Naar het overzicht

Water­kwa­li­teit

Het behoeft geen betoog: water is van levens­be­lang. Grond­wa­ter vormt in Neder­land een groot deel van de drink­wa­ter­voor­zie­ning. Daar­naast speelt het een belang­rij­ke rol in de voed­sel­pro­duc­tie. Opper­vlak­te­wa­ter voor­ziet ons even­eens van drink­wa­ter en heeft ook belang­rij­ke recre­a­tie­ve en eco­lo­gi­sche func­ties. Neder­lan­ders hen­ge­len en zwem­men er graag in, en het vormt als eco­lo­gi­sche habi­tat een belang­rij­ke scha­kel in de biodiversiteit.

Het water staat ech­ter op ver­schil­len­de fron­ten onder druk. Dat gaat over kwa­li­teit én kwan­ti­teit. Het drink­wa­ter is van hoge kwa­li­teit, maar dat ver­eist door­lo­pen­de aan­dacht. Che­mi­sche stof­fen vor­men een bedrei­ging. Kli­maat­ver­an­de­ring zorgt voor een ander pro­bleem. Peri­o­des van droog­te komen steeds vaker voor en duren steeds lan­ger, waar­door er ’s zomers in delen van ons land tekor­ten aan drink- en sproei­wa­ter ont­staan. Een ander gevolg is een toe­ne­men­de behoef­te aan een fris­se duik in vei­lig, schoon en natuur­lijk zwem­wa­ter. Dat vraagt van alle betrok­ken instan­ties door­lo­pend een for­se inspan­ning waar we eigen­lijk te wei­nig bij stil staan.

De kwa­li­teit en beschik­baar­heid van water zijn op ver­schil­len­de manie­ren nauw ver­we­ven met ons dage­lijk­se bestaan. Het feit dat veel men­sen hier niet actief bij stil staan, maakt het behoud en de bewa­king van die kwa­li­teit tot een com­plex werk­veld. Daar­mee vormt water­kwa­li­teit een belang­rijk aan­dachts­ge­bied voor AT Osborne.

Wij onder­steu­nen de ver­ant­woor­de­lij­ke par­tij­en, zoals het minis­te­rie van Infra­struc­tuur & Water­staat, Rijks­wa­ter­staat, pro­vin­cies, water­schap­pen en drink­wa­ter­be­drij­ven. Dat doen we bij­voor­beeld door vige­rend beleid te eva­lu­e­ren en door te onder­steu­nen in de ont­wik­ke­ling van nieuw beleid. We cre­ë­ren samen­wer­kings­ver­ban­den en nieu­we coa­li­ties door­dat we de spe­lers op het speel­veld ken­nen en goed bekend zijn met doel­stel­lin­gen, belan­gen en opgaven.

AT Osbor­ne onder­steunt stra­te­gi­sche ver­ken­nin­gen en voert het mana­ge­ment over programma’s voor de ver­be­te­ring van de kwa­li­teit van grond- en opper­vlak­te­wa­ter. Ook advi­se­ren wij over de rele­van­te wet- en regel­ge­ving. Het soli­de ver­trek­punt daar­in is onze inhou­de­lij­ke ken­nis en onze erva­ring. Die ligt voor een belang­rijk deel beslo­ten in onze men­sen, die al vele jaren betrok­ken zijn bij inte­graal water­be­heer en water­kwa­li­teit. Zij heb­ben alle belang­rij­ke ont­wik­ke­lin­gen van de afge­lo­pen twin­tig jaar mee­ge­maakt, zowel op het gebied van beleid en regel­ge­ving (zoals de intro­duc­tie van Euro­pe­se Richt­lijn Water) als van de toe­ne­men­de pro­ble­ma­tiek van opko­men­de stoffen.

Al deze ken­nis, kun­de en erva­ring maken AT Osbor­ne tot een geschik­te part­ner op het gebied van een duur­za­me, toe­komst­be­sten­di­ge watervoorziening.

Wij hou­den u graag
op de hoogte
Inschrij­ven nieuwsbrief