Naar het overzicht

Ener­gie­tran­si­tie

Van ener­gie­voor­zie­ning op basis van fos­sie­le brand­stof­fen naar ener­gie­voor­zie­ning op basis van duur­za­me bron­nen: dat is de kern van de opga­ve van de ener­gie­tran­si­tie. De ene ach­ter­lig­gen­de reden is even een­vou­dig als dat de ande­re urgent is. De fos­sie­le brand­stof­fen raken op en het gebruik ervan leidt tot opwar­ming van de aar­de, met alle nega­tie­ve gevol­gen van dien.

Deze pro­ble­ma­tiek raakt vrij­wel alle sec­to­ren, van trans­port en indu­strie tot de gebouw­de omge­ving. Wat dat laat­ste betreft, wordt in Neder­land zwaar inge­zet op ver­duur­za­ming van de woning­voor­raad en ove­rig vast­goed. Hier­bij treedt span­ning op tus­sen ener­zijds de col­lec­tie­ve oplos­sin­gen die de over­heid aan­biedt (inclu­sief de eco­no­mi­sche haal­baar­heid), en ander­zijds de ver­an­der­kracht van indi­vi­du­e­le huis­ei­ge­na­ren en hun voor­keu­ren. Wij leven niet in een staats­be­stel waar­bin­nen de over­heid bur­gers voor­schrijft wel­ke ener­gie­bron zij die­nen te gebrui­ken. Stu­ren kan alleen op basis van prik­kels en vol­doen­de bereid­wil­lig­heid. Als te wei­nig par­ti­cu­lie­ren mee wil­len doen aan col­lec­tie­ve oplos­sin­gen, zijn ze niet haal­baar. En dan zijn er nog ande­re, samen­han­gen­de uit­da­gin­gen. Hoe berei­ken we vol­doen­de snel­heid om de duur­zaam­heids­doel­stel­lin­gen uit het kli­maat­ak­koord te berei­ken? En wie dient welk deel van de reke­ning op te pakken?

Bin­nen dit com­plexe span­nings­veld heb­ben gemeen­ten en pro­vin­cies de regie­rol om toe te wer­ken naar oplos­sin­gen op lokaal en regi­o­naal niveau. Dat vergt spe­ci­fie­ke ken­nis en vaar­dig­he­den. AT Osbor­ne heeft ze alle­maal in huis. Wij weten hoe over­heids­or­ga­ni­sa­ties wer­ken. Ook ken­nen wij de kaders waar­bin­nen dat moet gebeu­ren, zoals de doel- en recht­ma­tig­heid van uit­ga­ven en de ruim­te­lij­ke en pla­no­lo­gi­sche wet­ge­ving. Over de nieu­we Omge­vings­wet bij­voor­beeld kun­nen wij des­kun­dig advi­se­ren, omdat wij er in opdracht van het Rijk aan heb­ben meegeschreven.

AT Osbor­ne weet hoe par­ti­ci­pa­tie­pro­ces­sen ver­lo­pen en hoe je bur­gers er op een slim­me manier bij betrekt. Ook zijn wij door het hele land actief betrok­ken bij het op poten zet­ten van par­ti­cu­lie­re ener­gie­cor­po­ra­ties. Daar­naast zijn wij gepokt en gema­zeld in het bij­een bren­gen van invals­hoe­ken en van tech­ni­sche en ande­re inhou­de­lij­ke dis­ci­pli­nes. Pri­o­ri­tei­ten stel­len, goe­de afwe­gin­gen en keu­zes maken. Dat pro­ces onder­steu­nen wij van A tot Z. Zodra het tot uit­voe­ring komt, zijn wij ook de par­tij voor de opti­ma­le beheer­sing van gro­te inves­te­rin­gen en pro­jec­ten. Dat laten wij al jaren zien bij omvang­rij­ke en com­plexe ont­wik­kel­op­ga­ves voor opdracht­ge­vers als Rijks­wa­ter­staat en Pro­Rail, maar ook bij pro­jec­ten voor pro­vin­cies en gemeenten.

Onze advi­seurs wer­ken niet voor niets bij een bureau dat voor­na­me­lijk opdrach­ten uit­voert voor over­he­den. De men­sen van AT Osbor­ne wil­len met hun werk bij­dra­gen aan een bete­re samen­le­ving. Tege­lij­ker­tijd waken wij voor tun­nel­vi­sies die te snel teveel inzoo­men op een spe­ci­fie­ke oplos­sing. De kracht van ver­an­de­ring zit in een gede­gen pro­ces en een gedra­gen oplos­sing. Het is een hele kunst en een com­plexe klus om dat goed te faci­li­te­ren. Pre­cies daar­om zet­ten wij daar graag onze tan­den in.

AT Osbor­ne onder­steunt over­he­den bij de ener­gie­tran­si­tie, omdat daar de gro­te opga­ve ligt. Maar we ope­re­ren daar­bij zoda­nig, dat we ook het ver­trou­wen van de markt heb­ben. Wij slaan brug­gen en leg­gen ver­bin­din­gen om ieder­een aan boord te krij­gen. Van over­heid, ener­gie­markt tot bur­gers: de inzet en mede­wer­king van alle par­tij­en is nodig om deze urgen­te opga­ve tot een goed ein­de te brengen.

Wij hou­den u graag
op de hoogte
Inschrij­ven nieuwsbrief