Naar het overzicht

Ver­bin­den én door­pak­ken, zodat er echt iets gebeurt

Als je met publiek geld werkt, moet je ervoor zor­gen dat het resul­taat op lan­ge ter­mijn meer­waar­de heeft voor zoveel moge­lijk men­sen. Zo ziet Flo­ris Baker­mans het, en daar­om blijft hij altijd door­buf­fe­len tot­dat er iets goeds en tast­baars uit­komt. Zoals bij het pro­ject SmartwayZ.NL, waar­bin­nen nu de reis­app Time­sUpp is gelan­ceerd. “Dat kan let­ter­lijk ieder­een hel­pen om mobiel te blij­ven, tijd te bespa­ren en scho­ner te reizen.”

SmartwayZ.NL is een pro­ject van nog­al wat par­tij­en: de pro­vin­cies Noord-Bra­bant en Lim­burg, het minis­te­rie van Infra­struc­tuur en Water­staat, enke­le gro­te gemeen­ten, Rijks­wa­ter­staat, de TU Eind­ho­ven en diver­se gro­te werk­ge­vers. Het doel is om de door­stro­ming van het ver­keer in Zuid-Neder­land te ver­be­te­ren en daar­mee tege­lij­ker­tijd het inno­va­tie karak­ter van deze regio te ver­ster­ken. “Zo’n pro­ject draait om slim zijn”, ver­telt Flo­ris. “Denk niet alleen in asfalt, maar in het orga­ni­se­ren en faci­li­te­ren van de mobi­li­teits­be­hoef­te van men­sen. Wat je dan nodig hebt, is dat alle betrok­ken par­tij­en, plus de beno­dig­de dienst­ver­le­ners en markt­par­tij­en, elkaars belan­gen en drijf­ve­ren leren begrij­pen.” Om daar met gevoel voor under­sta­te­ment aan toe te voe­gen: “Meest­al ont­staat zoiets niet hele­maal vanzelf.”

Smeer­olie
In dat soort situ­a­ties ziet Flo­ris zich als de smeer­olie. “Met inhou­de­lij­ke exper­ti­se, boe­ren­ver­stand, door­zet­tings­ver­mo­gen en de inzet van inspi­ra­tie­bron­nen cre­ëer ik dat begrip. Het is een abso­lu­te voor­waar­de om zo’n pro­ject te laten sla­gen, want anders ver­zand je in alleen maar pra­ten over mooie ver­ge­zich­ten. Op een gege­ven moment moet er iets gebeu­ren. Dat is mijn werk.”

Van­uit SmartWayZ.NL ís er iets gebeurd: de lan­ce­ring van Time­sUpp. Deze slim­me reis­app is gekop­peld aan je agen­da en geeft een sein­tje als je moet ver­trek­ken naar je vol­gen­de afspraak, op basis van his­to­ri­sche en actu­e­le data. Het geeft alter­na­tie­ve rou­tes aan en alter­na­tie­ve manie­ren van rei­zen, van auto tot OV en alles wat er tus­sen­in zit. De web­si­te van de app toont de col­lec­tie­ve resul­ta­ten van de gebrui­kers van Time­sUpp. De stand per sep­tem­ber 2018: 335.340 min­der auto­ki­lo­me­ters, 1.193.810 kg CO2-reduc­tie, 1.676.700 min­der fileki­lo­me­ters en 414.000 uren tijdsbesparing.

Lost de markt het wel op?
Flo­ris is er trots op dat hij eraan heeft bij­ge­dra­gen dat de app ‘live’ is. Want gemak­ke­lijk was het niet. “Dat is het eigen­lijk nooit. En de moei­lijk­heids­graad bin­nen een rela­tief nieuw domein als mobi­li­teit is aan­zien­lijk. Dus toen we de ont­wik­ke­ling van de app in de vorm van een pres­ta­tie­con­tract gin­gen uit­be­ste­den, was het wel even zaak om de juis­te aan­bie­ders geïn­te­res­seerd te krij­gen. Over­he­den den­ken al snel: de markt lost het wel op. Maar er bestaat ook nog zoiets als markt-falen, zeker bin­nen een nog deels onvol­was­sen markt als deze. Dank­zij mijn erva­ring met soort­ge­lij­ke tra­jec­ten was ik mij daar­van bewust en heb ik de aan­be­ste­ding beter kun­nen for­mu­le­ren, zodat we kwa­li­ta­tief goe­de inschrij­vin­gen kregen.”

Ide­ëel of pragmatisch
Smeer­olie zijn; een dank­ba­re taak als er zul­ke con­cre­te resul­ta­ten uit­rol­len. “Aan­ja­gen, ver­bin­den en dan door­pak­ken zodat er ook echt iets gebeurt; daar ben ik goed in. Het kost tijd en ener­gie. Ik denk dat ik het vol houd, omdat ik het doe voor pro­jec­ten waar Neder­land weer iets­je beter van wordt. Als ik zo hard zou wer­ken voor iets met nul maat­schap­pe­lij­ke rele­van­tie, zou ik mij afvra­gen waar ik het voor doe. Dat zal wel iets te maken heb­ben met mijn opvoe­ding. Mijn bei­de ouders zaten in het onder­wijs. Daar doe je din­gen nooit alleen voor jezelf, maar ook voor ande­ren. Je kunt daar ide­ëel in zijn, of prag­ma­tisch. Voor mij geldt dat laat­ste. Maar dan wel met opga­ven die het ver­schil maken.”

Geen hek
SmartwayZ.NL is zo’n opga­ve, vindt Flo­ris. “Slim­me mobi­li­teit helpt niet alleen pro­fes­si­o­nals om zo effi­ci­ënt moge­lijk van de ene afspraak naar de ande­re te rei­zen. Het gaat ook over de alleen­staan­de moe­der die moet puz­ze­len om op tijd op haar werk te komen, ter­wijl haar jon­ge kind rond het­zelf­de uur op tijd in de klas moet zit­ten. Zij is ermee gehol­pen als een app inzicht geeft in een buurt­net­werk waar­in ouders elkaars kin­de­ren naar school bren­gen.” Flo­ris ziet een­zelf­de dri­ve bij zijn AT Osborne-collega’s. “We hou­den van ons werk, maar wil­len met onze com­pe­ten­ties wel van toe­ge­voeg­de waar­de zijn. Geen hek om ons zelf heen bou­wen, maar er bij­voor­beeld ook aan bij­dra­gen dat de kwets­ba­re groe­pen in onze samen­le­ving mee kun­nen in de ver­an­de­ren­de wereld om ons heen.”

Wij hou­den u graag
op de hoogte
Inschrij­ven nieuwsbrief