Naar het overzicht

Pro­gram­ma- en projectmanagement

De vak­groep Pro­gram­ma- en pro­ject­ma­na­ge­ment is voor­na­me­lijk werk­zaam bin­nen de gezond­heid­zorg en maat­schap­pe­lijk vast­goed. Onze pro­gram­ma- en pro­ject­ma­na­gers bege­lei­den com­plexe nieuw- en ver­bouw­pro­jec­ten. Dit doen zij zelf of als bege­lei­der / coach van de inter­ne zor­gor­ga­ni­sa­tie. Hier­bij hel­pen ze bij het opzet­ten en inrich­ten van pro­ject­or­ga­ni­sa­ties om programma’s en pro­jec­ten moge­lijk te maken. Pro­ject­ma­na­ge­ment gaat immers niet alleen over pro­jec­ten, maar ook over mensen.

Wij zijn onaf­han­ke­lijk en onder­schei­den ons door oog te heb­ben voor de belan­gen van de omge­ving. Daar­naast weten wij teams te sti­mu­le­ren en enthou­si­as­me­ren en team­le­den in hun kracht te zet­ten. Wij zijn op ons sterkst als uw pro­ject van de grond moet komen, of als het in zwaar weer ver­keert. Wij kop­pe­len onze inhou­de­lij­ke ken­nis aan onze en uw vaar­dig­he­den en ver­bin­den de werel­den van bestuur­ders, inge­ni­eurs, bou­wers en bewoners/gebruikers. Met ken­nis van uw pri­mai­re pro­ces en een enor­me dri­ve en ver­ant­woor­de­lijk­heids­ge­voel dra­gen wij samen met u zorg voor een suc­ces­vol­le afron­ding van uw project.

De con­text van een pro­ject kan bepa­lend zijn voor het suc­ces ervan. Dit vraagt om aan­dacht voor belan­gen, draag­vlak, accep­ta­tie en effec­ti­vi­teit. Dit ver­taalt zich onder ande­re in een orga­ni­sa­tie waar­in de betrok­ken par­tij­en tij­dig en vol­doen­de gehoord wor­den en invloed kun­nen uit­oe­fe­nen. Daar­naast vormt aan­dacht voor ‑en een goe­de invul­ling van- de com­mu­ni­ca­tie een belang­rij­ke succesfactor.

De werk­zaam­he­den die wij voor opdracht­ge­vers uit­voe­ren zijn het aan­stu­ren van ont­wer­pers, advi­seurs, direc­tie­voer­ders en aan­ne­mers, het opstel­len van rap­por­ta­ges aan de opdracht­ge­ver voor besluit­vor­ming, het selec­te­ren en con­trac­te­ren van alle ont­werp- en bouw­part­ners en bewa­king van plan­ning, bud­get, kwa­li­teit, kan­sen en risico’s, sta­ke­hol­der­ste­vre­den­heid, etc.

Van­uit hun ver­ant­woor­de­lijk­heids­ge­voel zijn onze men­sen de con­stan­te fac­tor in de pro­jec­ten. Zij staan borg voor een suc­ces­vol­le afron­ding. Zij scha­ke­len op het juis­te moment collega’s in op hun spe­ci­a­lis­ti­sche ken­nis­ge­bie­den, zoals Legal (con­trac­te­ren, aan­be­ste­den, geschil­len), Stra­te­gi­sche en Finan­ci­ë­le vraag­stuk­ken (finan­cie­rings­vraag­stuk­ken), Huis­ves­ting en Vast­goed­ad­vies (uit­voe­ren capa­ci­teits­be­re­ke­nin­gen, opstel­len Programma’s van Eisen, advi­se­ren over huis­ves­tings­con­cep­ten) en Orga­ni­sa­tie­ad­vies & Verandermanagement.

Naast het bege­lei­den van com­plexe pro­jec­ten kunt u ons ook inscha­ke­len voor het mana­gen van mul­ti­pro­jec­ten of programma’s. Onze men­sen zijn geschoold in meer­de­re metho­den zoals Prince2, Pro­ject­ma­tig wer­ken (PMW), Scrum, LEAN, MSP, IPM en heb­ben de juis­te vaar­dig­he­den zoals IPMA en Agi­le voor uw pro­ject of programma.

Wij hou­den u graag
op de hoogte
Inschrij­ven nieuwsbrief