Naar het overzicht

Gebieds­ont­wik­ke­ling

Van woon­wij­ken tot haven­ter­rei­nen, van sta­ti­ons­ge­bie­den tot water­ge­bon­den zones: gebieds­ont­wik­ke­lin­gen zijn divers en veel­zij­dig. Het­zelf­de geldt voor de func­ties, ambi­ties en bij­be­ho­ren­de uit­da­gin­gen. Het gaat om wonen en/of wer­ken, leef­baar­heid, bereik­baar­heid aan­ge­vuld met steeds urgen­te­re opga­ven op het gebied van kli­maat­adap­ta­tie, ener­gie­tran­si­tie, cir­cu­la­ri­teit, mobi­li­teit en bio­di­ver­si­teit. De Omge­vings­wet komt eraan, het aan­tal belang­heb­ben­den is groot en de fysie­ke ruim­te wordt steeds schaarser.

Gebieds­ont­wik­ke­ling is daar­mee per defi­ni­tie com­plex en biedt tege­lij­ker­tijd enor­me kan­sen. Kan­sen om meer­waar­de te cre­ë­ren door ambi­ties en opga­ven te bun­de­len, gelijk­tij­dig aan te pak­ken en opti­maal tot stand te bren­gen. Dat levert finan­ci­ë­le voor­de­len op in de vorm van gedeel­de inves­te­rin­gen en hoge­re opbreng­sten. Maar er is ook maat­schap­pe­lij­ke winst, in de vorm van meer draag­vlak en con­cre­te bij­dra­gen aan diver­se (klimaat)doelstellingen en een gezon­de leefomgeving.

Deze voor­de­len wor­den behaald door gebieds­ont­wik­ke­lin­gen inte­graal te bena­de­ren. AT Osbor­ne helpt opdracht­ge­vers om de inte­gra­li­teit inzich­te­lijk en over­zich­te­lijk te maken. Wij bren­gen in kaart wat en wie er schuil­gaan ach­ter een opga­ve en wel­ke kan­sen er lig­gen. Wij maken inte­gra­le afwe­gin­gen en bren­gen par­tij­en, belan­gen, doe­len en mid­de­len samen. Dat geheel com­bi­ne­ren wij tot een breed gedra­gen plan, een inte­gra­le busi­ness case en een daad­krach­ti­ge pro­ject- of pro­gram­ma-orga­ni­sa­tie. Daar­mee maken wij ambi­ties realiteit.

Met deze aan­pak onder­steunt AT Osbor­ne over­he­den in hun regie­rol bij meer­vou­di­ge opga­ven. Dank­zij onze jaren­lan­ge erva­ring ken­nen wij de spe­lers en de pro­ces­sen en zijn wij de onaf­han­ke­lij­ke spil tus­sen alle par­tij­en. Onze rol­in­vul­ling is veel­zij­dig. We zijn de pro­ject- of pro­ces­ma­na­ger, de pro­ject­di­rec­teur of de omge­vings- of pro­gram­ma­ma­na­ger. Ook wer­ken wij van­uit een meer advi­se­ren­de of reflec­tie­ve rol, om de opdracht­ge­ver een spie­gel voor te hou­den. Wij zijn de par­tij die samen met de opdracht­ge­ver extra meters maakt zodra ont­wik­ke­lin­gen drei­gen vast te lopen of de com­plexi­teit de pan uit rijst. Wij lopen niet weg voor moei­lij­ke pro­jec­ten, maar zoe­ken altijd naar de kans om de wereld een stuk­je beter te maken. Een Osbor­ner in uw orga­ni­sa­tie is gespreks­part­ner voor het mana­ge­ment én de uit­voe­ring; voor de inhou­de­lijk expert én voor de pro­ces­re­gis­seur. Een Osbor­ner is betrouw­baar, des­kun­dig, bevlo­gen en volhardend.

AT Osbor­ne staat voor de inte­gra­le bena­de­ring. Opga­ven die­nen niet naast elkaar opge­lost te wor­den. Je moet ze bun­de­len en meer­waar­de cre­ë­ren. Dat kost tijd, om in de plan­vor­mings­fa­se alles goed te onder­zoe­ken en te over­den­ken. Maar dat betaalt zich terug in hel­de­re pri­o­ri­tei­ten, begrip bij de omge­ving en uit­ein­de­lijk een mooi­er en gedra­gen eind­re­sul­taat. Een resul­taat dat onze leef­om­ge­ving beter en gezon­der maakt en dank­zij de com­bi­na­tie van opga­ven ook duur­za­mer. Een goe­de, inte­gra­le gebieds­ont­wik­ke­ling vormt een oplos­sing voor onze hui­di­ge opga­ven en is toe­kom­sti­ge pro­ble­men voor.

Wij hou­den u graag
op de hoogte
Inschrij­ven nieuwsbrief