Naar het overzicht

Alle ruim­te maar niet in het die­pe gegooid

Hink-stap-sprong: in het tijds­be­stek van exact een jaar groei­de Eva Kool van werk­stu­dent via een sta­ge door tot advi­seur in vas­te dienst bij AT Osbor­ne. De 25-jari­ge, in Wage­nin­gen afge­stu­deer­de water­pro­fes­si­o­nal werkt inmid­dels aan vier pro­jec­ten en neemt deel aan YOP: het pro­gram­ma Young Osbor­ne Pro­fes­si­o­nals. Zij wordt daar­mee in onge­veer ander­half jaar klaar­ge­stoomd tot vol­waar­dig con­sul­tant. Het bevalt haar tot nu toe pri­ma: “Ze heb­ben hier goed in de gaten waar jon­ge men­sen behoef­te aan heb­ben om gemo­ti­veerd te blijven.”

Het ene jaar weet je als stu­dent eigen­lijk nog niet pre­cies wat je wil, het vol­gen­de jaar heb je in het kader van ech­te pro­jec­ten aan tafel geze­ten met gemeen­ten, pro­vin­cies, water­schap­pen en een minis­te­rie. “Ik kreeg tij­dens mijn sta­ge al zoveel te zien”, blikt Eva terug. “In no time had ik met het hele pal­let aan opdracht­ge­vers bin­nen de water­ke­ten ken­nis­ge­maakt. Het is hier zo dyna­misch, dat had ik voor­af eigen­lijk niet verwacht.”

Er komt dus best wat op je af, als je net bij AT Osbor­ne bin­nen bent. Veel leer je in de prak­tijk en van collega’s, maar er is ook gestruc­tu­reer­de onder­steu­ning in het kader van het YOP-pro­gram­ma. Dat bestaat uit acht Aca­de­my trai­nin­gen, een basis­trai­ning Con­sul­tan­cy en coa­ching door een YOP-bege­lei­der en een men­tor. “Hele­maal top”, vindt Eva dat. “Het helpt mij om het vak en de con­sul­tan­cy-wereld snel te leren ken­nen, en om een eigen net­werk op te bouwen.”

Snel ver­ant­woor­de­lijk­he­den
Behal­ve in het kader van YOP leert Eva ook veel in het kader van haar gewo­ne werk. Ze is betrok­ken bij vier pro­jec­ten, waar­van er twee te maken heb­ben met kli­maat­adap­ta­tie. “Je krijgt hier al snel steeds meer ver­ant­woor­de­lijk­he­den toe­ge­scho­ven. Al tij­dens mijn sta­ge mocht ik inter­views hou­den en work­shops geven, en ik heb bij­voor­beeld ook al een pre­sen­ta­tie gehou­den voor een plat­form van water­ke­ring­be­heer­ders. Der­ge­lij­ke din­gen zijn natuur­lijk best span­nend, maar ik vind het voor­al tof. Het geeft mij het gevoel dat ze hier wel ver­trou­wen in mij hebben.”

Eigen onder­werp
Naast ver­ant­woor­de­lijk­heid krijgt Eva ook veel ruim­te om haar eigen vraag­stuk­ken te beden­ken. “AT Osbor­ne werkt voor­al aan pro­jec­ten bin­nen de ste­de­lij­ke omge­ving, maar ik heb ook een land­bouw­ach­ter­grond. Voor mijn scrip­tie onder­zocht ik de vraag hoe wijn­boe­ren in Span­je omgaan met de gevol­gen van kli­maat­ver­an­de­ring. Toen ik hier zat, dacht ik: hoe zit dat eigen­lijk in Neder­land, voor­al nu we soms met extre­me droog­te te maken heb­ben? Ik stel­de dit als onder­zoeks­vraag voor aan de direc­teur en hij zei: ‘Leuk! Moet je doen, maak er maar wat ruim­te voor vrij.’ Gewel­dig, vind ik. Want ook al komt er niets con­creets uit, ik mag toch met mijn eigen onder­werp ver­der. En wie weet stuit ik tij­dens mijn onder­zoek op spe­ci­fie­ke pro­ble­men die op dit gebied in Neder­land spe­len, waar AT Osbor­ne par­tij­en mis­schien bij kan hel­pen. Dan cre­ëer ik uit­ein­de­lijk toch busi­ness voor het bedrijf en ben ik zelf met­een de inhou­de­lij­ke expert.”

Opti­maal klimaat
Eva is zich ervan bewust dat ze daar­mee een ide­aal sce­na­rio schetst. Maar het is geen uto­pie, want bij jon­ge collega’s is het al eens op die manier gelo­pen. “Eigen­lijk bestaat er bin­nen AT Osbor­ne een opti­maal ont­wik­ke­lings­kli­maat voor jon­ge pro­fes­si­o­nals”, con­clu­deert zij dan ook. “Je krijgt veel ruim­te, maar je wordt niet in het die­pe gegooid. Er is veel onder­steu­ning, van­uit YOP maar ook gewoon van de collega’s waar ik dage­lijks mee werk. Ze heb­ben hier heel goed in de gaten hoe je jon­ge men­sen gemo­ti­veerd houdt!”

Wij hou­den u graag
op de hoogte
Inschrij­ven nieuwsbrief