Naar het overzicht

Inno­va­tie en aanbesteding

In de sec­tor bouw en infra wor­den de opga­ven de laat­ste jaren steeds com­plexer. Zo wordt bij (ver)bouwprojecten in de zorg steeds vaker ook de leve­ring van medi­sche appa­ra­tuur inte­graal aan de markt opge­dra­gen, inclu­sief de bij­be­ho­ren­de ICT. Daar­naast is spra­ke van een toe­ne­mend aan­tal par­tij­en en aan­dachts­ge­bie­den: van gebrui­kers, omwo­nen­den en ande­re sta­ke­hol­ders tot onder meer stik­stof­nor­men, duur­zaam­heid, cir­cu­la­ri­teit en de aan­leg van kabels en leidingen.

Door de toe­ne­men­de com­plexi­teit is steeds meer behoef­te aan daad­wer­ke­lij­ke samen­wer­king tus­sen opdracht­ge­ver en de markt. Tegen­woor­dig heb je geen tra­di­ti­o­ne­le aan­ne­mer nodig die enkel uit­voert, maar eer­der stra­te­gi­sche part­ners: par­tij­en waar­mee je in een vroeg sta­di­um inten­sief over het pro­ject kunt brain­stor­men, zodat alles zo slim moge­lijk wordt aangepakt.

Deze ont­wik­ke­ling heeft zich in de afge­lo­pen jaren ver­taald in de opkomst van instru­men­ten die zo’n samen­wer­king juri­disch han­den en voe­ten kun­nen geven. Denk aan de bouw­team­over­een­komst, het inno­va­tie­part­ner­schap, design & build, de best value aan­pak en as a ser­vi­ce. Stuk voor stuk con­tract­mo­del­len en aan­be­ste­dings­vor­men die hun waar­de al heb­ben bewe­zen. De cru­ci­a­le vraag is ech­ter: welk instru­ment past nu het bes­te op dat­ge­ne wat de opdracht­ge­ver in een spe­ci­fiek pro­ject wil?

AT Osbor­ne vindt dat een instru­ment moet bij­dra­gen aan het doel van de opdracht­ge­ver. Vorm volgt inhoud en niet anders­om. Belang­rijk is daar­om dat een opdracht­ge­ver eerst — met de markt — bepaalt wat hij wil en kan. Ver­vol­gens kan wor­den nage­dacht over wel­ke juri­di­sche vorm hier het bes­te bij past. Niet andersom.

Het uit­gangs­punt dat alle vor­men gemeen heb­ben, is een part­ner­ship voor de lan­ge ter­mijn. Daar­mee moti­veer je markt­par­tij­en om in een vroeg sta­di­um aan boord te komen en hun stra­te­gi­sche rol op te pak­ken. Immers, als zij weten dat zij in de toe­komst meer­de­re opdrach­ten van een klant tege­moet kun­nen zien, zul­len zij eer­der bereid zijn om te inves­te­ren in ont­wik­ke­ling en inno­va­tie. Doel­stel­lin­gen op het gebied van bij­voor­beeld duur­zaam­heid en cir­cu­la­ri­teit komen zo eer­der tot rea­li­sa­tie. Als die par­tij­en daar­naast weten dat zij in die­zelf­de toe­komst ook vaker zul­len samen­wer­ken met de ande­re lan­ge ter­mijn­part­ners, zul­len zij bij even­tu­e­le con­flic­ten ook bereid zijn om samen tot oplos­sin­gen te komen. Dat behoedt de opdracht­ge­ver voor leve­ran­ciers die met de vin­ger naar elkaar wijzen.

AT Osbor­ne is in staat om deze geza­men­lij­ke betrok­ken­heid en ver­ant­woor­de­lijk­heid, van de opdracht­ge­ver en de lan­ge ter­mijn­part­ners, te orga­ni­se­ren. Wij lij­nen de beno­dig­de par­tij­en op en bekij­ken de lan­ge ter­mijn samen­wer­king van­uit het per­spec­tief van al onze ken­nis en erva­ring. Wij beschik­ken over exper­ti­se op juri­disch en orga­ni­sa­to­risch vlak, maar zijn ook des­kun­dig op het gebied van duur­zaam­heid en uit­voe­ring. Wij weten hoe het is om alles goed op papier te zet­ten, maar ook om tot fei­te­lij­ke uit­voe­ring te komen. Wij heb­ben ken­nis van alle bestaan­de instru­men­ten voor lan­ge ter­mijn samen­wer­king. Met onze AT Osbor­ne con­tract- en aan­be­ste­dings­wij­zer kun­nen wij op basis van enke­le gerich­te vra­gen tot de juis­te keu­ze komen, die de ver­we­zen­lij­king van uw opga­ve en doel­stel­ling van­af het vroeg­ste sta­di­um op het juis­te spoor zet.

Fanauw Hop­pe

Stra­te­gisch (juri­disch) advi­seur AT Lawyers

+31 (0)6 106 983 14 Con­nect op LinkedIn

Wij hou­den u graag
op de hoogte
Inschrij­ven nieuwsbrief