Naar het overzicht

Cir­cu­la­ri­teit

AT Osbor­ne wil bij­dra­gen aan een duur­za­me leef­om­ge­ving. Een belang­rijk onder­deel daar­van is cir­cu­la­ri­teit: ver­stan­dig omgaan met mate­ri­a­len en grond­stof­fen, op een manier die onze pla­neet in balans houdt. Onze samen­le­ving moet haar acti­vi­tei­ten, zoals het donut­mo­del van de Brit­se eco­no­me Kate Raworth dat omschrijft, duur­zaam vorm­ge­ven in de ruim­te tus­sen het eco­lo­gisch pla­fond en het soci­aal fun­da­ment. Een goed leven voor ieder­een, bin­nen de draag­kracht van de aarde.

Cir­cu­la­ri­teit in de eco­no­mie spitst zich onder meer toe op mate­ri­aal­ge­bruik. Het doel: niets weg­gooi­en en niets gebrui­ken wat niet her­stel­baar is. Bij de keu­ze voor bouw­ma­te­ri­aal is hout bij­voor­beeld een goe­de optie, omdat je in begin­sel bomen kunt terug­plan­ten voor de bomen die je kapt. Maar het bete­kent ook dat je goed kijkt naar moge­lijk her­ge­bruik van mate­ri­a­len die al gebruikt zijn. Dat heeft een posi­tief effect op het mili­eu. Je gooit niets of in ieder geval min­der weg, zodat je bespaart op nieu­we spul­len en dus ook op de grond­stof­fen om ze te maken. Ook is er finan­ci­eel voor­deel. Gebruik­te mate­ri­a­len heb­ben waar­de. Als je er slim mee omgaat, hoeft die niet eens zoveel min­der te zijn dan de oor­spron­ke­lij­ke waar­de. Blijf zo dicht moge­lijk bij de top van de ‘value hill’, en het cir­cu­lai­re mes snijdt aan de mili­eu- én de kos­ten­kant. Hou daar in de bouw bij­voor­beeld reke­ning mee door mate­ri­a­len niet vast te kit­ten maar te klik­ken. Dan kun je gebou­wen, die aan het ein­de van hun levens­duur zijn, gemak­ke­lijk uit elkaar halen en de mate­ri­a­len opnieuw gebrui­ken. Natuur­lijk, regel­ge­ving en ande­re juri­di­sche uit­da­gin­gen maken dat niet altijd even gemak­ke­lijk. Maar er is op dat vlak meer moge­lijk dan je denkt.

AT Osbor­ne helpt opdracht­ge­vers bij de ont­wik­ke­ling van een cir­cu­la­ri­teits­stra­te­gie. Slim en op tijd naden­ken over hoe je een pro­ject zo cir­cu­lair moge­lijk kunt maken en de juis­te vra­gen stel­len: wat zijn de ambi­ties, wat kun­nen markt­par­tij­en daar­aan bij­dra­gen en hoe rea­li­se­ren wij dat? AT Osbor­ne ver­bindt alle betrok­ken spe­lers, om cir­cu­la­ri­teit door de hele keten heen te bor­gen. Maar wij laten het niet bij mooie plan­nen. Wij ver­ta­len ze naar de prak­tijk, door de cir­cu­lai­re doel­stel­lin­gen vast te leg­gen in con­trac­ten en bij inkoop­tra­jec­ten. En wij zoe­ken ver­bin­din­gen waar dat moge­lijk is. Zo kop­pel­den wij een sloop- en bouw­pro­ject van een woning­cor­po­ra­tie aan een infra­pro­ject van de gemeen­te. Dat leid­de tot een zeer tast­baar cir­cu­lair resul­taat: de mate­ri­a­len die bij de sloop beschik­baar kwa­men, kon­den een paar hon­derd meter ver­der­op her­ge­bruikt wor­den voor bestrating.

Onze opdracht­ge­vers bevin­den zich voor­na­me­lijk in het publie­ke domein: gemeen­ten die stra­ten aan­leg­gen, pro­vin­cies die brug­gen behe­ren, orga­ni­sa­ties zoals Rijks­wa­ter­staat en het Rijks­vast­goed­be­drijf die gro­te hoe­veel­he­den wegen en gebou­wen in por­te­feuil­le heb­ben. Bij elkaar ver­te­gen­woor­digt dit een enorm volu­me. Als daar­bin­nen cir­cu­la­ri­teit veel­vul­dig wordt toe­ge­past, vormt dat een sub­stan­ti­eel vlieg­wiel voor een daad­wer­ke­lijk cir­cu­lai­re eco­no­mie. AT Osbor­ne levert daar graag een bij­dra­ge aan. Wij gelo­ven erin dat dit de nieu­we weg is die wij met zijn allen moe­ten inslaan.

Meer infor­ma­tie

Fanauw Hop­pe

Stra­te­gisch (juri­disch) advi­seur AT Lawyers

+31 (0)6 106 983 14 Con­nect op LinkedIn

Wij hou­den u graag
op de hoogte
Inschrij­ven nieuwsbrief