Naar het overzicht

Programma- en projectmanagement

De vak­groep Pro­­gram­­ma- en pro­ject­man­age­ment is voor­namelijk werkza­am bin­nen de gezond­hei­d­zorg en maatschap­pelijk vast­goed. Onze pro­­gram­­ma- en pro­ject­man­agers begelei­den com­plexe nieuw- en ver­bouw­pro­jecten. Dit doen zij zelf of als begelei­der / coach van de interne zor­gor­gan­isatie. Hier­bij helpen ze bij het opzetten en inricht­en van pro­jec­tor­gan­isaties om programma’s en pro­jecten mogelijk te mak­en. Pro­ject­man­age­ment gaat immers niet alleen over pro­jecten, maar ook over mensen.

Wij zijn onafhanke­lijk en onder­schei­den ons door oog te hebben voor de belan­gen van de omgev­ing. Daar­naast weten wij teams te stim­uleren en ent­hou­si­as­meren en team­le­den in hun kracht te zetten. Wij zijn op ons sterkst als uw project van de grond moet komen, of als het in zwaar weer ver­keert. Wij kop­pe­len onze inhoudelijke ken­nis aan onze en uw vaardighe­den en verbinden de werelden van bestu­ur­ders, inge­nieurs, bouw­ers en bewoners/gebruikers. Met ken­nis van uw pri­maire pro­ces en een enorme dri­ve en ver­ant­wo­ordelijkhei­ds­gevoel dra­gen wij samen met u zorg voor een suc­cesvolle afrond­ing van uw project.

De con­text van een project kan bepal­end zijn voor het suc­ces ervan. Dit vraagt om aan­dacht voor belan­gen, draagvlak, accep­tatie en effec­tiviteit. Dit ver­taalt zich onder andere in een organ­isatie waarin de betrokken par­ti­jen tijdig en vol­doende geho­ord wor­den en invloed kun­nen uitoe­fe­nen. Daar­naast vormt aan­dacht voor ‑en een goede invulling van- de com­mu­ni­catie een belan­grijke succesfactor.

De werkza­amhe­den die wij voor opdracht­gev­ers uitvo­eren zijn het aans­turen van ontwer­pers, adviseurs, direc­tievo­erders en aan­nemers, het opstellen van rap­portages aan de opdracht­gev­er voor besluitvorm­ing, het selecteren en con­tracteren van alle ontwerp- en bouw­part­ners en bewak­ing van plan­ning, bud­get, kwaliteit, kansen en risico’s, stake­hold­er­stevre­den­heid, etc.

Vanu­it hun ver­ant­wo­ordelijkhei­ds­gevoel zijn onze mensen de con­stante fac­tor in de pro­jecten. Zij staan borg voor een suc­cesvolle afrond­ing. Zij schake­len op het juiste moment collega’s in op hun spe­cial­is­tis­che ken­nis­ge­bieden, zoals Legal (con­tracteren, aanbest­e­den, geschillen), Strate­gis­che en Finan­ciële vraagstukken (financier­ingsvraagstukken), Huisvest­ing en Vast­goedad­vies (uitvo­eren capaciteits­berekenin­gen, opstellen Programma’s van Eisen, advis­eren over huisvest­ingscon­cepten) en Organ­isatiead­vies & Verandermanagement.

Naast het begelei­den van com­plexe pro­jecten kunt u ons ook inschake­len voor het man­a­gen van mul­ti­pro­jecten of programma’s. Onze mensen zijn geschoold in meerdere meth­o­d­en zoals Prince2, Pro­ject­matig werken (PMW), Scrum, LEAN, MSP, IPM en hebben de juiste vaardighe­den zoals IPMA en Agile voor uw project of programma.

Deel deze pagina via

Ook interessant