Naar het overzicht

Stra­te­gi­sche en finan­ci­ë­le vraagstukken

Onze vak­groep stra­te­gi­sche- en finan­ci­ë­le vraag­stuk­ken werkt aan com­plexe én uit­da­gen­de opga­ven in de zorg. Wij bie­den onder­steu­ning bij de ont­wik­ke­ling van stra­te­gie en beleid en zijn zeer erva­ren in het uit­voe­ren van (beleids)onderzoek naar markt, doel­groe­pen en toe­komst­per­spec­tie­ven. Onze aan­pak is data­ge­dre­ve­nen en sterk geo­ri­ën­teerd op fei­ten: hoe zit de wer­ke­lijk­heid in elkaar? Niet alleen van­daag, maar ook op lan­ge ter­mijn. Samen met opdracht­ge­vers ver­ken­nen we van­uit een robuus­te stra­te­gie de inzet van schaar­se mid­de­len: gebou­wen, tech­no­lo­gie, geld én men­sen. We hel­pen keu­zes te maken die het suc­ces van de orga­ni­sa­tie op de kor­te én lan­ge ter­mijn moge­lijk maken. Dat doen we altijd inter­ac­tief, met u én met alle sta­ke­hol­ders in en rond­om uw orga­ni­sa­tie. Wij maken goe­de plan­nen ook haal­baar en betaal­baar. Van busi­ness case tot financieringsplan.

Wij hou­den u graag
op de hoogte
Inschrij­ven nieuwsbrief