Naar het overzicht

Huisvesting- en vastgoedadvies

De veran­derin­gen in het zor­g­land­schap hebben ook gevol­gen voor het vast­goed en de huisvest­ing van zor­gin­stellin­gen en zieken­huizen. Dat vraagt om het ade­quaat uitli­j­nen van de zorgstrate­gie met een vast­goed­strate­gie, het ontwikke­len van passende huisvest­ingscon­cepten en het ini­tiëren en definiëren van de juiste pro­jecten en programma’s.

De vak­groep huisvest­ings- en vast­goedad­vies van AT Osborne is werkza­am bin­nen het brede palet van de gezond­hei­d­szorg, van zieken­huis- tot lang­durige zorg. Onze adviseurs ontwikke­len strate­gis­che vast­goed­plan­nen, programma’s van eisen voor passende huisvest­ing en plan­nen voor de ontwik­kel­ing van com­plexe nieuw- en ver­bouw­pro­jecten. Zij mak­en daar­bij gebruik van zelf ontwikkelde tools.

Wij ontwikke­len en begelei­den het volledi­ge tra­ject van verken­ning tot real­isatie. En wij weten dat het échte ver­schil gemaakt wordt tij­dens de plan­vorm­ing. Daarmee vind je opti­male aansluit­ing op de wensen van de gebruik­er en de eisen vanu­it plan­ning en budget.

Een goede samen­werk­ing met alle stake­hold­ers is cru­ci­aal om het gewen­ste resul­taat te bereiken. We gaan daarom graag met u in gesprek, om de ontwik­kelin­gen bin­nen en buiten de zor­gor­gan­isatie te ver­tal­en naar toekom­st­bestendi­ge huisvest­ing. Samen zetten we de koers uit en denken we na over lei­dende principes en ambities. Met onze eigen tools en data analy­seren we werkprocessen, denken we na over vernieuwde huisvest­ingscon­cepten en mak­en we inte­grale capaciteits­berekenin­gen. Zo bren­gen we het eerste idee naar een doorg­erek­end en (getek­end) pro­gram­ma van eisen. Daar­na gaan we met de gebruik­ers en ontwer­pende par­ti­jen om de tafel om te komen tot een volledig en gedra­gen ontwerp als basis voor de real­isatie. Ook de bouwkosten en het tech­nis­che pro­gram­ma van eisen nemen wij daarin mee. Onze (juridis­che) adviseurs staan u ver­vol­gens bij om de selec­tie en aanbeste­d­ing van ontwer­pende en uitvo­erende par­ti­jen in goede banen te leiden.

Ook op strate­gisch niveau denken wij graag met u mee. Bijvoor­beeld wan­neer er behoefte is aan een lange ter­mi­jn ontwikkelper­spec­tief voor uw huisvest­ing en vast­goed, of als het tijd is voor een review van uw strate­gisch vast­goed­plan en bijbe­horende invester­ing­spro­gram­ma. Wij begri­jpen dat het con­cre­tis­eren en daad­w­erke­lijk realis­eren van een gefor­muleerde strate­gie diverse vra­gen oproept. Daarom helpen wij de verbind­ing te leggen tussen de vraag (huisvest­ings­be­hoefte van de organ­isatie) en het aan­bod (gebouwenbe­stand en bijbe­horende gebruiksmogelijkheden).

De basis van een lange ter­mi­jn ontwikkelper­spec­tief bestaat uit een grondi­ge inven­tarisatie van de zorgvraag en de ontwik­kelin­gen in de markt plus uw huidi­ge sit­u­atie op het gebied van finan­ciën en vast­goed. We bren­gen daarom de gevol­gen van externe trends en ontwik­kelin­gen in het zor­g­land­schap in kaart (denk aan demografie, tech­nolo­gie en duurza­amheid) en stellen een ged­if­fer­en­tieerde zorgvraag­prog­nose voor uw regio op. Op basis daar­van kan de verwachte pro­­duc­tie-ontwik­kel­ing voor uw zor­gor­gan­isatie wor­den bepaald. Tevens wordt de huidi­ge vast­goed­porte­feuille geïn­ven­tariseerd en helder in beeld gebracht qua huidig gebruik, kwaliteit, waarde én mogelijkheden.

Het omgaan met onzek­er­he­den, risico’s en kansen hoort bij het ontwikke­len van een meer­jaren­per­spec­tief en een toekom­st­bestendig plan. We werken daarom met scenario’s en vari­anten, waar­van de invester­ings- en exploitatiekosten doorg­erek­end wor­den. Daar­bij wordt alti­jd de verbind­ing gelegd met de strate­gis­che keuzes van de zor­gor­gan­isatie. De doe­len en (kern)waarden zijn lei­dend bij keuzes en de beo­ordel­ing van oplossin­gen. Het resul­taat is een plan dat afgestemd is op de strate­gie, dat wensen con­cre­tiseert, samen­hang brengt, onzek­er­heid hanteer­baar maakt en ook bij toekom­stige ontwik­kelin­gen nog hand­vat­ten biedt.

Onze adviseurs zijn de con­stante fac­tor in onze aan­pak en uw project. Met ver­stand van zak­en, een proac­tieve instelling en gevoel voor mensen helpen wij uw huisvest­ing­pro­jecten van eerste idee naar con­creet uitvoeringsplan.

Deel deze pagina via

Ook interessant