Naar het overzicht

Strategische en financiële vraagstukken

Onze vak­groep strate­gis­che- en finan­ciële vraagstukken werkt aan com­plexe én uitda­gende opgaven in de zorg. Wij bieden onder­s­te­un­ing bij de ontwik­kel­ing van strate­gie en beleid en zijn zeer ervaren in het uitvo­eren van (beleids)onderzoek naar markt, doel­groepen en toekom­st­per­spec­tieven. Onze aan­pak is datage­dreve­nen en sterk georiën­teerd op feit­en: hoe zit de werke­lijkheid in elka­ar? Niet alleen van­daag, maar ook op lange ter­mi­jn. Samen met opdracht­gev­ers verken­nen we vanu­it een robu­uste strate­gie de inzet van schaarse mid­de­len: gebouwen, tech­nolo­gie, geld én mensen. We helpen keuzes te mak­en die het suc­ces van de organ­isatie op de korte én lange ter­mi­jn mogelijk mak­en. Dat doen we alti­jd inter­ac­tief, met u én met alle stake­hold­ers in en ron­dom uw organ­isatie. Wij mak­en goede plan­nen ook haal­baar en betaal­baar. Van busi­ness case tot financieringsplan.

Deel deze pagina via

Ook interessant