Naar het overzicht

Organisatieadvies & verandermanagement 

Zor­gor­gan­isaties moeten zich miss­chien wel sneller dan ooit aan­passen aan een con­tinu veran­derende omgev­ing. Dit vraagt veel van van bestu­ur­ders, man­agers en medew­erk­ers. De adviseurs van AT Osborne onder­s­te­unen de zor­gor­gan­isatie en haar medew­erk­ers bij organ­isatieveran­derin­gen. Dit doen we door ver­ant­wo­ordelijkheid te nemen als inter­im (project)management of met maatwerk onder­s­te­un­ing en/of coaching.

We onder­schei­den ons door de com­bi­natie van een hands-on men­tal­iteit, begrip en gevoe­ligheid voor de dynamiek in een organ­isatie en aan de bestu­urstafel en door sterk ontwikkelde ana­lytis­che com­pe­ten­ties. We wor­den ent­hou­si­ast van vraagstukken die tech­nisch ingewikkeld en bestu­urlijk com­plex zijn.

Onze adviseurs ken­nen het klap­pen van de zweep, vin­den zelf­s­tandig hun weg bin­nen een zor­gor­gan­isatie en zijn gesprekspart­ners voor bestu­ur­ders, man­agers, art­sen en zorgmedew­erk­ers. We hebben ruime ervar­ing met het helpen van organ­isaties of organ­isatieon­derde­len die in (finan­cieel) zwaar weer zijn gekomen, het begelei­den van fusies of andere samen­werk­ingsvor­men en het aan­passen en opti­malis­eren van processen of afdelingen.

Deel deze pagina via

Ook interessant