Naar het overzicht

Orga­ni­sa­tie­ad­vies & verandermanagement 

Zor­gor­ga­ni­sa­ties moe­ten zich mis­schien wel snel­ler dan ooit aan­pas­sen aan een con­ti­nu ver­an­de­ren­de omge­ving. Dit vraagt veel van van bestuur­ders, mana­gers en mede­wer­kers. De advi­seurs van AT Osbor­ne onder­steu­nen de zor­gor­ga­ni­sa­tie en haar mede­wer­kers bij orga­ni­sa­tie­ver­an­de­rin­gen. Dit doen we door ver­ant­woor­de­lijk­heid te nemen als inte­rim (project)management of met maat­werk onder­steu­ning en/of coaching.

We onder­schei­den ons door de com­bi­na­tie van een hands-on men­ta­li­teit, begrip en gevoe­lig­heid voor de dyna­miek in een orga­ni­sa­tie en aan de bestuurs­ta­fel en door sterk ont­wik­kel­de ana­ly­ti­sche com­pe­ten­ties. We wor­den enthou­si­ast van vraag­stuk­ken die tech­nisch inge­wik­keld en bestuur­lijk com­plex zijn.

Onze advi­seurs ken­nen het klap­pen van de zweep, vin­den zelf­stan­dig hun weg bin­nen een zor­gor­ga­ni­sa­tie en zijn gespreks­part­ners voor bestuur­ders, mana­gers, art­sen en zorg­me­de­wer­kers. We heb­ben rui­me erva­ring met het hel­pen van orga­ni­sa­ties of orga­ni­sa­tie­on­der­de­len die in (finan­ci­eel) zwaar weer zijn geko­men, het bege­lei­den van fusies of ande­re samen­wer­kings­vor­men en het aan­pas­sen en opti­ma­li­se­ren van pro­ces­sen of afdelingen.

Wij hou­den u graag
op de hoogte
Inschrij­ven nieuwsbrief