn’ resul­teert het tegelijk­er­ti­jd in nieuwe kansen en car­rières die aan de hori­zon staan en niet kun­nen wacht­en om dichter­bij te komen.

Meer weten over het afs­tudeeron­der­zoek van Sinan? Neem con­tact met hem op.

Deel deze pagina via

Ook interessant