Naar het overzicht

Omge­vings­kwa­li­teit

De fysie­ke omge­ving bestaat uit tast­ba­re voor­zie­nin­gen zoals wegen, fiets­pa­den, par­ken en gebou­wen. De kwa­li­teit daar­van is mede­be­pa­lend voor de kwa­li­teit van leven. Min­der tast­baar, maar min­stens even bepa­lend voor ons wel­be­vin­den, zijn zaken als een goe­de lucht‑, bodem- en water­kwa­li­teit. Deze omge­vings­kwa­li­tei­ten staan onder gro­te invloed en druk van direct men­se­lijk han­de­len en van de gevol­gen van kli­maat­ver­an­de­ring, zoals toe­ne­men­de hitte.

Wij zien een for­se opga­ve om inte­graal de omge­vings­kwa­li­teit te ver­be­te­ren en zo bij te dra­gen aan een pret­ti­ge en duur­za­me leef­om­ge­ving. Soms zijn oplos­sin­gen zeer con­creet en tast­baar. Denk aan de aan­leg van bomen en par­ken in ste­de­lijk gebied: dat is cru­ci­aal voor een goe­de lucht­kwa­li­teit, het bevor­dert de bio­di­ver­si­teit en zorgt voor ver­koe­ling. Belang­rijk is wel om de juis­te voor­zie­nin­gen te tref­fen, zoals vol­doen­de water, en om deze struc­tu­reel goed te behe­ren. Omge­vings­kwa­li­teit is voor ons niet iets in de kant­lijn, maar een wezen­lijk onder­deel van de duur­za­me ont­wik­ke­ling van ste­den, plaat­sen, dor­pen en het platteland.

Veel vraag­stuk­ken in de omge­vings­kwa­li­teit vra­gen om ver­die­ping. Ze zijn nu een­maal min­der grijp­baar en laten zich niet altijd even gemak­ke­lijk voor­spel­len. Dat maakt het tot las­ti­ge maat­schap­pe­lij­ke vraag­stuk­ken. Op het gebied van bij­voor­beeld bio­di­ver­si­teit raken men­sen zich pas bewust van wat we had­den zodra we het niet meer heb­ben. De stik­stof­pro­ble­ma­tiek, moge­lij­ke maat­re­ge­len en de impact op de lucht­kwa­li­teit laten zich ook niet een­vou­dig van­gen. Als je er niet in inves­teert, heb je een pro­bleem. Maar wat zijn nou pre­cies de baten als je het wel doet?

Dat is het span­nings­veld waar­op AT Osbor­ne zich graag begeeft. Het draait om com­plexe beleids­op­ga­ven en pro­ces­sen, die struc­tuur nodig heb­ben. Als onaf­han­ke­lij­ke spe­ler kun­nen wij die aan­bren­gen. Zon­der eigen belang pra­ten wij met alle betrok­ken par­tij­en die wel ieder een eigen belang heb­ben. Juist daar­door zijn wij in staat om alle behoef­ten, belan­gen en uit­da­gin­gen op een rij te zet­ten en te ver­ta­len in stra­te­gie en beleid, ope­ra­ti­o­ne­le rea­li­sa­tie en omge­vings- en pro­ces­ma­na­ge­ment. Ook met juri­di­sche advie­zen dra­gen wij bij aan de bes­te oplossingen.

Bin­nen gebieds­ont­wik­ke­lin­gen wer­ken wij met opdracht­ge­vers toe naar ver­be­te­rin­gen in de fysie­ke leef­om­ge­ving. AT Osbor­ne adres­seert nut en nood­zaak van een goe­de groen­be­le­ving in de ste­de­lij­ke omge­ving. Dat vergt ook spe­ci­a­lis­ti­sche des­kun­dig­heid. Wij weten waar die te vin­den is en sme­den de the­ma­ti­sche ken­nis­vel­den bij­een tot een inte­gra­le visie. Des­kun­dig­heid ont­slui­ten en ver­bin­den; dat is onze kwaliteit.

De meer­waar­de die wij mee­bren­gen, is ‑naast onze ken­nis, kun­de en erva­ring- intrin­sie­ke moti­va­tie. Wij wer­ken iede­re dag bin­nen vele pro­jec­ten aan een bete­re wereld om ons heen. Dat is van wezen­lijk belang; niet alleen voor ons maar nog veel meer voor onze kin­de­ren en klein­kin­de­ren. Want als we even niet oplet­ten, sneu­velt omge­vings­kwa­li­teit als eer­ste zodra kor­te ter­mijn belan­gen zich doen gel­den. Op der­ge­lij­ke momen­ten weet AT Osbor­ne de juis­te stap­pen te zet­ten, door van­uit over­tui­ging en met oog voor rea­li­teit te wer­ken aan een duur­za­me leefomgeving.

Wij hou­den u graag
op de hoogte
Inschrij­ven nieuwsbrief