Naar het overzicht

Huis­ves­ting- en vastgoedadvies

De ver­an­de­rin­gen in het zorg­land­schap heb­ben ook gevol­gen voor het vast­goed en de huis­ves­ting van zorg­in­stel­lin­gen en zie­ken­hui­zen. Dat vraagt om het ade­quaat uit­lij­nen van de zorg­stra­te­gie met een vast­goed­stra­te­gie, het ont­wik­ke­len van pas­sen­de huis­ves­tings­con­cep­ten en het ini­ti­ë­ren en defi­ni­ë­ren van de juis­te pro­jec­ten en programma’s.

De vak­groep huis­ves­tings- en vast­goed­ad­vies van AT Osbor­ne is werk­zaam bin­nen het bre­de palet van de gezond­heids­zorg, van zie­ken­huis- tot lang­du­ri­ge zorg. Onze advi­seurs ont­wik­ke­len stra­te­gi­sche vast­goed­plan­nen, programma’s van eisen voor pas­sen­de huis­ves­ting en plan­nen voor de ont­wik­ke­ling van com­plexe nieuw- en ver­bouw­pro­jec­ten. Zij maken daar­bij gebruik van zelf ont­wik­kel­de tools.

Wij ont­wik­ke­len en bege­lei­den het vol­le­di­ge tra­ject van ver­ken­ning tot rea­li­sa­tie. En wij weten dat het éch­te ver­schil gemaakt wordt tij­dens de plan­vor­ming. Daar­mee vind je opti­ma­le aan­slui­ting op de wen­sen van de gebrui­ker en de eisen van­uit plan­ning en budget.

Een goe­de samen­wer­king met alle sta­ke­hol­ders is cru­ci­aal om het gewens­te resul­taat te berei­ken. We gaan daar­om graag met u in gesprek, om de ont­wik­ke­lin­gen bin­nen en bui­ten de zor­gor­ga­ni­sa­tie te ver­ta­len naar toe­komst­be­sten­di­ge huis­ves­ting. Samen zet­ten we de koers uit en den­ken we na over lei­den­de prin­ci­pes en ambi­ties. Met onze eigen tools en data ana­ly­se­ren we werk­pro­ces­sen, den­ken we na over ver­nieuw­de huis­ves­tings­con­cep­ten en maken we inte­gra­le capa­ci­teits­be­re­ke­nin­gen. Zo bren­gen we het eer­ste idee naar een door­ge­re­kend en (gete­kend) pro­gram­ma van eisen. Daar­na gaan we met de gebrui­kers en ont­wer­pen­de par­tij­en om de tafel om te komen tot een vol­le­dig en gedra­gen ont­werp als basis voor de rea­li­sa­tie. Ook de bouw­kos­ten en het tech­ni­sche pro­gram­ma van eisen nemen wij daar­in mee. Onze (juri­di­sche) advi­seurs staan u ver­vol­gens bij om de selec­tie en aan­be­ste­ding van ont­wer­pen­de en uit­voe­ren­de par­tij­en in goe­de banen te leiden.

Ook op stra­te­gisch niveau den­ken wij graag met u mee. Bij­voor­beeld wan­neer er behoef­te is aan een lan­ge ter­mijn ont­wik­kel­per­spec­tief voor uw huis­ves­ting en vast­goed, of als het tijd is voor een review van uw stra­te­gisch vast­goed­plan en bij­be­ho­ren­de inves­te­rings­pro­gram­ma. Wij begrij­pen dat het con­cre­ti­se­ren en daad­wer­ke­lijk rea­li­se­ren van een gefor­mu­leer­de stra­te­gie diver­se vra­gen oproept. Daar­om hel­pen wij de ver­bin­ding te leg­gen tus­sen de vraag (huis­ves­tings­be­hoef­te van de orga­ni­sa­tie) en het aan­bod (gebou­wen­be­stand en bij­be­ho­ren­de gebruiksmogelijkheden).

De basis van een lan­ge ter­mijn ont­wik­kel­per­spec­tief bestaat uit een gron­di­ge inven­ta­ri­sa­tie van de zorg­vraag en de ont­wik­ke­lin­gen in de markt plus uw hui­di­ge situ­a­tie op het gebied van finan­ci­ën en vast­goed. We bren­gen daar­om de gevol­gen van exter­ne trends en ont­wik­ke­lin­gen in het zorg­land­schap in kaart (denk aan demo­gra­fie, tech­no­lo­gie en duur­zaam­heid) en stel­len een gedif­fe­ren­ti­eer­de zorg­vraag­prog­no­se voor uw regio op. Op basis daar­van kan de ver­wach­te pro­duc­tie-ont­wik­ke­ling voor uw zor­gor­ga­ni­sa­tie wor­den bepaald. Tevens wordt de hui­di­ge vast­goed­por­te­feuil­le geïn­ven­ta­ri­seerd en hel­der in beeld gebracht qua hui­dig gebruik, kwa­li­teit, waar­de én mogelijkheden.

Het omgaan met onze­ker­he­den, risico’s en kan­sen hoort bij het ont­wik­ke­len van een meer­ja­ren­per­spec­tief en een toe­komst­be­sten­dig plan. We wer­ken daar­om met scenario’s en vari­an­ten, waar­van de inves­te­rings- en exploi­ta­tie­kos­ten door­ge­re­kend wor­den. Daar­bij wordt altijd de ver­bin­ding gelegd met de stra­te­gi­sche keu­zes van de zor­gor­ga­ni­sa­tie. De doe­len en (kern)waarden zijn lei­dend bij keu­zes en de beoor­de­ling van oplos­sin­gen. Het resul­taat is een plan dat afge­stemd is op de stra­te­gie, dat wen­sen con­cre­ti­seert, samen­hang brengt, onze­ker­heid han­teer­baar maakt en ook bij toe­kom­sti­ge ont­wik­ke­lin­gen nog hand­vat­ten biedt.

Onze advi­seurs zijn de con­stan­te fac­tor in onze aan­pak en uw pro­ject. Met ver­stand van zaken, een pro­ac­tie­ve instel­ling en gevoel voor men­sen hel­pen wij uw huis­ves­ting­pro­jec­ten van eer­ste idee naar con­creet uitvoeringsplan.

Wij hou­den u graag
op de hoogte
Inschrij­ven nieuwsbrief